Oznámenie č. 65/1997 Z. z.Oznámenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti rezortu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1997-65
Čiastka 28/1997
Platnosť od 11.03.1997 do31.10.2001
Zrušený 241/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Pôvodný predpis 11.03.1997

65

OZNÁMENIE

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydal podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov

výnos zo 16. decembra 1996 č. P-4360/1996, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti rezortu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

V prílohách výnosu je uvedený zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos je uverejnený v čiastke 2/1997 Spravodajcu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.