Vyhláška č. 78/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1997-78
Čiastka 34/1997
Platnosť od 18.03.1997 do31.12.2002
Účinnosť od 01.04.1997 do31.12.2002
Zrušený 653/2002 Z. z.
Znenie 01.04.1997

78

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 18. februára 1997

o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z. o výrobe a obehu liehu a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o výrobe ovocného destilátu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia1) (ďalej len „liehovar“), ktorý je prevádzkovaný na základe osvedčenia2) vydaného Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), a o spôsobe použitia vzoriek ovocného destilátu.

§ 2

(1) V liehovare možno vyrábať ovocný destilát len z ovocia mierneho podnebného pásma, z jeho kvasov, z plodov viniča hroznorodého v čerstvom alebo v skvasenom stave, ktoré neobsahujú cudzie cukornaté alebo iné prímesy (ďalej len „kvas“).

(2) Prevádzkovateľ3) môže na výrobu ovocného destilátu používať len také výrobné zariadenie, ktoré zaručuje kvalitnú výrobu a spoľahlivé zistenie vyrobeného množstva liehu.

§ 3

(1) Výrobné obdobie na prevádzkovanie liehovaru je od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho roka (ďalej len „výrobné obdobie“).

(2) Začatie prevádzkovania liehovaru v každom výrobnom období určuje prevádzkovateľ. Termín začatia oznámi prevádzkovateľ príslušnému daňovému úradu v termíne ustanovenom osobitným predpisom4) a ministerstvu najneskôr päť dní odo dňa začatia výroby.

§ 4

(1) Prevádzkovateľ môže prijať kvas na spracovanie iba na základe písomnej žiadosti pestovateľa o výrobe ovocného destilátu. V žiadosti o výrobu ovocného destilátu pestovateľ uvedie

a) meno a priezvisko pestovateľa, rodné číslo, adresu trvalého bydliska,

b) množstvo odovzdaného kvasu,

c) dátum odovzdania kvasu.

(2) Pestovateľom sa na účely tejto vyhlášky rozumie fyzická osoba, ktorá získala kvas vlastnou pestovateľskou činnosťou, kúpou, darom alebo ako naturálnu odmenu.

(3) Prevádzkovateľ neprijme kvas v plechových poškodených nádobách, v plastových a iných obaloch, ktoré chuťou alebo vôňou vykazujú znaky cudzích prímesí, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu ovocného destilátu.

(4) Prevádzkovateľ vedie evidenciu žiadostí pestovateľov a záznam o množstve prijatého kvasu a vyrobeného ovocného destilátu v prepočte na liter alkoholu (l a). Evidenciu uchováva počas piatich rokov.

§ 5

Prevádzkovateľ umožní pestovateľovi kontrolu kvality ovocného destilátu, obsah etanolu, odpis limitov kontrolného meradla a odmeranie množstva ovocného destilátu do nádob dodaných pestovateľom a zabezpečí odstránenie zistených nedostatkov.

§ 6

Vyhodnotenie výrobného obdobia vykonáva prevádzkovateľ a výsledok oznamuje ministerstvu do desiatich dní po skončení výroby. Vo vyhodnotení výrobného obdobia uvedie

a) sídlo liehovaru,

b) meno a priezvisko povereného zodpovedného zástupcu za výrobu liehu,

c) vyhodnocované výrobné obdobie,

d) množstvo vyrobeného ovocného destilátu v prepočte na liter alkoholu (l a) spolu,

e) množstvo vyrobeného ovocného destilátu v režime pestovateľského pálenia v litroch alkoholu (l a),

f) výšku odvedenej spotrebnej dane z liehu v Sk.

§ 7

Prevádzkovateľ zverejní na prístupnom mieste v liehovare prevádzkový poriadok liehovaru, ktorý obsahuje najmä podrobnosti o preberaní kvasu, odovzdávaní vyrobených ovocných destilátov, o spôsobe riešenia reklamácií a o spôsobe likvidácie výpalkov.

§ 8

Vzorky ovocného destilátu odobrané zo zberných nádob z liehového meradla sa použijú v priebehu výrobného obdobia na zabezpečenie liehového meradla na ďalšie výrobné obdobie (zaliehovanie). Zostávajúce množstvo zlikviduje prevádzkovateľ za účasti zamestnancov miestne príslušného daňového úradu, ktorí zároveň určia spôsob likvidácie.


§ 9

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 245/1988 Zb. o pestovateľskom pálení ovocia.

§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 1997.


Peter Baco v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. j) bod 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z. o výrobe a obehu liehu a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

2) § 5 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z.

3) § 2 ods. 1 písm. k) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z.

4) § 5 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.
§ 10 ods. 1 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 117/1993 Z. z. o kontrole výroby a obehu liehu.