Oznámenie č. 3/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávia o spolupráci v oblasti obchodu a hospodárskych vzťahov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1997-3
Čiastka 1/1997
Platnosť od 08.01.1997
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny nót, t. j. 12. septembra 1996, na základe článku 14.

Pôvodný predpis 08.01.1997

3

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. januára 1996 bola v Belehrade podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávia o spolupráci v oblasti obchodu a hospodárskych vzťahov.

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny nót, t. j. 12. septembra 1996, na základe článku 14.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Zväzovou republikou Juhoslávia platnosť Obchodná dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej Federatívnej Republiky Juhoslávie podpísaná 8. februára 1991 v Belehrade; práva a záväzky zmluvných strán, ktoré ku dňu skončenia platnosti tejto dohody ešte neboli dokončené, sa budú riadiť jej ustanoveniami až do ich úplného splnenia.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávia o spolupráci v oblasti obchodu a hospodárskych vzťahov

Vláda Slovenskej republiky a Zväzová vláda Zväzovej republiky Juhoslávia (ďalej len „zmluvné strany“)

vedené snahou rozvíjať dlhodobé obchodné a hospodárske vzťahy medzi oboma štátmi na zásadách rovnosti a vzájomných výhod,

majúc na zreteli obojstranný záujem na rozvoji priamych vzťahov medzi hospodárskymi subjektmi,

usilujúc sa o zapájanie ekonomík štátov zmluvných strán do svetového obchodu a európskych integračných zoskupení,

vychádzajúc z noriem medzinárodného práva a všeobecne uznávaných zvyklostí v oblasti medzinárodného obchodu,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany sa budú usilovať o to, aby sa v súlade s vnútroštátnymi právnymi poriadkami štátov zmluvných strán prijali opatrenia na zabezpečenie podmienok na ďalší rozvoj vzájomných obchodných a hospodárskych vzťahov.

Zmluvné strany s cieľom dosiahnuť rozvoj vzájomného obchodu a rozvoj hospodárskych vzťahov budú podporovať tradičné, ako aj nové formy hospodárskej spolupráce vrátane zakladania spoločných podnikov v súlade s vnútroštátnymi právnymi poriadkami štátov zmluvných strán.

Článok 2

Zmluvné strany s cieľom zabezpečiť výhodné podmienky na zapojenie sa do medzinárodnej obchodnej spolupráce v súlade s GATT '94/WTO si vzájomne poskytnú doložku najvyšších výhod vzťahujúcu sa na všetky tovary a služby (ďalej len „tovar“), ktorých pôvod je v niektorom zo štátov zmluvných strán.

Článok 3

Ustanovenie článku 2 tejto dohody sa však nebude vzťahovať na výhody a výsady, ktoré niektorá zo zmluvných strán poskytla alebo poskytne:

susedným krajinám s cieľom uľahčiť rozvoj malého pohraničného styku zameraného na výmenu tovaru,

tretím krajinám, s ktorými Slovenská republika alebo Zväzová republika Juhoslávia uzavreli alebo uzavrú dohodu o colnej únii alebo o zóne voľného obchodu alebo regionálnu dohodu v súlade s GATT '94/WTO.

Článok 4

Účastníci obchodných a hospodárskych vzťahov so zahraničím zo strany Slovenskej republiky a Zväzovej republiky Juhoslávia (ďalej len „hospodárske subjekty“) budú v rámci vzájomnej obchodnej a hospodárskej spolupráce uplatňovať princípy a zvyklosti platné v medzinárodnom obchode a súčasne sa budú riadiť vnútroštátnymi právnymi poriadkami štátov zmluvných strán.

Článok 5

Vývoz a dovoz tovaru medzi Slovenskou republikou a Zväzovou republikou Juhoslávia sa bude uskutočňovať na základe zmlúv uzatvorených priamo medzi hospodárskymi subjektmi v súlade s vnútroštátnymi právnymi poriadkami štátov zmluvných strán.

Článok 6

Všetky platby medzi hospodárskymi subjektmi štátov zmluvných strán sa budú uskutočňovať vo voľne zameniteľnej mene v súlade s vnútroštátnymi právnymi poriadkami štátov zmluvných strán.

Článok 7

Zmluvné strany nevylučujú možnosť, aby hospodárske subjekty oboch štátov výnimočne a na základe predchádzajúceho súhlasu príslušných orgánov štátov zmluvných strán uzatvárali zmluvy na realizáciu kompenzačných a bartrových obchodov.

Článok 8

S cieľom vytvárať optimálne podmienky na zjednodušenie a uľahčenie obchodnej výmeny a na rozvoj dvojstranných hospodárskych vzťahov budú zmluvné strany v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi poriadkami podporovať uzatváranie a realizáciu medzibankových dohôd medzi splnomocnenými bankami, ako aj vzájomnú spoluprácu v oblasti financií a bankovníctva.

Článok 9

Tranzit tovaru, ktorého pôvod je v štáte jednej zo zmluvných strán, cez územie štátu druhej zmluvnej strany sa bude vykonávať v súlade s vnútroštátnymi právnymi poriadkami štátov zmluvných strán a s medzinárodnými dohodami, ktorými sú štáty zmluvných strán viazané.

Článok 10

Zmluvné strany budú napomáhať účasť hospodárskych subjektov štátu jednej zmluvnej strany na výstavách a veľtrhoch usporiadaných na území štátu druhej zmluvnej strany v súlade s vnútroštátnymi právnymi poriadkami štátov zmluvných strán.

Článok 11

S cieľom napomáhať rozvoj obchodných a hospodárskych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Zväzovou republikou Juhoslávia zmluvné strany podľa tejto dohody vytvoria medzivládnu zmiešanú komisiu (ďalej len „komisia“) zloženú z predstaviteľov príslušných orgánov štátov zmluvných strán.

Na činnosti tejto komisie sa môžu zúčastňovať aj zástupcovia hospodárskych subjektov.

Komisia bude vykonávať svoju činnosť v súlade s jej rokovacím poriadkom, ktorý prijme na svojom prvom zasadnutí.

Článok 12

Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať na základe dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky sa musia urobiť písomnou formou.

Článok 13

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Zväzovou republikou Juhoslávia platnosť Obchodná dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej Federatívnej Republiky Juhoslávie podpísaná 8. februára 1991 v Belehrade; práva a záväzky zmluvných strán, ktoré ku dňu skončenia platnosti tejto dohody ešte neboli dokončené, sa budú riadiť jej ustanoveniami až do ich úplného splnenia.

Článok 14

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi poriadkami štátov oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto vnútroštátnom schválení.

Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže dohodu písomne vypovedať. Platnosť dohody sa skončí po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Dané v Belehrade 30. januára 1996 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a srbskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Vladimír Mečiar v. r.

Za Zväzovú vládu

Zväzovej republiky

Juhoslávia:

Radoje Kontič v. r.