Oznámenie č. 305/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických alebo služobných pasov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-305
Čiastka 116/1998
Platnosť od 09.10.1998
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 26. septembra 1998.

Pôvodný predpis 09.10.1998

305

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. apríla 1998 bola v Bratislave výmenou listov ministrov zahraničných vecí uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických alebo služobných pasov.

Dohoda nadobudla platnosť 26. septembra 1998.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.