Oznámenie č. 73/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti karantény a ochrany rastlín

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1997-73
Čiastka 31/1997
Platnosť od 14.03.1997 do30.04.2004
Zrušený 118/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom doručenia neskoršej nóty, t. j. 23. decembra 1996, na základe článku 14 ods. 1.

Pôvodný predpis 14.03.1997

73

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. mája 1996 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti karantény a ochrany rastlín.

Dohoda nadobudla platnosť dňom doručenia neskoršej nóty, t. j. 23. decembra 1996, na základe článku 14 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky
o spolupráci v oblasti karantény a ochrany rastlín

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky (ďalej len „zmluvné strany“), vychádzajúc z úmyslu

vzájomne prijať všetky potrebné opatrenia na ochranu proti zavlečeniu škodcov rastlín a rastlinných produktov na územie štátov zmluvných strán,

zjednodušiť vzájomný obchod, výmenu osív, sadív, rastlín a rastlinných produktov,

prijať vo svojich štátoch účinné fytosanitárne opatrenia, prípadne spoločným postupom zabrániť nebezpečnému rozšíreniu škodcov,

prehĺbiť odbornú spoluprácu na úseku ochrany rastlín,

dohodli sa takto :

Článok 1

Pojmy uvádzané v tejto dohode majú tento význam:

a) „rastliny“ – sú živé rastliny a ich časti vrátane semien,

b) „rastlinný produkt“ – je nespracovaný materiál rastlinného pôvodu (vrátane zrna) a tie spracované produkty, ktoré svojou povahou alebo spracovaním môžu vytvoriť riziko pre rozšírenie škodcov,

c) „osivá“ – sú semená určené na siatie a ďalšie pestovanie,

d) „škodca (rastlinný)“ – je forma života rastlinného alebo živočíšneho pôvodu alebo patogénny činiteľ poškodzujúci rastliny alebo rastlinné produkty,

e) „karanténny škodca“ – je škodca, ktorý sa na území štátu nevyskytuje alebo sa vyskytuje len v obmedzenom rozsahu a jeho zavlečenie a rozšírenie môže mať národohospodársky významné negatívne dôsledky,

f) „rastlinnolekárske osvedčenie“ – je potvrdená úradná deklarácia jednotného vzoru o ochrane rastlín podľa Medzinárodnej dohody o ochrane rastlín FAO prijatej v Ríme 6. decembra 1951 a upravenej predpismi z roku 1979.

Článok 2

Príslušné orgány štátov zmluvných strán, ktoré budú zabezpečovať plnenie tejto dohody, sú

a) za slovenskú stranu – Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky,

b) za českú stranu – Ministerstvo poľnohospodárstva Českej republiky.

Článok 3

Príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán budú

a) vzájomne si poskytovať informácie o fytosanitárnych požiadavkách na export, import a tranzit rastlín a rastlinných produktov,

b) harmonizovať fytosanitárne podmienky vývozu a dovozu rastlín a rastlinných produktov medzi zmluvnými stranami,

c) zabezpečovať pri spĺňaní požiadaviek podľa písmen a) a b) tohto článku kontrolu zásielok rastlín a rastlinných produktov na neprítomnosť karanténnych škodcov uvedených v zoznamoch v prílohe I a II tejto dohody a vydávať rastlinnolekárske osvedčenie potvrdzujúce, že zásielky vyhovujú predpisom importujúcej krajiny,

d) vzájomne si bezodkladne poskytovať informácie o výskyte karanténnych škodcov, o opatreniach proti ich rozširovaniu, ako aj o realizovaných opatreniach na ich likvidáciu,

e) vzájomne si poskytovať informácie o prípadnom značnom rozšírení škodcov na prihraničných územiach, a ak bude treba, budú spolupracovať v boji proti takémuto nebezpečenstvu.

Článok 4

Príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán môžu meniť alebo dopĺňať zoznamy karanténnych škodcov. Táto zmena sa musí potvrdiť diplomatickou nótou a začne platiť 30 dní po jej prevzatí.

Článok 5

Príslušné orgány dovážajúceho štátu majú právo kontrolovať zásielky prichádzajúce z územia štátu druhej zmluvnej strany aj vtedy, ak tieto majú platné rastlinnolekárske osvedčenia, a môžu prijať príslušné ochranné opatrenia, ak nie sú splnené potrebné podmienky.

Článok 6

(1) V prípade zásielok rastlinného pôvodu sa použijú také materiály na balenie, aby nedošlo k rozšíreniu škodcov.

(2) Prepravné prostriedky sa vyčistia tak, aby nemohlo dôjsť k zavlečeniu škodcov, a ak bude treba, vykoná sa dezinfekcia alebo desinsekcia.

(3) Osivá a iné rastlinné množiteľské materiály treba baliť do nových, predtým nepoužitých obalov.

(4) Dovoz živných substrátov a kultivačných médií na pestovanie rastlín sa bude uskutočňovať podľa fytosanitárnych predpisov zmluvných strán.

Článok 7

(1) Fytosanitárnu kontrolu zásielok rastlín a rastlinných produktov budú vykonávať príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán na hraničných priechodoch a na vstupných miestach. V prípadoch dohody príslušných orgánov štátov oboch zmluvných strán sa bude fytosanitárna kontrola vykonávať spoločne aj na území štátu druhej zmluvnej strany.

(2) Príslušné orgány štátu zmluvnej strany zabezpečia v prípade potreby služobnú miestnosť, optické zariadenia, laboratórne potreby a iné pomôcky na vykonávané práce a ďalej zaistia dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci, ktoré platia na území štátu prijímajúcej zmluvnej strany.

(3) Príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán sa vzájomne dohodnú na zriaďovaní, prevádzkovaní a vykonávaní fytosanitárnej kontroly na spoločných hraničných priechodoch.

(4) Fytosanitárna kontrola zásielok sa bude vykonávať kvalifikovanými pracovníkmi príslušných orgánov štátov oboch zmluvných strán.

(5) Podmienky tejto dohody sa vzťahujú aj na zásielky rastlín a rastlinných produktov, ktoré sú určené ako dary pre diplomatické zbory alebo na výmenu na vedeckovýskumné účely na územiach štátov zmluvných strán.

Článok 8

(1) Zmluvné strany prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie prevencie proti zavlečeniu škodcov aj z tretích štátov. Kontroly zásielok sa budú vykonávať podľa metód štátov zmluvných strán.

(2) Tranzitné zásielky obsahujúce rastliny a rastlinné produkty, ktoré podliehajú fytosanitárnej kontrole, musia vyhovovať požiadavkám tranzitného štátu.

Článok 9

Zmluvné strany budú podporovať vedecko-technickú spoluprácu príslušných inštitúcií svojich štátov, a to hlavne pri

a) výmene skúseností a informácií v oblasti ochrany rastlín a v oblasti metód výskumu a prevencie,

b) bezplatnej výmene odborných informácií a publikácií,

c) zabezpečovaní študijných pobytov odborníkov.

Článok 10

(1) V záujme riešenia aktuálnych odborných problémov vznikajúcich pri plnení tejto dohody, v záujme zabezpečenia výmeny poznatkov z praxe, ako aj v záujme zlepšovania spolupráce budú príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán podľa potreby organizovať pracovné rokovania, ktoré sa uskutočnia striedavo v oboch štátov. Dátum a miesto konania pracovného rokovania určia po vzájomnej dohode.

(2) Všetky náklady spojené s účasťou predstaviteľov príslušných orgánov štátov zmluvných strán na pracovných rokovaniach hradí vysielajúca strana.

Článok 11

Sporné otázky, ktoré by sa mohli vyskytnúť, budú riešiť odborníci príslušných orgánov štátov oboch zmluvných strán na bezprostredných spoločných rokovaniach. V prípade, že sporné otázky nevyriešia odborníci príslušných orgánov štátov oboch zmluvných strán, budú sa ďalej riešiť diplomatickou cestou.

Článok 12

Kontrolu zdravotného stavu, ako aj stanovenie podmienok na prevoz rastlín a rastlinných produktov cez spoločnú hranicu pri obhospodarovaní pozemkov ležiacich na území štátu jednej zmluvnej strany občanmi štátu druhej zmluvnej strany stanovuje osobitný dohovor medzi príslušnými orgánmi štátov oboch zmluvných strán.

Článok 13

Ustanovenia tejto dohody sa nedotýkajú práv a záväzkov zmluvných strán, ktoré vyplývajú zo zmlúv uzavretých s tretími štátmi a z členstva v medzinárodných organizáciách pre karanténu a ochranu rastlín.

Článok 14

(1) Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom doručenia neskoršej nóty o tomto schválení.

(2) Táto dohoda sa uzatvára na dobu päť rokov a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy o ďalších päť rokov, ak ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím jej platnosti.

Dané v Bratislave 10. mája 1996 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Peter Baco v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Josef Lux v. r.

Príloha č. 1

ZOZNAM KARANTÉNNYCH ŠKODCOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

SKUPINA A1

Choroby vyvolané viroidmi, vírusmi, mykoplazmami (MLO) a riketsiami (RLO)

Apple chat fruit MLO1)
Barley stripe mosaic hordeivirus
Cherry leaf roll nepovirus1)
Cherry little cherry disease1)
Cherry necrotic rusty mottle disease1)
Chrysanthemum stunt viroid1)
Grapevine golden flavescence dorée MLO1)
Pea early browning tobravirus
Peach latent mosaic viroid1)
Peach yellows MLO1)
Plum line pattern ilarvirus1)
Potato mop top furovirus
Potato spindle tuber viroid
Potato yellow dwarf rhabdovirus
Raspberry ringspot nepovirus1)
Rose wilt disease1)
Tomato black ring nepovirus1)
Tomato ringspot nepovirus1)
Tomato spotted wilt tospovirus

Baktérie

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (SMITH) DAY. et al.
Clavibacter mlchiganensis subsp. sepedonicus (SPIECK. et KOTTH.) DAY. et al.
Erwinia amylovora (BuR.) WIN. et al.
Erwinia stewartii (SMITH) DYE
Grapevine Pierce's disease
Pseudomonas syringae VAN HALL pv. persicae (PRUNIER et al.) YOUNG et al.
Xanthomonas campestris pv. pelargonii (BROWN) DYE
Xanthomonas populi (RIDE) RIDE et RIDE

Mykózy

Ascochyta chrysanthemi STEV.
Cochliobolus heterostrophus DRECHSLER
Cryphonectria (Endothia) parasitica (MURR.) BARR.
Diaporthe helianthi MUNT. et CVET.
Diplodia macrospora (EARLE)
Diplodia maydis (BERK.) SACC.
Drepanopeziza punctiformis GREMMEN.
Endoconidiophora fagacearum BR.
Hypoxylon mammatum (WAHL.) MILL.1)
Phaeocryptopus gaeumanni (RHODE) PETRAK
Phoma exigua DESM. var. foveata (FOISTER) BOEREMA
Polyspora lini LAFF.
Puccinia horiana HENN.
Scirrhia pini FUNK et PARKER
Scleroderris lagerbergii GREMMEN.
Synchytrium endobioticum (SCHILB.) PERC.
Tilletia controversa KÜHN

Háďatká2)

Aphelenchoides besseyi CHRISTIE
Aphelenchoides fragariae (RITZ.) CHRISTIE
Bursaphelenchus xylophilus (STEINER et BUHRER) NICKLE et al.
Ditylenchus destructor TH.
Globodera pallida STONE
Globodera rostochiensis WOLL.
Meloidogyne sp. div.

Hmyz

Acanthoscelides sp. div.
Bemisia tabaci GENNADIUS
Cacoeciomorpha pronubana (HBN.)
Calosobruchus sp. div.
Diarthronomyia chrysantherni AHLB.
Frankliniella occidentalis PER.
Lasioderma serricorne F.
Leucaspis japonica COCKLL.
Liriomyza huidobrensis BLANCH.
Liriomyza trifolii BURG.
Phthorimaea operculella ZELL.
Popilia japonica NEWM.
Rhagoletis pomonella WALSCH.
Rhizopertha dominica F.
Quadraspidiotus perniciosus COMST.1)
Trogoderma sp. div.

Buriny (v osive)

Abutilon theophrastii MED.
Acroptilon repens (L.) Dc.
Alopecurus myosuroides HUDS.
Amaranthus spp. (okrem A. retroflexus)
Ambrosia arternisiifolia L.
Ambrosia trifida L.
Cenchrus tribuloides L.
Cuscuta sp. div.
Grammica sp. div.
Iva axillaris PURSH.
Iva xanthiifolia NUTT.
Lactuca tatarica (L.) C. A. MEY
Monogynella sp. div.
Orobanche sp. div.
Phelipanche sp. div.
Setaria faberi HERR.
Sisymbrium volgense MB.
Sorghum halepense (L.) PERS.

SKUPINA A2

Choroby vyvolané vírusmi, mykoplazmami (MLO) a riketsiami (RLO)

Apple proliferation MLO1)
Arabis mosaic nepovirus1)
Beet necrotic yellow vein furovirus
Black currant reversion disease MLO1)
Cucumber green mottle mosaic tobamovirus
Grapevine fan leaf nepovirus1)
Grapevine leafroll-associated closteroviruses1)
Grapevine necrosis RLO1)
Grapevine stem pitting closterovirus1)
Grapevine veinbanding nepovirus1)
Pear decline MLO1)
Plum pox potyvirus1)
Poplar mosaic carlavirus1)
Prune dwarf ilarvirus1)
Prunus necrotic ringspot ilarvirus1)
Raspberry bushy dwarf idaeovirus1)
Raspberry leaf curl virus (american)
Strawberry latent ringspot nepovirus1)
Strawberry veinbanding caulimovirus1)

Baktérie

Pseudomonas syringae pv. glycinea (COERPER) YOUNG et al.
Xanthomonas campestris pv. hyacinthi (WALKER) DYE
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (DOIDGE) DYE

Mykózy

Exobasidium japonicum SHIR.
Mycosphaerella linorum (WR.)
Phytophthora cactorum (LÉV et COHN.) SCHROET
Phytophthora cinnamoni RANDS
Phytophthora fragariae HICKMANJ)

Háďatká2)

Ditylenchus dipsaci KÜHN
Longidorus elongatus (DE MAN)
Xiphinema americanum COBB.
Xiphinema diversicaudatum (MIKOL)
Xiphinema index THORNE et ALLEN

Roztoče

Acarus sp. div.
Glyciphagus sp. div.
Steneotarsonemus pallidus (BANKS)1)
Tyroglyphus sp. div.
Tyrophagus sp. div.

Hmyz

Anobium pertinax L.
Anobium punctatum DEGEER
Carpophilus sp. div.
Ceratitis capitata WIEDMANN
Dermestidae
Dreyfusia nordmannianae ECKST.
Ephestia sp. div.
Hylotrupes bajulus L.
Isoptera
Lyctus linearis GOEZE
Monochamus sartor FABRICIUS
Monochamus sutor L.
Monomorium pharaonis L.
Oryzaephylus sp. div.
Plagionotus arcuatus L.
Plodia interpunctella HBN.
Quadraspidiotus perniciosus COMST.
Saperda carcharias L.
Saperda populnea L.
Scolytidae
Siricidae
Sitophilus granarius L.
Sitophilus oryzae L.
Sitophüus zeamais MOT.
Tetropium castaneum L.
Tribolium sp. div.
Viteus vitifolii FITSCH.

Vysvetlivky:

Pri zistení karanténnych škodcov skupiny A1 nedá inšpektor súhlas na colné prerokovanie.

Pri zistení karanténnych škodcov skupiny A2 uvedie inšpektor na prepravnom doklade podmienky, po ktorých splnení sa môže tovar a predmety prepustiť do distribúcie v tuzemsku bez ďalšej kontroly, a to na asanáciu, prečistenie alebo na oddelené skladovanie a prednostné spracovanie.

Príloha č. 2

ZOZNAM

KARANTÉNNYCH ŠKODCOV V ČESKEJ REPUBLIKE

SKUPINA A

Mykoplazmy, riketsie, vírusy

Apple chat fruit (Mycoplasma)1)
Barlay stripe mosaic virus
Grapevine flavescence doree (Mycoplasma)1)
Grapevine pierce disease (Riketsia)1)
Cherry leaf roll virus1)
Cherry little virus1)
Cherry necrotis rusty mottle virus1)
Chrysanthemum stunt virus
Pea early browning virus
Peach golden net1)
Peach mosaic virus (american)1)
Peach yellows virus1)
Plum line pattern virus (american)1)
Potato mop top virus
Potato spindle tuber viroid
Potato vein yellowing virus
Potato yellow dwarf virus
Prunus stem pitting virus1)
Raspberry ring spot virus1)
Rose wilt disease1)
Tomato black ring virus
Tomato ring spot virus

Baktérie

Aplanobacterium populi Ridé
Bacterium stewarti E. F. Smith
Corynebacterium michiganense (E. F. Smith) Jensen
Corynebacterium sepedonicum Spieck et Kotth
Erwinia amylovora (Bur.) Win et al.
Erwinia cancerogena Ur.
Pseudomonas mors-prunorum Starr Wormald
Xanthomonas pelergonii (Brown) -Starr et Burkholder
Xanthomonas vesicatoria (Doidge) Dowson

Mykózy

Ascochyta chrisanthemi Stev.
Endoconidiophora fagacearum Br.
Endothia parasitica (Murr.) And et And.
Helminthosporium maydis Nis. et Miy
Hypoxylon mammatum (Wahl) Mill.
Marssonina brunnea Magn.
Phaeocrypropus gaumanni (Rhode) Petrak
Phytophthora fragariae Hickmann
Polyspora lini Laff.
Puccinia horriana Henn.
Scirrhia pini Funk et Parker
Scleroderris lagerbergii Gremmen
Synchytrium endobloticum (Schilb.) Perc.
Tilletia nanifica (Wagner) Sav.
Verticillium alboatrum R. et B.

Háďatká*)

Aphelenchoide fragariae Ritz.
Aphelenchoides besseyi Christie
Ditylenchus destructor Th.
Globodera rostochiensis Woll.
Globodera pallida Stone
Meloidogyne spp.

Hmyz

Acanthoscelides spp.
Cacoeciomorpha pronubana (Hbn.)
Calosobruchus spp.
Diarthronomyia chrysanthemi Ahlb.
Laspeyresia molesta Busk.
Lassioderma sericorne F.
Leucaspis japonica Cockll *)
Phthorimaea operculella Zell.
Popillia japonlca Newm.
Rhagoletis pomonella Walsch.
Rhyzopertha dominica F.
Quadraspidiotus perniciosus Comst.*)
Trogoderma spp.

Buriny (v osive)

Abutilon theophrastii Med.
Actroptilon repens (L.) DC.
Alopecurus myosuroides Huds.
Amaranthus spp. (okrem A. retroflexus)
Ambrosia artemisifolia L.
Ambrosia trifida L.
Cenchrus tribuloides L.
Cuscuta spp.
Iva axilliaris Pursh.
Iva xanthifolia Nutt.
Lagedium tataricum C.M.A.
Orobanche spp.
Setaria faberi Herr.
Sisymbrium volgense MB.
Sorgum halepense (L.) Pers.

SKUPINA B

Mykoplazmy, riketsie, vírusy

Apple proliferation (Mycoplasma)1)
Cucumber green mottle mosaic virus
Currant reversion disease (Mycoplasma)1)
Grapevine leaf roll virus1)
Grapevine fan-leaf virus1)
Grapevine necrosis (Rickettsia1)
Grapevine rugose wood virus1)
Grapevine veinbanding virus1)
Pear dechine (Mycoplasma)1)
Plum pox virus1)
Poplar mosaic virus
Raspberry buschi stunt virus1)
Raspberry leaf curl virus (american)
Strawberry breen petal
Strawberry veinbanding virus

Baktérie

Pseudomonas glycinae Coerper
Xanthomonas hyacinthi (Wakker. Dow.)

Mykózy

Exobasidium japonicum Shir.
Mycosphaerella linorum (Wr.)

Háďatká*)

Ditylenchus dipsaci Kühn
Longidorus elongatus (De Man)
Xiphinema
Xiphinema atnericanum Cobb.
Xiphinema diversicaudatum (Mikol.)
Xiphinema index Thorne at Allen

Roztoče

Acarus spp.
Glyciphagus spp.
Stenotarsonemus pallidus (Banks)
Tyroglyphus spp.
Tyrophagus spp.

Hmyz

Carpophilus spp.

Ceratitis capitata Wiedmann

Cryptolectes spp.

Dermestidae

Ephestia spp.

Hyphantria cunea Drury

Monomorium pharaonis L.

Oryzaephilus spp.

Plodia interpunctuella Hbn.

Quadraspidiotus perniciosus Comst.

Tribolium spp.

Viteus vitifolii Fitsch

Poznámky pod čiarou

1) Pri karanténnych škodcoch označených v texte 1) sa výskyt posudzuje na škôlkárskom materiáli (výpestkoch, sadeniciach, vrúbľoch, odrezkoch, očkách).

2) Pri skupine karanténnych škodcov označených v texte 2) (háďatká) sa posudzujú živé a mŕtve škodce vo všetkých vývinových štádiách.

1) Pri karanténnych škodcoch označených v texte 1) sa posudzuje výskyt na škôlkárskom materiáli (výpestkoch, sadeniciach, vrúbľoch, odrezkoch, očkách).

a) Posudzujú sa živé karanténne škodce vo všetkých vývojových štádiách. Pri karanténnych škodcoch označených v texte *) sa posudzujú živé i mŕtve škodce vo všetkých vývojových štádiách.

b) Pri zistení karanténnych škodcov skupiny A nedá inšpektor súhlas na colné prerokovanie.

c) Pri zistení karanténnych škodcov skupiny B uvedie inšpektor na prepravnom doklade podmienky, po ktorých splnení sa môže tovar a predmety prepustiť do distribúcie v tuzemsku bez ďalšej kontroly, a to na asanáciu, prečistenie alebo na oddelené skladovanie a prednostné spracovanie.