Redakčné oznámenie č. r1/c1/1997 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1996 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1997-c1-r1
Čiastka 1/1997
Platnosť od 08.01.1997 do30.09.2006
Zrušený 533/2006 Z. z.
Pôvodný predpis 08.01.1997

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1996 Z. z. o zabezpečovaní ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými škodlivinami

V prílohe č. 3 v časti A bodoch 1 a 6 má byť vo vzorci namiesto čísla „54,2“ správne uvedené číslo „542“.