Zákon č. 187/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-187

(v znení č. 66/1999 Z. z., 66/1999 Z. z., 66/1999 Z. z., 333/2004 Z. z.(nepriamo), 167/2008 Z. z.(nepriamo), 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 68/1998
Platnosť od 18.06.1998
Účinnosť od 01.07.2016
Aktuálne znenie 01.07.2016

187

ZÁKON

z 20. mája 1998,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. III

Zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení zákona č. 597/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z., zákona č. 160/1997 Z. z. a zákona č. 283/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 5 sa dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

g) zabezpečiť, aby sa nevysielali relácie, ktoré sú v rozpore so zákonmi upravujúcimi pravidlá volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, orgánov územnej samosprávy, ako aj pravidlá spôsobu vykonania referenda,

h) odvysielať oznam o zistenom porušení zákona alebo podmienok udelenej licencie v rozsahu, forme a vysielacom čase určenom Radou Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie (§ 20a).“.

2. Nadpis šiestej časti znie:

„ŠIESTA ČASŤ

SANKCIE“.

3. V § 20 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Ak rada zistí, že prevádzkovateľ porušil povinnosti určené v § 5 písm. a), b), c), g) a h), môže rozhodnúť o uložení pokuty bez predchádzajúceho určenia lehoty na nápravu.“.

Doterajšie odseky 2 až 10 sa označujú ako odseky 3 až 11.

4. V § 20 v novom odseku 5 prvá veta a písmeno a) znejú:

„Pokutu od 50 000 Sk do 5 000 000 Sk možno uložiť prevádzkovateľovi, ktorý

a) vysiela reláciu, ktorej obsah je v rozpore s povinnosťami prevádzkovateľov uvedenými v § 5 písm. a), b), c), g) a h),“.


Čl. V

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady č. 104/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 518/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 157/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 81/1995 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.