Zákon č. 240/1998 Z. z.Zákon o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-240

(v znení č. 361/2000 Z. z., 136/2001 Z. z., 491/2001 Z. z.(nepriamo), 553/2001 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 93/1998
Platnosť od 30.07.1998 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2002 do31.12.2003
Zrušený 473/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I § 2 až 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 1999

Znenie 01.01.2002

240

ZÁKON

z 13. mája 1998

o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

§ 1

Predmet úpravy

(1) Týmto zákonom sa ustanovujú podporné a ochranné opatrenia na vyrovnanie prirodzených hospodárskych nevýhod podnikania a rizík v poľnohospodárstve a na podporu jeho produkčných a mimoprodukčných funkcií zameraných na zabezpečenie základnej výživy obyvateľstva, potravinovej bezpečnosti a konkurencieschopnosti domácej výroby a na ochranu zložiek životného prostredia, tvorbu a udržiavanie kultúrnej vidieckej krajiny.

(2) Štát podporuje podnikanie v poľnohospodárstve najmä poskytovaním

a) nenávratných prostriedkov štátneho rozpočtu a nenávratných prostriedkov štátnych fondov,

b) návratných prostriedkov štátnych fondov a návratných prostriedkov štátnych peňažných ústavov so zvýhodnenými úrokovými podmienkami,

c) záruk na úvery poskytované štátnymi fondmi a štátnymi peňažnými ústavmi,

d) prostriedkov na nákup zmeniek, skladiskových záložných listov a tovarových záložných listov.

(3) Rozvojové programy poľnohospodárstva a vidieka (ďalej len „rozvojové programy“)1) vypracované v spolupráci s príslušným orgánom Európskej únie, na ktorých financovaní sa spolupodieľa štát, schvaľuje vláda Slovenskej republiky. Podiel štátu na spolufinancovaní rozvojových programov sa ustanovuje v zákone o štátnom rozpočte na príslušný kalendárny rok.

(4) Rozvojové programy a rozsah ich financovania ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.

(5) Za hospodárne poskytovanie prostriedkov štátneho rozpočtu podľa odseku 2 zodpovedá Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(6) Suma poskytnutých prostriedkov zo štátneho rozpočtu na príslušný kalendárny rok na účely podľa odseku 2 sa upraví o vplyv inflácie uvedenej v zákone o štátnom rozpočte.

(7) Spôsob úpravy poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu v príslušnom kalendárnom roku podľa odseku 6 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.

Účel podpory

§ 2

(1) Prostriedky štátneho rozpočtu sa poskytujú podľa tohto zákona na

a) podporu podnikateľom hospodáriacim na pôde v poľnohospodársky znevýhodnených oblastiach,

b) podporu podnikateľom hospodáriacim na pôde na podporu štrukturálnych zmien poľnohospodárstva,

c) podporu osobitných ekologických požiadaviek v poľnohospodárskej výrobe,

d) podporu obstarania všeobecne využiteľného alebo verejne prístupného výskumu alebo služieb pre podnikateľov v poľnohospodárstve alebo ich združenia1a),

e) podporu ozdravných a preventívnych opatrení v chovoch hospodárskych zvierat,1b)

f) podporu chovateľom včiel a včelích matiek, chovateľom na zachovanie genofondu podľa osobitného predpisu1c) (ďalej len „chovateľ“),

g) podporu obchodných spoločností a združení na zabezpečenie odbytu poľnohospodárskych výrobkov a služieb,

h) osobám, ktoré preukážu zaplatenie záložnej pohľadávky podľa osobitného predpisu,1d)

i) úhradu

1. časti poistného plateného podnikateľom hospodáriacim na pôde z poistnej zmluvy na poistenie jednotlivých plodín rastlinnej výroby pre prípad určených škôd spôsobených živelnými udalosťami vrátane ujmy spôsobenej vykonaním opatrení podľa predpisov o rastlinolekárskej a veterinárnej starostlivosti,

2. najviac 20 % škody katastrofálneho rozsahu v rastlinnej výrobe, ktorou sa rozumie zníženie výroby príslušnej plodiny o viac ako 35 % z priemeru vypočítaného za predchádzajúce tri roky v okrese, najmä v dôsledku sucha alebo podmáčania, alebo najviac 20 % škody vzniknutej nariadením mimoriadneho veterinárneho opatrenia1e) v dôsledku výskytu nákaz alebo iných hromadných ochorení hospodárskych zvierat, alebo

3. časti úrokov pri krátkodobých alebo strednodobých úveroch poskytnutých na úhradu priamych škôd.

(2) Prostriedky štátneho rozpočtu sa poskytujú podľa tohto zákona aj štátnym fondom na úseku pôdohospodárstva na účely podľa osobitného predpisu.2)

(3) Prostriedky štátneho rozpočtu na účely uvedené v odseku 1 možno použiť v rozsahu ustanovenom zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok. Zákon o štátnom rozpočte zároveň ustanoví koeficient valorizácie sumy rozpočtových prostriedkov v príslušnom roku.

(4) Prostriedky štátneho rozpočtu uvedené v odsekoch 1 a 2 sa poskytujú na základe zmluvy,3) ktorá obsahuje aj záväzok príjemcu

a) zúčtovať prijaté prostriedky v súlade s osobitným predpisom,4)

b) rešpektovať prípadnú reguláciu výdavkov štátneho rozpočtu,5)

c) uchovávať v súlade s osobitným predpisom6) doklady preukazujúce použitie prostriedkov,

d) použiť hospodárne poskytnuté prostriedky,

e) umožniť vstup do jeho priestorov a poskytnúť požadované informácie a podklady na vykonanie kontroly použitia prijatých prostriedkov.

§ 3

(1) Podnikateľom hospodáriacim na pôde v horských a v iných poľnohospodársky znevýhodnených oblastiach sa poskytuje podpora z prostriedkov štátneho rozpočtu na výmeru skutočne obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy, na ktorú pripadá primerané množstvo chovaného hovädzieho dobytka, oviec, kôz alebo koní. Ustanovenie § 2 ods. 3 platí rovnako.

(2) Znevýhodnené oblasti sú súvislé územné celky, v ktorých vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok, nadmorskej výšky, svahovitosti a nízkej úrodnosti pôdy a iných nepriaznivých prírodných podmienok, prípadne v spojení s osobitnými miestnymi hospodárskymi a sociálnymi podmienkami sú náklady na jednotku výroby v poľnohospodárskej činnosti trvalo nadpriemerné.

(3) Dotácie na podporu štrukturálnych zmien poľnohospodárstva v záujme konkurencieschopnosti jeho produkcie na trhu sa poskytujú primerane jeho prírodným a ostatným podmienkam podľa vyhlásených rozvojových programov na ochranu a rozvoj určitých odvetví poľnohospodárskej výroby, najmä na podporu obstarávania výkonných vstupov do výroby a podporu odbytu, alebo na útlm iných odvetví, predovšetkým na zalesňovanie a zatrávňovanie poľnohospodárskych pozemkov, vrátane podpory doplnkových činností v poľnohospodárstve, a to spravidla dotáciou na jednotku výroby alebo výkonu, alebo na úhradu časti úrokov alebo istiny úveru poskytnutého na tento účel.

§ 4

(1) Podpora podľa § 2 a 3 sa poskytuje na základe žiadosti právnickej osobe so sídlom v Slovenskej republike alebo fyzickej osobe s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá podniká7) v poľnohospodárstve (ďalej len „žiadateľ“), na ozdravné a preventívne opatrenia v chovoch hospodárskych zvierat, chovateľovi, obchodným spoločnostiam a združeniam1a) a osobám, ktoré podnikajú podľa osobitného predpisu7).

(2) Podporu podľa § 2 a 3 nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý

a) neoprávnene používa alebo zadržiava prostriedky štátneho rozpočtu alebo štátnych fondov,

b) je v likvidácii8) alebo bol naň vyhlásený konkurz,9)

c) je rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, alebo

d) nedoloží podnikateľský zámer, ktorým preukáže, že v roku, na ktorý požaduje poskytnutie podpory, dosiahne najnižšie ročné príjmy z poľnohospodárskej alebo s ňou súvisiacej činnosti, ktoré ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo; to neplatí, ak ide o žiadateľa, ktorý začína podnikať v tomto roku, alebo o žiadateľa, ktorý vykonáva poľnohospodárske činnosti ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo.

(3) Žiadosť o poskytnutie podpory s prílohami, ktoré ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, predkladá žiadateľ ministerstvu. Žiadosť o poskytnutie podpory obsahuje najmä

a) označenie žiadateľa a jeho identifikačné údaje,

b) bankové spojenie žiadateľa,

c) účel, na ktorý sa má podpora poskytnúť,

d) odôvodnenie, v ktorom sa uvedie najmä očakávaný ekonomický prínos použitia podpory,

e) požadovaná výška podpory.

(4) Na prerokovanie a schvaľovanie žiadostí o poskytnutie podpory sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.10)

(5) Na poskytovanie prostriedkov podľa § 2 a 3 sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.11)

Ochrana poľnohospodárstva na vnútornom trhu, pri dovoze a vývoze

§ 5

(1) Predaj živých jatočných zvierat, surového kravského mlieka a výrobkov z nich alebo čerstvej zeleniny a ovocia sa riadi osobitnou kúpnou zmluvou, ktorá okrem všeobecných náležitostí11a) musí obsahovať záväzok, že spracovateľ alebo obchodná organizácia, ak v zmluvnom vzťahu má postavenie kupujúceho, výrobcovi, ktorý má postavenie predávajúceho, alebo obchodná organizácia, ak v zmluvnom vzťahu má postavenie kupujúceho, spracovateľovi, ktorý má postavenie predávajúceho, zaplatí kúpnu cenu v lehote najneskôr 30 dní od ich dodania.

(2) Ak spracovateľ alebo obchodná organizácia nedodrží lehotu na zaplatenie kúpnej ceny podľa odseku 1, môže výrobca v postavení predávajúceho dať podnet na miestne príslušný živnostenský úrad na konanie podľa osobitného predpisu.11b)

§ 6

(1) Obmedzenia pri dovoze a vývoze poľnohospodárskych výrobkov a potravín sa uskutočňujú podľa osobitných predpisov12) a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

(2) Pri uplatňovaní všeobecných predpisov o ochranných opatreniach pri dovoze13) sa hrozbou vážnej ujmy domácemu poľnohospodárstvu a spracovateľskému potravinárskemu priemyslu rozumie zvýšené množstvo dovozu živočíšnych výrobkov, zvierat, rastlinných výrobkov a potravín (ďalej len „poľnohospodársky tovar“), pričom možno dôvodne, jednoznačne a jasne predpokladať závažné poškodenie domáceho poľnohospodárstva a spracovateľského potravinárskeho priemyslu alebo zhoršenie ich postavenia na domácom trhu.

(3) Dovoz, vývoz a tranzit poľnohospodárskeho tovaru možno zakázať alebo obmedziť podľa osobitných predpisov.13a)

§ 7

(1) Na dovoz poľnohospodárskeho tovaru možno v súlade s medzinárodnou dohodou, ktorou je Slovenská republika viazaná,13b) zaviesť osobitné ochranné opatrenie, ak rozhodné množstvo dovozu je nad úroveň kvóty minimálneho a bežného prístupu13c) poľnohospodárskeho tovaru na trh. Osobitným ochranným opatrením sa rozumie dodatočné clo podľa odseku 2 alebo 3, ktoré sa uplatní len do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo zavedené.

(2) Spôsob zisťovania rozhodného množstva dovozu na účely zavedenia dodatočného cla je uvedený v prílohe č. 1. Dodatočné clo možno uplatniť len vo výške, ktorá nepresiahne jednu tretinu colnej tarify na príslušný druh tovaru podľa colného sadzobníka.

(3) Ak cena vyjadrená v domácej mene (dovozná cena), za ktorú sa uskutočňuje dovoz poľnohospodárskeho tovaru vrátane nákladov na dopravu a poistenie na miesto, kde poľnohospodársky tovar vstupuje do tuzemska, klesne o viac ako 10 % pod spúšťaciu cenu, zavedie sa dodatočné clo. Spúšťacou cenou sa na účely zavedenia dodatočného cla rozumie priemerná dovozná cena tovaru za roky 1991 a 1992. Spôsob zisťovania dodatočného cla je uvedený v prílohe č. 2.

(4) Zoznam poľnohospodárskeho tovaru, na ktorého dovoz možno zaviesť dodatočné clo, výšku dodatočného cla a obdobie, v ktorom sa uplatňuje, ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.

§ 7a

(1) Ak dovoz poľnohospodárskeho tovaru sa uskutočňuje z krajín, ktoré nie sú členmi Svetovej obchodnej organizácie, v takých zvýšených množstvách alebo za takých podmienok, že to spôsobuje alebo hrozí spôsobiť vážnu ujmu domácemu poľnohospodárstvu a spracovateľskému potravinárskemu priemyslu, možno prijať ochranné opatrenie vo vzťahu k týmto krajinám.

(2) Jedným z ochranných opatrení môže byť aj vstupná hodnota, ktorá sa určuje súčtom priemernej ročnej ceny vybraných poľnohospodárskych tovarov vyrobených domácimi výrobcami zistenej za predchádzajúci kalendárny rok a dovozného cla na daný tovar.

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 8

Na poskytovanie služieb prospešných na ochranu a zveľaďovanie poľnohospodárstva, najmä na novošľachtenie rastlín a tvorbu a udržiavanie genetického potenciálu zvierat, vybrané rastlinolekárske a veterinárne služby, poľnohospodársku informatiku, výskum, poradenstvo a špeciálne odborné vzdelávanie, môže ministerstvo v súlade s osobitnými predpismi16) zriadiť alebo založiť právnické osoby; ak takúto právnickú osobu nezriadi alebo nezaloží, môže tieto služby obstarávať17) u iných odborne spôsobilých osôb.

§ 9

Vyhodnotenie účinnosti poskytovanej podpory a vplyv iných okolností na dosahovanie cieľov uvedených v tomto zákone uskutoční každoročne vláda Slovenskej republiky v správe o poľnohospodárstve a potravinárstve, ktorú predkladá Národnej rade Slovenskej republiky na prerokovanie, pričom zároveň raz za tri roky vytýči hlavné smery rozvoja poľnohospodárstva.

§ 10

(1) Ten, kto uplatňuje požiadavky na podporu podľa tohto zákona, je povinný poskytnúť ministerstvu informácie potrebné na posúdenie potreby podpory alebo ochrany trhu.

(2) Ministerstvo nesmie poskytnúť ani uverejniť také údaje získané podľa odseku 1, ktoré sú predmetom ochrany podľa osobitného predpisu.18)

§ 11

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, ustanoví

a) podrobnejšie vymedzenie poľnohospodársky znevýhodnených oblastí s prihliadnutím na výsledky bonitácie poľnohospodárskeho pôdneho fondu a ďalšie kritériá podľa § 3 ods. 1 a 2, ako aj spôsob zisťovania nákladovosti na jednotku výroby,

b) vyhlási katastrálne územia patriace do jednotlivých poľnohospodársky znevýhodnených oblastí,

c) ustanoví výšku podpory a úhrady podľa § 2 a 3 a podrobnosti ich poskytovania podľa § 4,

d) vyhlási rozvojové programy vrátane regionálnych podľa § 3 ods. 3 a spôsob ich určenia,

e) rozsah informácií, ktoré je povinný poskytovať ministerstvu príjemca podpory podľa § 10.

§ 12

(1) Podporu rozvoja poľnohospodárstva a rozvoja vidieka vyhlásením rozvojových programov podľa § 1 ods. 3 a 4 poskytuje organizácia zriadená ministerstvom18a) na ziskové projekty a neziskové projekty.

(2) Žiadateľom o poskytnutie podpory na ziskové projekty a neziskové projekty môže byť podnikateľ7) v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a vo vodnom hospodárstve.

(3) Žiadateľom o poskytnutie podpory na neziskové projekty môžu byť len neziskové organizácie18b) a obce.

(4) Podpora podľa odsekov 2 a 3 sa poskytuje na základe písomnej žiadosti právnickej osoby so sídlom v Slovenskej republike alebo fyzickej osobe s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Žiadosť o poskytnutie podpory sa predkladá ministerstvu a obsahuje

a) označenie žiadateľa,

b) bankové spojenie žiadateľa,

c) účel, na ktorý sa má podpora poskytnúť,

d) požadovanú výšku podpory,

e) prípadne ďalšie údaje.


Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z. a zákona č. 353/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 41 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a na podklade kúpnych zmlúv na nákup živých jatočných zvierat, surového kravského mlieka alebo čerstvej zeleniny alebo ovocia od ich výrobcov, ak kupujúci nesplnil záväzok splatiť kúpnu cenu v dohodnutej lehote.“.

2. § 115 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Z exekúcie sú vylúčené aj veci podnikateľa hospodáriaceho na pôde,11a) ak by ich zexekvovaním bolo ohrozené riadne obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy alebo zachovanie plynulej prevádzky rastlinnej a živočíšnej výroby podľa osobitných predpisov.11b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b znejú:

11a) § 2 Obchodného zákonníka.
§ 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb. a zákona č. 455/1991 Zb.

11b) § 2 až 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
§ 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 95/1994 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z. týkajúce sa dlžníkov hospodáriacich na pôde.“.

3. V § 157 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

d) pohľadávky veriteľov z kúpnych zmlúv na nákup živých jatočných zvierat, surového kravského mlieka alebo čerstvej zeleniny a ovocia od ich výrobcov, aj keď neboli priznané rozhodnutím alebo zmierom,“.

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená e) až g).


Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1998 s výnimkou čl. I § 2 až 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 1999.


Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.


Príloha č. 1 k zákonu č. 240/1998 Z. z.

Spôsob zisťovania rozhodného množstva dovozu

Rozhodné množstvo dovozu príslušného poľnohospodárskeho tovaru sa zistí podľa možností jeho prístupu na trh ako pomer priemeru jeho dovozu a priemeru jeho domácej spotreby za rovnaké trojročné obdobie takto:

a) ak sú možnosti prístupu na trh menšie alebo sa rovnajú 10 %, rozhodné množstvo dovozu je 125 %,

b) ak sú možnosti prístupu na trh väčšie ako 10 %, ale súčasne menšie alebo sa rovnajú 30 %, rozhodné množstvo dovozu je 110 %,

c) ak sú možnosti prístupu na trh väčšie ako 30 %, rozhodné množstvo dovozu je 105 %.

Príloha č. 2 k zákonu č. 240/1998 Z. z.

Spôsob zisťovania dodatočného cla

Dodatočné clo sa zisťuje takto:

1. ak rozdiel medzi dovoznou cenou a spúšťacou cenou je väčší ako 10 %, ale menší alebo sa rovná 40 % zo spúšťacej ceny, dodatočné clo tvorí 30 % sumy, o ktorú prekročil tento rozdiel medzi dovoznou cenou a spúšťacou cenou 10 % spúšťacej ceny,

2. ak rozdiel medzi dovoznou cenou a spúšťacou cenou je väčší ako 40 %, ale menší alebo sa rovná 60 % zo spúšťacej ceny, bude sa dodatočné clo rovnať 50 % sumy, o ktorú prekročil rozdiel 40 % zo spúšťacej ceny plus dodatočné clo podľa prvého bodu,

3. ak rozdiel medzi dovoznou cenou a spúšťacou cenou je väčší ako 60 %, ale menší alebo sa rovná 75 % zo spúšťacej ceny, bude sa dodatočné clo rovnať 70 % sumy, o ktorú rozdiel presahuje 60 % zo spúšťacej ceny plus dodatočné clo podľa prvého a druhého bodu,

4. ak rozdiel medzi dovoznou cenou a spúšťacou cenou je väčší ako 75 % zo spúšťacej ceny, bude sa dodatočné clo rovnať 90 % sumy, o ktorú rozdiel presahuje 75 % zo spúšťacej ceny plus dodatočné clo podľa prvého, druhého a tretieho bodu.

Poznámky pod čiarou

1) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 158/1997 Z. z. o podpísaní Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej.

1a) § 20f až 20j Občianskeho zákonníka.

1b) § 2 ods. 4 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

1c) § 18 zákona č. 194/1998 Z. z.

1d) § 19 zákona č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov.

1e) § 54 zákona č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.

2) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 270/1991 Zb. o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1994 Z. z. o Štátnom podpornom fonde pôdohospodárstva a potravinárstva v znení neskorších predpisov, § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

3) § 51 Občianskeho zákonníka.

4) § 6 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

5) § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.

6) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

7) § 2 Obchodného zákonníka.§ 12a zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.

8) Napríklad § 70 a 254 Obchodného zákonníka.

9) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

10) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

11) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní) v znení neskorších predpisov.

11a) § 409 Obchodného zákonníka.

11b) § 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

12) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. a zákona č. 383/1997 Z. z.Zákon č. 59/1997 Z. z. o ochrane pred dumpingom pri dovoze tovaru.Zákon č. 214/1997 Z. z. o ochranných opatreniach pri dovoze.Zákon č. 226/1997 Z. z. o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach.§ 56 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov.

13) Zákon č. 214/1997 Z. z.

13a) § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.§ 45 zákona č. 337/1998 Z. z.

13b) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z. o uzavretí Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie.

13c) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 373/1999 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník.

16) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z., zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

17) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z.

18) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov.§ 17 Obchodného zákonníka.

18a) § 20 ods. 3 a § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

18b) Napríklad § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. o nadáciách v znení zákona č. 147/1997 Z. z., zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z., zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.