Oznámenie č. 304/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o úvodnom projekte náhrady fosílnych palív biomasou v zmysle spoločného plnenia záväzkov podľa Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-304
Čiastka 116/1998
Platnosť od 09.10.1998
Redakčná poznámka

V súlade s článkom VII ods. 2 dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 19. mája 1998.

Pôvodný predpis 09.10.1998

304

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. mája 1998 bola v Osle uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o úvodnom projekte náhrady fosílnych palív biomasou v zmysle spoločného plnenia záväzkov podľa Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy.

V súlade s článkom VII ods. 2 dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 19. mája 1998.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.