Vyhláška č. 185/1998 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia vzniku prvej Slovenskej národnej rady a vypuknutia slovenského povstania v roku 1848

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-185
Čiastka 67/1998
Platnosť od 16.06.1998 do31.12.2008
Účinnosť od 16.06.1998 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.
Znenie 16.06.1998

185

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 5. júna 1998

o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia vzniku prvej Slovenskej národnej rady a vypuknutia slovenského povstania v roku 1848

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 150. výročia vzniku prvej Slovenskej národnej rady a vypuknutia slovenského povstania v roku 1848 sa vydávajú pamätné strieborné mince v hodnote 200 Sk (ďalej len „dvestokorunák“).

(2) Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 750 dielov striebra a 250 dielov medi. Jeho hmotnosť je 20 g, priemer 34 mm a hrúbka 2,8 mm. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm. Povolená horná odchýlka je v hmotnosti 0,4 g a v obsahu striebra 1 %.

§ 2

(1) Na líci dvestokorunáka uprostred mincového poľa je vyobrazená dobová pečať prvej Slovenskej národnej rady (ďalej len „pečať“). Nad pečaťou pri hornom okraji dvestokorunáka je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, po jeho stranách v rozdelenom riadku je letopočet razby „1998“. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je umiestnený vedľa pečate tak, že slovo „SLOVENSKÁ“ je vľavo od pečate zdola nahor a slovo „REPUBLIKA“ vpravo od pečate zhora nadol. Pod pečaťou v dvoch riadkoch je označenie hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“. Dátum vyhlásenia prvej Slovenskej národnej rady v Myjave „19. 9. 1848“ je v rozdelenom riadku pri ľavom a pravom okraji dvestokorunáka. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami je vľavo a štylizované iniciálky autora návrhu dvestokorunáka akademického sochára Patrika Kovačovského „PK“ sú vpravo pod dátumom vyhlásenia prvej Slovenskej národnej rady.

(2) Na rube dvestokorunáka uprostred mincového poľa je vyobrazená postava Janka Francisciho ako povstaleckého dôstojníka (ďalej len „povstalec“) z obrazu maliara Petra Michala Bohúňa. Text „SLOVENSKÉ POVSTANIE“ je umiestnený vedľa povstalca tak, že slovo „SLOVENSKÉ“ je vľavo od povstalca zdola nahor a slovo „POVSTANIE" vpravo od povstalca zhora nadol. Letopočty „1848“ a „1849“ označujúce roky vypuknutia a potlačenia slovenského povstania sú v rozdelenom riadku pri ľavom a pravom okraji dvestokorunáka.

(3) Na hrane dvestokorunáka je nápis do hĺbky „ZA NÁRODNÚ SLOBODU“. Začiatok a koniec nápisu je oddelený znakom v tvare zástavy slovenských dobrovoľníkov.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Masár v. r.