Oznámenie č. 317/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-317
Čiastka 120/1998
Platnosť od 22.10.1998
Pôvodný predpis 22.10.1998

317

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania bol na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 24. septembra 1998 uložený tento dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:

Dodatok č. 3 zo dňa 31. augusta 1998 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997 – 1998 uzavretej 12. decembra 1996 medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.