Nález č. 222/1998 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 24. júna 1998 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 366 ods. 2 a ustanovenia § 367 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-222
Čiastka 84/1998
Platnosť od 16.07.1998 do31.12.2005
Účinnosť od 16.07.1998 do31.12.2005
Zrušený 301/2005 Z. z.
Znenie 16.07.1998

222

NÁLEZ

Ústavného súdu Slovenskej republiky

z 24. júna 1998

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu JUDr. Milana Čiča a zo sudcov JUDr. Júliusa Černáka, JUDr. Anny Danielčákovej, JUDr. Ľubomíra Dobríka, JUDr. Jána Drgonca, JUDr. Jána Klučku, JUDr. Viery Mrázovej, JUDr. Štefana Ogurčáka, JUDr. Richarda Rapanta a JUDr. Tibora Šafárika na verejnom zasadnutí 18. júna 1998 prerokoval návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky vo veci súladu ustanovenia § 366 ods. 2 a ustanovenia § 367 Trestného poriadku s čl. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1, čl. 13 ods. 3, čl. 47 ods. 3 a čl. 102 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky a 24. júna 1998 takto

rozhodol:

1. Ustanovenie § 366 ods. 2 a ustanovenie § 367 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov nie sú v súlade s čl. 102 písm. i) v spojení s čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

2. Vo zvyšnej časti návrhu nevyhovuje.

Neplatnosť ustanovenia § 366 ods. 2 a ustanovenia § 367 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov vzniká deväťdesiatym dňom po uverejnení rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky o ich neplatnosti spôsobom ustanoveným na vyhlasovanie zákonov.

Predseda

pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Milan Čič v. r.