Vyhláška č. 314/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-314
Čiastka 120/1998
Platnosť od 22.10.1998
Účinnosť od 01.11.1998 do30.04.2002
Znenie 01.11.1998 - 30.04.2002

314

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

zo 6. októbra 1998

o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Úvodné ustanovenia

Materiál civilnej ochrany1) (ďalej len „materiál“) sa člení na

a) špeciálny materiál, ktorý je vyrobený výlučne pre potreby civilnej ochrany,

b) ostatný materiál, ktorý je využiteľný aj pre potreby civilnej ochrany.

§ 2

Obstarávanie a správa

(1) Špeciálny materiál a časť ostatného materiálu obstaráva centrálne Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) spravidla nákupom alebo prevodom správy. Centrálne obstarávaný materiál je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Časť ostatného materiálu, ktorý neobstaráva ministerstvo, môže obstarať okresný úrad

a) prevodom správy2) od správcov, ktorým neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť na plnenie úloh civilnej ochrany,3)

b) nákupom po predchádzajúcom súhlase krajského úradu.

(3) Okresný úrad prednostne prenecháva materiál do výpožičky4) obci alebo inej právnickej osobe, alebo fyzickej osobe, ktoré zriaďujú jednotky civilnej ochrany pre potrebu územia.

(4) Materiál, ktorý neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť na plnenie úloh civilnej ochrany v rámci okresu, ponúkne okresný úrad prednostne krajskému úradu. Krajský úrad rozhodne o prevode jeho správy na iný okres v rámci kraja, ktorému by mohol účelne slúžiť na plnenie úloh civilnej ochrany.

(5) Materiál, ktorý neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť na plnenie úloh civilnej ochrany v rámci kraja, ponúkne krajský úrad prednostne ministerstvu. Ministerstvo rozhodne o jeho ďalšom využití.

(6) S neupotrebiteľným materiálom sa nakladá spôsobom ustanoveným osobitným predpisom,5) pričom s centrálne obstarávaným materiálom sa nakladá aj podľa pokynov ministerstva.

§ 3

Evidencia materiálu

(1) Materiál sa eviduje podľa všeobecných predpisov o účtovníctve.6)

(2) Správca materiálu vedie evidenciu toho materiálu, ktorý má v správe alebo v spoločnej správe s iným správcom.

(3) Evidencia materiálu sa vedie na osobitnom podsúvahovom účte. Analytická evidencia sa vedie v jednotkách množstva a člení sa podľa druhu materiálu a miesta jeho uloženia.

(4) Skutočný stav materiálu sa zisťuje každoročne inventarizáciou podľa osobitného predpisu,7) ktorá sa vykonáva podľa stavu k 31. decembru.

Skladovanie, použitie, ošetrovanie a označenie materiálu

§ 4

(1) Materiál sa skladuje v sklade civilnej ochrany (ďalej len „sklad“), ktorý je určený na jeho skladovanie a ktorý na tento účel

a) je vybavený na zabezpečenie jeho skladovania, ochrany, prehliadok, ošetrovania a výdaja,

b) je vybavený núdzovým osvetlením, ktoré nevyužíva otvorený plameň,

c) je vybavený teplomerom a vlhkomerom na sledovanie teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu,

d) zabezpečuje vnútornú teplotu od 10 oC do 25 oC a zabraňuje jej náhlym zmenám,

e) zabezpečuje relatívnu vlhkosť vzduchu 65 % a jej výkyvy v oboch smeroch do 15 %,

f) umožňuje vetranie bez vytvárania prievanu a vnikania prachu,

g) má okenné tabule natreté červenou alebo oranžovou farbou tlmiacou vnikanie slnečného svetla,

h) umožňuje uloženie materiálu najmenej 100 cm od vykurovacích telies a jeho ochranu pred sálavým teplom,

i) umožňuje skladovanie materiálu bez kontaktu so stenami a stropom a vo vzdialenosti minimálne 20 cm od podlahy,

j) je zabezpečený proti vniknutiu neoprávnených osôb,

k) je zabezpečený účinným protipožiarnym zariadením,

l) poskytuje vhodné podmienky na manipuláciu, prehliadky a ošetrovanie materiálu a umožňuje jeho rozloženie tak, aby bola dosiahnutá úplnosť súprav a prehľad o jeho druhoch, množstve a veľkostiach,

m) je označený medzinárodným rozoznávacím znakom civilnej ochrany.8)

(2) V sklade nemožno

a) skladovať organické rozpúšťadlá, pohonné látky a mastivá, dezinfekčné prostriedky, anorganické kyseliny, alkalické hydroxidy alebo iné agresívne látky,

b) prevádzkovať elektrické stroje alebo zariadenia, pri ktorých činnosti vzniká iskrením ozón.

(3) V sklade sa vedie

a) záznam o vstupe osôb do skladu,

b) záznam výsledkov sledovania teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu,

c) záznam o použití náhradných kľúčov,

d) záznam o výsledkoch kontrol,

e) záznam o vykonanej práci v sklade,

f) evidencia skladovaného materiálu.

(4) Záznamy uvedené v odseku 3 písm. a) až e) sa vedú v evidovanom zošite; evidencia skladovaného materiálu sa vedie na závesných štítkoch a skladových kartách.

(5) Náhradné kľúče od skladu sa ukladajú tak, aby v prípade potreby a v prípade neprítomnosti osoby, ktorá má uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti za materiál, bolo možné otvoriť sklad komisiou.

(6) Spôsob skladovania jednotlivých druhov materiálu je uvedený v prílohe č. 2.

§ 5

(1) Materiál sa používa pri mimoriadnej udalosti a počas mimoriadnej situácie na účely ochrany života, zdravia a majetku osôb.

(2) Prostriedky individuálnej ochrany sa vydávajú bezodplatne všetkým obyvateľom Slovenskej republiky spravidla za brannej pohotovosti štátu.

(3) Pri príprave na civilnú ochranu sa používa materiál najstarších ročníkov výroby a v množstve, ktoré neprekročí 10 % z celkových zásob. Použitie materiálu pri príprave na civilnú ochranu povoľuje okresný úrad.

(4) Filtre ochranných masiek používané pri príprave na civilnú ochranu sa označujú farebným, spravidla červeným pruhom, evidujú sa a skladujú oddelene od ostatného materiálu.

(5) Materiál určený na monitorovanie radiačnej situácie a pre informačný systém civilnej ochrany9) sa po obstaraní spravidla neukladá do skladu, ale inštaluje sa na vopred určené miesta na účely zabezpečenia monitorovania, hlásnej a informačnej služby.

(6) Spôsob ošetrovania materiálu je uvedený v prílohe č. 3.

(7) Materiál, ktorý sa označuje medzinárodným rozoznávacím znakom civilnej ochrany, je uvedený v prílohe č. 1.

§ 6

Skúšky a opravy materiálu

(1) Centrálne obstarávaný materiál skúša a opravuje opravárenské zariadenie ministerstva.

(2) Skúšky materiálu a vyhodnocovanie zistených hodnôt sa vykonávajú podľa technických podmienok určených výrobcom pre každý druh centrálne obstarávaného materiálu.

(3) Organizáciu sústreďovania centrálne obstarávaného materiálu na vykonanie skúšok a opráv, ako aj odsunu opraveného materiálu zabezpečujú v okruhu svojej pôsobnosti krajské úrady a okresné úrady podľa pokynov ministerstva.

(4) Požiadavky na vykonanie mimoriadnych skúšok a opráv centrálne obstarávaného materiálu predkladajú obce, právnické osoby a fyzické osoby prostredníctvom príslušného okresného úradu.

(5) Požiadavky podľa odseku 4 predkladajú okresné úrady krajskému úradu, ktorý ich realizáciu uplatňuje v opravárenskom zariadení ministerstva.

(6) Skúšky a opravy materiálu, ktorý neobstaráva ministerstvo, zabezpečuje okresný úrad podľa údajov výrobcu alebo podľa pokynov krajského úradu.

§ 7

Kontrola skladovania materiálu

(1) Podmienky skladovania a stav skladovaného materiálu sa zisťujú kontrolou.10)

(2) Kontrola sa vykonáva prednostne v skladoch obcí alebo iných právnických osôb, alebo fyzických osôb,

a) ktoré boli postihnuté mimoriadnou udalosťou,

b) z ktorých bol skladovaný materiál použitý pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach,

c) ktoré sa stali objektom trestnej činnosti,

d) v ktorých nebol zistený skutočný stav materiálu vykonaním každoročnej inventarizácie podľa stavu k 31. decembru,

e) v ktorých je skladovaný materiál v účtovnej hodnote nad 100 000 Sk.

(3) Kontrola skladov neuvedených v odseku 2 sa vykonáva najmenej raz za päť rokov.

§ 8

Škody na materiáli

(1) So zamestnancom, ktorý sa stará o materiál, sa uzatvára dohoda o hmotnej zodpovednosti podľa osobitného predpisu.11)

(2) Na účely určenia výšky škody12) sa za dobu životnosti materiálu považuje tridsať rokov, ak výrobca jednotlivého druhu materiálu neurčil inak.

(3) Príjmy z náhrady škôd na materiáli sú príjmami štátneho rozpočtu a sústreďujú sa oddelene na osobitnom účte ministerstva.


§ 9

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 1998.13)


Gustáv Krajči v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 314/1998 Z. z.

CENTRÁLNE OBSTARÁVANÝ MATERIÁL

1. Špeciálny materiál

a) prostriedky individuálnej ochrany a súvisiaci materiál

Detský ochranný vak DV-65

Detský ochranný vak DV-75

Detská kazajka DK-88 bez filtra

Detská kazajka DK-88/93 bez filtra

Lícnica detskej ochrannej masky DM-1

Lícnica detskej ochrannej masky CM-3/3h

Lícnica ochrannej masky CM-3

Lícnica ochrannej masky CM-4

Malý ochranný filter MOF

Malý ochranný filter MOF-2

Malý ochranný filter MOF-4

Malý ochranný filter MOF-5

Kapsa textilná na ochrannú masku DM-1

Kapsa textilná na ochrannú masku CM-3

Kapsa textilná na ochrannú masku CM-4

Ochranné rúško OR-1

Debna na lícnice a filtre

Opravárska súprava OS-I-CO

Faciometer II pre ochranné masky CM-3 a CM-4

Faciometer pre ochranné masky DM-1 a CM-3

b) zdravotnícke prostriedky

Zdravotnícky prostriedok jednotlivca ZPJ-80 vrátane vreckového obväzu vzor 80

c) prostriedky osobnej dozimetrie

Dozimeter diagnostický DD-80

Vyhodnocovacie zariadenie VDD-80

Súprava operatívnych dozimetrov DC-1A-71

Súprava operatívnych dozimetrov DC-1B-74

d) ochranné odevy

Špeciálny ochranný odev SOO-CO1)

e) dozimetrické prístroje

Intenzimeter DC-3A-721)

Intenzimeter DC-3B-721)

Intenzimeter DC-3C-781)

Rádiometer DC-3E-831)

f) prístroje na monitorovanie radiačnej situácie

Hlásič úrovne radiácie DC-4A-711)

Hlásič úrovne radiácie DC-4C-711)

Hlásič úrovne radiácie DC-4D-821)

Radiačný monitor RM-601)

Radiačný monitor RM-701)

Radiačný monitor RM-6801)

Zobrazovací modul LCD-601)

g) prístroje chemickej kontroly

Prenosné chemické laboratórium PCHL-751)

h) prostriedky špeciálnej očisty

Rozmetávadlo ručné na chlórové vápno

i) zariadenia a prostriedky informačného systému civilnej ochrany

Elektromotorická siréna DS 9771)

Elektromotorická siréna KIRKE 4001)

Elektronická siréna ES1)

Mobilné varovacie a vyrozumievacie centrum

Siréna ručná1)

Súprava informačného strediska kraja

Súprava informačného strediska okresu

Súprava informačného strediska republiky

Súprava varovacieho a vyrozumievacieho centra kraja

Súprava varovacieho a vyrozumievacieho centra okresu

Súprava varovacieho a vyrozumievacieho centra republiky

Vyrozumievacie zariadenie ZU 1619 ZUZANA APC

j) prostriedky na zabezpečenie funkčnosti ochranných stavieb civilnej ochrany

Filter jemný prachový JPF-300

Filter pohlcovač FP-100

Filter pohlcovač FP-150/200

Filter pohlcovač FP-50

Kolektívny filter KF-100

Kolektívny filter KF-50

Kolektívny filter KF-75

Maják – prijímač1)

Maják – vysielač

Pohlcovač P-1 k FVZ typu A

Predfilter PF-300

Predfilter PF-300/500

Rádiomaják VP-100/20-3 – prijímač1)

Rádiomaják VP-100/20-3 – vysielač

Regeneračná patróna RP-100 k FVZ typu A

k) prostriedky preukazovania príslušnosti k civilnej ochrane

Rukávová páska civilnej ochrany1)

Vesta civilnej ochrany1)

Medzinárodný rozoznávací znak civilnej ochrany

l) programové prostriedky

Softwarový balík AV-GRAPH

Grafický a informačný systém ATON/AMION

Program EMCO

2. Ostatný materiál

Kapsa textilná na ochrannú masku M-52

Kapsa textilná na ochrannú masku M-10

Chemický preukazník CHP-711)

Prenosné chemické laboratórium PCHL-541)

Súprava na zisťovanie prízemnej meteorologickej situácie MET-CHEM1)

Rozstrekovač R 36/551)

Rádiostanica RF-101)

Nabíjač zdrojov rádiostaníc NiCd 40001)

Zdravotnícka kapsa1)

Zdravotnícke nosidlá skladacie

Ručný kriesiaci prístroj RK-321)

Dýchací prístroj SATURN S-7-891)

Filtroventilačné zariadenie FVKP M-11)

Filtroventilačné zariadenie FVKP M-1E1)

Filtroventilačné zariadenie FVKP M-21)

Filtračná jednotka FJ-501)

Signalizátor SI-58

Poľná kuchyňa PK-261)

Príloha č. 2 k vyhláške č. 314/1998 Z. z.

SPÔSOB SKLADOVANIA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV MATERIÁLU

1. Prostriedky individuálnej ochrany sa skladujú v pôvodných obaloch, pričom detské ochranné vaky a detské ochranné kazajky sa skladujú maximálne v piatich vrstvách na sebe.

2. Ak skladovanie prostriedkov individuálnej ochrany nie je možné v pôvodných obaloch, skladujú sa

a) ochranné masky skompletizované v kapsách uložených kolmo v regáloch v jednej vrstve,

b) detské ochranné vaky a detské ochranné kazajky rozvešané na regáloch a chránené proti prachu prekrytím fóliou.

3. Kompletizáciou ochranných masiek sa rozumie uloženie lícnice ochrannej masky zabalenej alebo zatavenej do polyetylénového vrecka a ochranného filtra v obale a uzavretého viečkom a zátkou do kapsy.

4. Zdravotnícke prostriedky jednotlivca sa skladujú tak, aby farebná bodka na ich obale smerovala hore.

5. Kombinézy ochranných odevov sa skladujú zavesené na ramienkach spoločne s prezuvkami, pričom nosič ramienok sa prikrýva fóliou.

6. Prístroje sa skladujú v pôvodných obaloch s vyňatými napájacími zdrojmi.

7. Ostatné druhy materiálu sa skladujú tak, ako určil ich výrobca.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 314/1998 Z. z.

SPÔSOB OŠETROVANIA MATERIÁLU

1. Ošetrovanie detských ochranných vakov, detských ochranných kazajok a lícnic ochranných masiek sa vykonáva umytím ich gumovej alebo pogumovanej časti v teplej vode mydlom alebo saponátom, mäkkou handričkou alebo hubou. Difúzny filter detského ochranného vaku je pritom potrebné chrániť pred vlhkom. Po umytí sa detské ochranné vaky, detské ochranné kazajky a lícnice ochranných masiek osušia alebo nechajú voľne vyschnúť. Potom sa ich vnútorné časti dezinfikujú roztokom ajatínu, liehu alebo formaldehydu v odporúčanom zriedení a poprášia mastencom proti zlepeniu. Pri nasadzovaní kupónového krúžku na lícnicu ochrannej masky je potrebné dbať na to, aby jeho vonkajší okraj prekryl hranu bakelitovej ventilovej komory.

2. Ošetrovanie prostriedkov ochrany povrchu tela sa vykonáva ich umytím mydlom alebo saponátovým roztokom, osušením a poprášením mastencom, pričom rukavice a prezuvky sa poprašujú mastencom aj z vnútornej strany.

3. Zdroje NiCd 4000 sa dobíjajú v pravidelných dvojmesačných cykloch stanoveným nabíjacím zariadením.

4. Ošetrovanie ostatných druhov materiálu sa vykonáva v súlade s návodom na použitie prístrojov a techniky.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. (úplné znenie č. 261/1998 Z. z.).

2) § 9 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z.

3) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

4) § 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z.

5) § 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z.

6) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z.

7) § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Zb.

8) § 34 ods. 2 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

9) Napríklad § 3 ods. 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z., vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 86/1996 Z. z. o zabezpečovaní technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany.

10) Napríklad § 6 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.

11) § 179 až 186 Zákonníka práce.

12) § 180 Zákonníka práce.

13) Týmto dňom stráca platnosť predpis Hospodárenie s materiálom u nevojenskej časti civilnej obrany ČSFR (CO-21-1/s a CO-21-1/č), vydaný Ministerstvom národnej obrany Československej socialistickej republiky v roku 1982, a Smernice pre zabezpečenie obyvateľstva prostriedkami individuálnej protichemickej ochrany (CO-2-4/s a CO-2-4/č), vydané Ministerstvom národnej obrany Československej socialistickej republiky v roku 1981.

1) Materiál sa označuje medzinárodným rozoznávacím znakom civilnej ochrany.