Vyhláška č. 174/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 93/1996 Z. z. o rozsahu a spôsobe vrátenia dane z pridanej hodnoty osobám iných štátov, ktoré požívajú výhody podľa medzinárodných zmlúv

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-174
Čiastka 63/1998
Platnosť od 12.06.1998 do30.04.2004
Účinnosť od 12.06.1998 do30.04.2004
Zrušený 222/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu bola ukončená 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla platnosť.

Znenie 12.06.1998

174

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 2. júna 1998,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 93/1996 Z. z. o rozsahu a spôsobe vrátenia dane z pridanej hodnoty osobám iných štátov, ktoré požívajú výhody podľa medzinárodných zmlúv

Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky podľa § 37 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 93/1996 Z. z. o rozsahu a spôsobe vrátenia dane z pridanej hodnoty osobám iných štátov, ktoré požívajú výhody podľa medzinárodných zmlúv, sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 odsek 2 znie:

(2) Zahraničnými zástupcami sú

a) diplomatické misie, konzulárne úrady a medzinárodné organizácie alebo oblastné úradovne medzinárodných organizácií (ďalej len „medzinárodná organizácia“), ktoré sú zriadené podľa medzinárodných zmlúv,2) so sídlom na území Slovenskej republiky s výnimkou konzulárnych úradov vedených honorárnym konzulom,

b) diplomatické misie a konzulárne úrady, ktoré sú akreditované pre Slovenskú republiku a majú sídlo mimo územia Slovenskej republiky, s výnimkou konzulárnych úradov vedených honorárnym konzulom,

c) diplomatickí zástupcovia misie a medzinárodnej organizácie, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky a nemajú trvalý pobyt v Slovenskej republike,

d) konzulárni úradníci, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky a nemajú trvalý pobyt v Slovenskej republike, s výnimkou honorárnych konzulov,

e) členovia administratívneho a technického personálu misie a medzinárodnej organizácie, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky a nemajú trvalý pobyt v Slovenskej republike,

f) konzulárni zamestnanci, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky a nemajú trvalý pobyt v Slovenskej republike, s výnimkou zamestnancov konzulárnych úradov vedených honorárnym konzulom.“.

2. § 3 znie:

㤠3

(1) Zahraničnému zástupcovi podľa § 1 ods. 2 písm. a) sa vráti daň viažuca sa na cenu nakúpeného tovaru,3) pričom daň viažuca sa na cenu nakúpených potravín, alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, osobných a úžitkových automobilov a pohonných látok do osobných automobilov sa vráti spôsobom ustanoveným touto vyhláškou a len pri kúpe tohto tovaru a len v tomto rozsahu:

a) potraviny,4) alkoholické nápoje a tabakové výrobky, ak sú nakúpené na účely oficiálnej recepcie

1. v sídle diplomatickej misie, konzulárneho úradu alebo medzinárodnej organizácie,

2. v rezidencii vedúceho diplomatickej misie, konzulárneho úradu alebo medzinárodnej organizácie,

b) jeden osobný automobil5) na každého akreditovaného člena diplomatickej misie, konzulárneho úradu alebo medzinárodnej organizácie počas dvoch rokov,

c) najviac tri úžitkové automobily6) počas dvoch rokov,

d) pohonné látky na jeden osobný automobil evidovaný Správou služieb diplomatickému zboru v rozsahu najviac 4 000 litrov ročne.

(2) Zahraničnému zástupcovi podľa § 1 ods. 2 písm. a) sa vráti daň viažuca sa na cenu týchto prijatých zdaniteľných plnení:

a) telekomunikačné služby,

b) služby spojené so zberom a odvozom komunálnych odpadov a s odvádzaním odpadových vôd,

c) stavebné práce, architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo,

d) reštauračné služby, ak sú prijaté na účely oficiálnej recepcie

1. v sídle diplomatickej misie, konzulárneho úradu alebo medzinárodnej organizácie,

2. v rezidencii vedúceho diplomatickej misie, konzulárneho úradu alebo medzinárodnej organizácie,

e) hotelové služby,

f) služby ochrany budov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

6) § 2 ods. 5 písm. b) a c) a § 2 ods. 7 písm. a) a b) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách.“.

3. V § 4 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a pohonných látok“.

4. V § 5 odsek 1 znie:

(1) Zahraničnému zástupcovi podľa § 1 ods. 2 písm. c) až f), ktorého diplomatická misia, konzulárny úrad alebo medzinárodná organizácia má sídlo na území Slovenskej republiky, sa vráti daň, ktorá sa viaže na cenu prijatého zdaniteľného plnenia určeného na osobnú spotrebu, v rozsahu celoročného limitu podľa odseku 2.“.

5. V § 5 ods. 4 sa slovo „troch“ nahrádza slovom „dvoch“ a číslo „2 800“ sa nahrádza slovami „najviac 3 200“.

6. V § 6 ods. 1 a 2 sa slovo „troch“ nahrádza slovom „dvoch“.

7. V § 6 odsek 3 znie:

(3) Ak zahraničný zástupca podľa § 1 ods. 2 písm. c) až f) uplatnil vrátenie dane pri nákupe osobného automobilu a končí svoje pôsobenie v Slovenskej republike pred uplynutím dvoch rokov od registrácie tohto automobilu, vráti príslušnú časť dane, ktorá sa viaže na obdobie chýbajúce do uplynutia dvoch rokov.“.

8. V § 7 ods. 2 sa slová „písm. a), b) a g)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a b)“.

9. V § 7 ods. 3 sa za slovo „látok“ vkladá čiarka a slová „elektrickej energie, plynu, vody“.

10. § 8 znie:

㤠8

(1) Zahraniční zástupcovia uplatňujú vrátenie dane za obdobie kalendárneho mesiaca do 10. dňa nasledujúceho mesiaca prostredníctvom Správy služieb diplomatickému zboru, ktorej predložia doklady o nákupe tovarov a služieb a vyplnené predpísané tlačivo, ktorého vzor je uvedený v prílohe tejto vyhlášky.

(2) Vrátenie dane za zahraničných zástupcov podľa § 1 ods. 2 písm. c) až f) uplatňuje zahraničný zástupca podľa § 1 ods. 2 písm. a) a b).

(3) Správa služieb diplomatickému zboru po odsúhlasení vrátenia dane zasiela do konca mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho štvrťroka príslušnému daňovému úradu žiadosť o vrátenie dane za všetkých zahraničných zástupcov.

(4) Príslušný daňový úrad po preverení žiadosti o vrátenie dane podľa odseku 3 poukazuje sumu vrátenej dane Správe služieb diplomatickému zboru do 10 dní odo dňa predloženia žiadosti.

(5) Správa služieb diplomatickému zboru poukazuje sumu vrátenej dane všetkým zahraničným zástupcom do 10 dní odo dňa prijatia dane od príslušného daňového úradu.“.

11. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý znie:

㤠10a

(1) Podľa tejto vyhlášky sa postupuje pri vrátení dane viažucej sa na cenu zdaniteľného plnenia prijatého po 30. júni 1998.

(2) Podľa tejto vyhlášky sa posudzujú aj lehoty na uplatnenie vrátenia dane pri nákupe alebo pri predaji osobného alebo úžitkového automobilu, ktoré začali plynúť pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Miroslav Maxon v. r.