Nález č. 77/1997 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 27. februára 1997 vo veci vyslovenia nesúladu nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z. z. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky a s ďalšími zákonmi

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1997-77
Čiastka 34/1997
Platnosť od 18.03.1997
Účinnosť od 18.03.1997
Aktuálne znenie 18.03.1997

77

NÁLEZ

Ústavného súdu Slovenskej republiky

z 27. februára 1997

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu JUDr. Milana Čiča a zo sudcov JUDr. Júliusa Černáka, JUDr. Jána Drgonca, JUDr. Jána Klučku, JUDr. Viery Mrázovej, JUDr. Štefana Ogurčáka, JUDr. Richarda Rapanta a JUDr. Tibora Šafárika na verejnom zasadnutí 27. februára 1997 prerokoval návrh skupiny 46 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej poslancom Ing. Viliamom Vaškovičom, proti vláde Slovenskej republiky, zastúpenej JUDr. Helenou Štrbíkovou, na začatie konania podľa čl. 125 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky o vyslovenie nesúladu označených ustanovení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z. z. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov a takto

rozhodol:

1. Ustanovenia § 8 ods. 1, 3 a 8 písm. g) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z. z. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení neskorších predpisov nie sú v súlade s čl. 120 ods. 1 v spojení s čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky ani s § 50 ods. 1 a 2 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

2. Ustanovenie § 8 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z. z. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení neskorších predpisov nie je v súlade s čl. 120 ods. 1 v spojení s čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, s § 50 ods. 1 a 2 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov ani s § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Ustanovenia § 8 ods. 6, § 11 ods. 1 v časti „je oprávnená poisťovňa uvedená v registri podľa § 8 ods. 7 a“, § 11 ods. 2 v časti „len ak je táto banka uvedená v registri podľa § 8 ods. 7“ nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z. z. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení neskorších predpisov nie sú v súlade s čl. 120 ods. 1 v spojení s čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky ani s § 46 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.

4. Ustanovenie § 8 ods. 8 písm. e) v časti „je fondom splnomocnený osobitnou zmluvou uzatvorenou medzi fondom a obchodníkom s cennými papiermi, či koná v súlade s podmienkami tejto zmluvy a či“ nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z. z. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení neskorších predpisov nie je v súlade s čl. 35 ods. 1 a 2 v spojení s čl. 12 ods. 1, čl. 13 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky a ďalej nie je v súlade s čl. 55 ods. 2, čl. 120 ods. 1 v spojení s čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky ani s § 46 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.

5. Ustanovenie § 8 ods. 9 v častiach „a cena dohodnutá v zmluve je primeraná“, „bolo“, „udelené po účinnosti tohto nariadenia a“ a celá tretia veta uvedeného paragrafu nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z. z. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení neskorších predpisov nie sú v súlade s čl. 20 ods. 1 v spojení s čl. 2 ods. 2, čl. 13 ods. 2 a s čl. 120 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

6. Ustanovenie § 9 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z. z. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení neskorších predpisov nie je v súlade s čl. 120 ods. 1 v spojení s čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, s § 24 ods. 9 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., ani s § 46 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.

7. Ustanovenie § 13 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z. z. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení neskorších predpisov nie je v súlade s čl. 120 ods. 1 v spojení s čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, s § 24 ods. 7 písm. e) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Zb. ani s § 46 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.

8. Vo zvyšnej časti sa návrhu nevyhovuje.

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky strácajú účinnosť vo výroku uvedené ustanovenia nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z. z. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení neskorších predpisov. Ak vláda Slovenskej republiky neuvedie tieto ustanovenia nariadenia vlády do súladu s Ústavou Slovenskej republiky a s označenými zákonmi, strácajú po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.

Predseda

Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Milan Čič v. r.