Oznámenie č. 315/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydávajú zoznamy prác a pracovísk zakázaných ženám, tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a mladistvým

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-315
Čiastka 120/1998
Platnosť od 22.10.1998 do30.04.2004
Zrušený 272/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 1998.

Pôvodný predpis 22.10.1998

315

OZNÁMENIE

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky vydalo podľa § 150 ods. 2 a § 167 ods. 2 Zákonníka práce po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a podľa § 23 ods. 1 Zákonníka práce po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

výnos z 22. mája 1998 č. 647/M-1998, ktorým sa vydávajú zoznamy prác a pracovísk zakázaných ženám, tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a mladistvým.

Výnos v prílohe č. 1 určuje práce a pracoviská, ktoré sú zakázané všetkým ženám, tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode u zamestnávateľov v odboroch pôsobnosti ministerstva a v prílohe č. 2 určuje práce a pracoviská, ktoré sú zakázané mladistvým.

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 1998.

Výnos sa uverejní v Spravodajcovi Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 6/1998 a možno doň nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.