Vyhláška č. 299/1998 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Smreka

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-299
Čiastka 113/1998
Platnosť od 03.10.1998 do31.12.2008
Účinnosť od 03.10.1998 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.
Znenie 03.10.1998

299

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 27. augusta 1998

o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Smreka

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 100. výročia narodenia básnika Jána Smreka sa vydávajú pamätné strieborné mince v hodnote 200 Sk (ďalej len „dvestokorunák“).

(2) Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 750 dielov striebra a 250 dielov medi; jeho hmotnosť je 20 g, priemer 34 mm a hrúbka 2,8 mm. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm; povolená horná odchýlka je v hmotnosti 0,4 g a v obsahu striebra 1 %.

§ 2

(1) Na líci dvestokorunáka je v ľavej polovici mincového poľa vyobrazená štylizovaná postava sediacej ženy. V pravej hornej polovici mincového poľa je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Pod štátnym znakom je v dvoch riadkoch označenie hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“ a pod ním linkou oddelený letopočet razby „1998“. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise zľava doprava pri ľavom okraji dvestokorunáka. Iniciálky autorky návrhu dvestokorunáka sochárky Márie Poldaufovej „MP“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami sú pri spodnom okraji mince vpravo od nohy sediacej ženy.

(2) Na rube dvestokorunáka je v pravej polovici mincového poľa vyobrazený portrét básnika Jána Smreka a v ľavej polovici mincového poľa je naznačená silueta ženskej postavy. Vpravo od portrétu básnika Jána Smreka je faksimile jeho podpisu „Ján Čietek Smrek“ a pod ním sú v dvoch riadkoch letopočty „1898“ a „1982“ označujúce rok básnikovho narodenia a úmrtia.

(3) Na hrane dvestokorunáka je nápis do hĺbky „BÁSNIK JÁN SMREK – 100. VÝROČIE NARODENIA“. Začiatok a koniec nápisu je oddelený štylizovanou značkou kvetiny.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Masár v. r.