Oznámenie č. 296/1998 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-296
Čiastka 112/1998
Platnosť od 30.09.1998 do31.12.2001
Zrušený 592/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Pôvodný predpis 30.09.1998

296

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 10 ods. 3 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona č. 44/1998 Z. z.

opatrenie z 27. augusta 1998 č. 8/1998, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí.

Týmto opatrením sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. júla 1996 č. 10, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí (oznámenie č. 237/1996 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 15/1998 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.