Zákon č. 343/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1997-343
Čiastka 137/1997
Platnosť od 13.12.1997 do30.06.2002
Účinnosť od 01.01.1998 do30.06.2002
Zrušený 321/2002 Z. z.
Znenie 01.01.1998

343

ZÁKON

z 19. novembra 1997,

ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1995 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1997 Z. z. sa mení takto:

1. V § 1 ods. 5 sa vypúšťajú slová „vojenské správy“.

2. V § 2 odsek 3 znie:

(3) Na plnení úloh a činnosti armády sa podieľajú aj vojenské školy, vojenské súdy, vojenské prokuratúry a vojenské správy.“.

3. V § 2b odsek 1 znie:

(1) Armáda sa organizačne člení na Generálny štáb Armády Slovenskej republiky (ďalej len „generálny štáb“), na vojenské zväzy, vojenské zväzky, vojenské útvary, vojenské jednotky, vojenské zariadenia, Vojenskú políciu a Vojenské spravodajstvo.“.

4. V § 2b odsek 5 znie:

(5) Koordináciu činnosti a úloh armády, vojenských správ a vojenských zariadení zabezpečuje ministerstvo obrany.“.

5. V § 2b sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Koordináciu činnosti a úloh jednotlivých druhov vojsk a príslušných vojenských zariadení zabezpečuje generálny štáb.“.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

6. V § 2b odsek 7 sa vypúšťa.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1998.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.