Oznámenie č. 303/1997 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. novembra 1995 č. 9, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 22. novembra 1996 č. 16

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1997-303
Čiastka 123/1997
Platnosť od 18.11.1997 do30.04.1998
Zrušený 122/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1998.

Pôvodný predpis 18.11.1997

303

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 29 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska

opatrenie z 10. októbra 1997 č. 9, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. novembra 1995 č. 9, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 22. novembra 1996 č. 16.

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. novembra 1995 č. 9, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky (oznámenie č. 297/1995 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 22. novembra 1996 č. 16 (oznámenie č. 371/1996 Z. z.) sa mení tak, že sa v prílohe v skupinách platobných titulov 1 až 9 rozširuje existujúca sústava platobných titulov pre inkasá a platby v cudzej a slovenskej mene pre platby tuzemcov cudzozemcom, pre inkasá tuzemcov od cudzozemcov, pre prevody medzi cudzozemcami a pre prevody cudzej meny medzi tuzemcami.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1998.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 25/1997 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.