Oznámenie č. 306/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 26. dodatok k prílohe č. Z-1/1996 k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-306
Čiastka 116/1998
Platnosť od 09.10.1998
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. októbra 1998.

Pôvodný predpis 09.10.1998

306

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

opatrenie zo 14. septembra 1998 č. Z-3/1998, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 26. dodatok k prílohe č. Z-1/1996 k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996 (oznámenie č. 89/1996 Z. z.).

Opatrením sa určujú maximálne ceny nových liekov a zdravotníckych pomôcok.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. októbra 1998.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/1998 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.