Zákon č. 196/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-196
Čiastka 73/1998
Platnosť od 25.06.1998 do31.10.2002
Najbližšie účinné znenie 01.07.1998
Zrušený 280/2002 Z. z.
Pôvodný predpis 25.06.1998

196

ZÁKON

z 3. apríla 1998,

ktorým sa mení zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení zákona č. 58/1984 Zb., zákona č. 118/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 239/1993 Z. z. a zákona č. 278/1997 Z. z. sa mení takto:

1. V § 6 odsek 1 znie:

(1) Výška príspevku sa rovná 1,6-násobku sumy pre nezaopatrené dieťa ustanovenej osobitným predpisom.1b) Príspevok sa zaokrúhľuje na celé desaťkoruny smerom nahor.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

1b) § 5 písm. c) až e) zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok.“.

2. V § 9 odsek 1 znie:

(1) Výška odmeny pestúna za každé zverené dieťa, ktoré má nárok na príspevok, je 0,44-násobok sumy pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.1c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:

1c) § 5 písm. a) zákona č. 125/1998 Z. z.“.

Čl. II

Zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení zákona č. 117/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 239/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 271/1996 Z. z. sa mení takto:

1. V § 7 odsek 1 znie:

(1) Výška príspevku za mesiac sa rovná 0,913-násobku sumy pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.3a) Príspevok sa zaokrúhľuje na celé desaťkoruny smerom nahor.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

3a) § 5 písm. a) zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok.“.

2. V § 7 ods. 2 sa slová „na celé koruny“ nahrádzajú slovami „na celé desaťkoruny“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 134/1995 Z. z. a zákona č. 278/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 písmená b) a c) znejú:

b) trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt2c) oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky,

c) trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt nezaopatreného dieťaťa na území Slovenskej republiky,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2c znie:

2c) Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z. o utečencoch.“.

2. V § 3 odsek 2 znie:

(2) Nárok na prídavky na deti nevzniká pri starostlivosti o nezaopatrené dieťa, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení celoročne,2d) ak je dôvodom takejto starostlivosti výkon ústavnej výchovy na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu2e) alebo výkon ochrannej výchovy na základe právoplatného rozhodnutia súdu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2d a 2e znejú:

2d) Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.

2e) § 45 ods. 3 a § 46 Zákona o rodine.“.

3. V § 3 ods. 3 písmeno a) znie:

a) poberala starobný dôchodok, dôchodok manželky, invalidný dôchodok alebo bola invalidná a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok,“.

4. V § 5 odseky 3 a 4 znejú:

(3) Za sústavnú prípravu dieťaťa na budúce povolanie sa považuje aj

a) obdobie od skončenia výučby v jednom školskom roku do začiatku nasledujúceho školského roku, ak dieťa pokračuje bez prerušenia v ďalšom štúdiu,

b) obdobie školských prázdnin bezprostredne nadväzujúcich na skončenie štúdia na strednej škole,

c) obdobie od skončenia štúdia na strednej škole do zápisu na vysokú školu vykonaného najneskôr v októbri bežného roku, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,

d) obdobie po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu,9a) najdlhšie do konca školského roku, v ktorom malo byť štúdium skončené,9b)

e) obdobie po skončení posledného ročníka vysokej školy do vykonania štátnej skúšky, najdlhšie však do konca školského roku, v ktorom malo byť štúdium skončené.9c)

(4) Za sústavnú prípravu dieťaťa na budúce povolanie sa považujú aj

a) iné štúdium alebo výučba, ak sú svojím rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky postavené na úroveň štúdia na školách uvedených v odseku 1,

b) opakované ročníky štúdia.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 9a, 9b a 9c znejú:

9a) § 25 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

9b) § 25 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.

9c) § 20 zákona č. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

5. § 5 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Za sústavnú prípravu dieťaťa na budúce povolanie sa nepovažujú:

a) obdobia uvedené v odseku 3, ak dieťa pred uplynutím týchto období vstúpilo do zamestnania s výnimkou príležitostného zamestnania10) alebo bolo zaradené do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie,

b) obdobie, počas ktorého sa štúdium prerušilo.“.

6. § 6 znie:

㤠6

Výška prídavkov na deti pri jednotlivých hraniciach príjmu

(1) Výška prídavkov na deti pri príjme oprávnenej osoby a s ňou spoločne posudzovaných osôb neprevyšujúcom 1,36-násobok sumy vypočítanej podľa osobitného predpisu11) je 0,47-násobok sumy ustanovenej osobitným predpisom.11a)

(2) Výška prídavkov na deti pri príjme oprávnenej osoby a s ňou spoločne posudzovaných osôb prevyšujúcom 1,36-násobok a neprevyšujúcom 1,99-násobok sumy vypočítanej podľa osobitného predpisu11) je 0,31-násobok sumy ustanovenej osobitným predpisom.11a)

(3) Sumy uvedené v odsekoch 1 a 2 platia už za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕšilo vek rozhodujúci pre výšku prídavkov na deti. Výška prídavkov na deti vypočítaná podľa odseku 1 alebo 2 sa zaokrúhľuje na celé desaťkoruny smerom nahor.

(4) Ak je v rodine nezaopatrené dieťa, ktoré je podľa rozhodnutia príslušného orgánu dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté a vyžaduje mimoriadnu starostlivosť alebo osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť, zvyšuje sa suma vypočítaná podľa odseku 1 alebo 2 o sumu ustanovenú osobitným predpisom.11a) To platí aj vtedy, ak sa pri nároku na prídavky na deti zohľadňuje len príjem nezaopatreného dieťaťa.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11 a 11a znejú:

11) § 5 zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok.

11a) § 5 písm. c) až e) zákona č. 125/1998 Z. z.“.

7. V § 7 ods. 6 písmeno b) znie:

b) úhrada alebo jej časť za starostlivosť poskytovanú nezaopatrenému dieťaťu v zariadení celoročne, ak je dôvodom takejto starostlivosti výkon ústavnej výchovy na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu alebo výkon ochrannej výchovy na základe právoplatného rozhodnutia súdu, ktorú platí spoločne posudzovaná osoba za nezaopatrené dieťa, ku ktorému má vyživovaciu povinnosť; to platí aj vtedy, ak ide o úhradu alebo jej časť za starostlivosť poskytovanú v zariadení sociálnych služieb celoročne, ktorú platí spoločne posudzovaná osoba za inú osobu, ku ktorej má vyživovaciu povinnosť.“.

8. V § 8 ods. 3 písmeno a) sa vypúšťajú slová „alebo sa o nej koná“.

9. V § 8 ods. 3 písmeno b) sa vypúšťajú slová „alebo sa o nej koná“.

10. V § 8a ods. 2 písmeno c) znie:

c) starostlivosti o nezaopatrené dieťa, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení celoročne, ak je dôvodom takejto starostlivosti výkon ústavnej výchovy na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu alebo výkon ochrannej výchovy na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo starostlivosti o inú spoločne posudzovanú osobu, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne.14c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14c znie:

14c) Zákon č. 125/1998 Z. z.“.

11. V § 8a ods. 3 písm. e) sa vypúšťajú slová „písm. b) a c)“.

12. V § 9 ods. 1 písm. c) a d) sa slová „obvodnom úrade“ nahrádzajú slovami „okresnom úrade“.

13. V § 10 ods. 4 písm. a) v treťom bode a vo štvrtom bode sa slová „obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“.

14. V § 10 ods. 4 písm. b) v treťom bode a vo štvrtom bode sa slová „okresný úrad“ nahrádzajú slovami „krajský úrad“.

15. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý znie:

㤠24a

Prídavky na deti za júl 1998 sa vyplatia v auguste 1998 vo výške podľa § 6.“.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1998.


Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.