Nariadenie vlády č. 258/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Poloniny

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1997-258
Čiastka 109/1997
Platnosť od 30.09.1997
Účinnosť od 01.10.1997
Aktuálne znenie 01.10.1997

258

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 23. septembra 1997,

ktorým sa vyhlasuje Národný park Poloniny

Vláda Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 2 a § 14 ods. 1 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny nariaďuje:


§ 1

Národný park Poloniny

Územie Polonín a východnej časti Nízkych Beskýd v okrese Snina sa vyhlasuje za Národný park Poloniny (ďalej len „národný park“).

§ 2

Územie národného parku

Územie národného parku sa nachádza v katastrálnych územiach Dara, Hostovice, Kalná Roztoka, Klenová, Kolbasov, Nová Sedlica, Osadné, Ostrožnica, Parihuzovce, Pčoliné, Príslop, Runina, Ruská Volová, Ruské, Ruský Potok, Smolník, Stakčín, Stakčínska Roztoka, Starina, Topoľa, Ulič, Uličské Krivé, Veľká Poľana, Zboj a Zvala. Národný park má výmeru 29 805,0514 ha; jeho územie je vymedzené v prílohe.

§ 3

Ochranné pásmo

Pre národný park sa vyhlasuje ochranné pásmo na území okresu Snina. Ochranné pásmo má výmeru 10 973,2893 ha; jeho územie je vymedzené v prílohe.

§ 4

Dokumentácia

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice národného parku a jeho ochranného pásma, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade v Prešove a na Okresnom úrade v Snine.


§ 5

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 1997.


Vladimír Mečiar v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 258/1997 Z. z.

I. Vymedzenie územia národného parku

Územie národného parku je vymedzené v teréne podľa katastrálnych máp so stavom v katastri nehnuteľností k 1. januáru 1996 a podľa lesníckych organizačných máp M 1:25 000 so stavom k 1. januáru 1994, z ktorých hranica národného parku bola prenesená do základnej mapy Slovenskej republiky M 1:50 000 na tieto mapové listy:

28-43 Papín - 1992
28-44 Zboj - 1992
38-21 Snina - 1992
38-22 Ubľa - 1992

Hranica národného parku sa začína na severozápade na štátnej hranici s Poľskou republikou, cca 1 km juhovýchodne od kóty 877 m n. m. Pokračuje juhovýchodným smerom masívom Malý Horský do doliny toku Udavy, prechádza cez potok na lesnú cestu vedúcu z obce Osadné do doliny. Západojuhozápadným smerom pokračuje pravým okrajom lesnej cesty po ľavostranný bezmenný prítok Udavy západne od kóty Drozdiačka (658 m n. m.). Pokračuje juhovýchodným smerom po ľavom brehu potoka cca 400 m a odtiaľ juhozápadným smerom vystupuje do svahu masívu Hlboké k dolnému okraju lesa. Odtiaľ západným smerom pokračuje 1 km po okraji lesa, kde sa spája s lesnou cestou vedúcou do obce Osadné, po ktorej ľavom okraji pokračuje cca 1,5 km k intravilánu obce Osadné. Východojuhovýchodným smerom pokračuje po okraji lesa po cestu vedúcu z obce Hostovice na kótu 664 m n. m., ďalej severným smerom obchádza Sovičovu jamu a vystupuje na kótu 664 m n. m. Pokračuje severovýchodným smerom po hrebeni cca 500 m a ďalej po hrebeni východojuhovýchodným až juhovýchodným smerom cez kótu Skory (857 m n. m.) a kótu 816 m n. m. na kótu Hrčasté (774 m n. m.). Ďalej po hrebeni cca 3 km juhozápadným smerom do sedla východne od kóty Kyčera (651 m n. m.). Pokračuje južným až juhojuhovýchodným smerom po hrebeni, prechádza cez lesnú cestu vedúcu z obce Pčoliné do doliny potoka Stružnica a ďalej na kótu Vrchpole (654 m n. m.), kde sa spája s katastrálnou hranicou Pčoliné a súčasne s ňou nezmeneným smerom pokračuje po hrebeni, prechádza cez lesnú cestu vedúcu sedlom z obce Pčoliné k vodnej nádrži Starina. Zo sedla vystupuje na najbližší kopec a západojuhozápadným smerom pokračuje po bočnom hrebeni na kótu Stavenec (522 m n. m.) a hranicou lesných porastov zostúpi k okraju lesa, kde sa východojuhovýchodne od obce Pčoliné spája s lesnou cestou. Pokračuje cca 500 m východojuhovýchodným smerom po okraji cesty a ďalej južným až západojuhozápadným smerom po okraji

lesa k pravostrannému bezmennému prítoku potoka Chotinka. Prechádza cez potok a lesnú cestu vedúcu do doliny a okrajom lesa pokračuje nezmeneným smerom k úpätiu svahu. Južným smerom vystupuje na hrebeň, ktorým pokračuje na kótu Prípor (498 m n. m.), ku katastrálnej hranici medzi obcami Stakčín a Snina a po nej južným až juhojuhovýchodným smerom cca 3 km hrebeňom na kopec medzi kótami Mazúrov vrch (498 m n. m.) a Vŕšok (434 m n. m.). Južným smerom sleduje katastrálnu hranicu, zostupuje po svahu cca 700 m, východným smerom hranicou lesných porastov obchádza kótu Vŕšok (434 m n. m.) z južnej, východnej a severnej strany a pokračuje severovýchodným, severoseverovýchodným až severoseverozápadným smerom po okraji lesa hore dolinou potoka Chotinka. Ponad lesnú škôlku okrajom lesa prechádza východným smerom cez potok Chotinka a cez cestu vedúcu dolinou a pokračuje okrajom lesa k potoku Javorovec a ďalej juhovýchodným smerom k intravilánu obce Stakčín. Prechádza cez bezmenný ľavostranný prítok potoka Chotinka a okrajom lesa postupne severným, severoseverovýchodným až severovýchodným smerom obchádza intravilán obce Stakčín až po štátnu cestu Stakčín–Jalová. Pokračuje severným smerom po okraji lesa popri ľavom okraji tejto štátnej cesty až po katastrálnu hranicu Jalová a ďalej po nej západným smerom cez kótu Strop (479 m n. m.) a kótu 509 m n. m. do miesta, kde katastrálna hranica prechádza cez štátnu cestu Stakčín–Jalová východne od obce Jalová. Odtiaľ juhovýchodným smerom 150 m sleduje pravý okraj tejto štátnej cesty a ďalej východným a severovýchodným smerom pokračuje po okraji lesa k vodnej nádrži Starina. Východným smerom po severnom okraji priehradného múru a príjazdovej cesty pokračuje po štátnu cestu Príslop–Stakčín. Južným smerom prechádza cez cestu a ďalej juhovýchodným smerom sleduje východný okraj cesty po most nad riečkou Cirocha. Pokračuje južným smerom po okraji lesa popri ľavom okraji Cirochy k jej bezmennému ľavostrannému prítoku na severovýchodnom okraji intravilánu obce Stakčín a ďalej východojuhovýchodným smerom proti smeru toku potoka, okrajom lesných porastov pokračuje k pramenisku potoka. Severovýchodným smerom vystupuje okrajom lesných porastov ku kóte Makovisko (430 m n. m.) a východojuhovýchodným smerom zostupuje do doliny bezmenného pravostranného prítoku potoka Oľchovec severne od obce Stakčínska Roztoka. Severoseverovýchodným smerom, proti smeru toku, po ľavom brehu potoka vedie do doliny cca 1 km a ďalej východojuhovýchodným smerom vystupuje hranicou lesných porastov na hrebeň a juhojuhovýchodným smerom opäť zostupuje do doliny potoka Oľchovec. Jeho pravým brehom pokračuje k sútoku s jeho ľavostranným prítokom a ďalej juhovýchodným smerom pokračuje po lesnú cestu do Stakčínskej Roztoky v doline bezmenného potoka. Severovýchodným smerom vystupuje hranicou lesných porastov do svahu a južným smerom pokračuje do doliny potoka Lieskovec, kde sa spája s katastrálnou hranicou. Po pravom brehu potoka pokračuje cca 1,5 km, východojuhovýchodne od kóty Lieskovec (496 m n. m.) vystupuje východným smerom do sedla a odtiaľ juhojuhovýchodným smerom pokračuje hrebeňom do ďalšieho sedla a odtiaľ východojuhovýchodným smerom zostúpi do doliny potoka Ublianka severne od obce Kalná Roztoka. Prechádza cez potok a lesnú cestu a po okraji lesa zostupuje juhovýchodným smerom dolinou k okraju lesa. Severoseverovýchodným smerom vystupuje po okraji lesa na hrebeň k lesnej ceste vedúcej do obce Kalná Roztoka a ďalej východojuhovýchodným smerom zostupuje do doliny potoka Chmeľnica. Prechádza cez potok a cestu vedúcu dolinou do obce Kalná Roztoka a južným smerom po jej ľavom okraji pokračuje cca 1 km k okraju lesa. Okrajom lesa pokračuje juhovýchodným smerom po katastrálnu hranicu Kalná Roztoka a ňou južným smerom po pravom brehu ľavostranného bezmenného prítoku potoka Ublianka k okraju lesa a ďalej východojuhovýchodným smerom po okraji lesa do doliny Volovského potoka. Prechádza po moste cez potok a nezmeneným smerom vystupuje lesnou cestou na hrebeň, prechádza cez katastrálnu hranicu obce Ruská Volová a ďalej nezmeneným smerom hranicou lesných porastov do doliny bezmenného ľavostranného prítoku Volovského potoka severoseverovýchodne od obce Ruská Volová. Ďalej prechádza cez potok a cestu vedúcu dolinou po okraji lesa a týmto juhojuhozápadným smerom pokračuje dolu dolinou cca 300 m po most nad týmto potokom. Ďalej vedie cca 300 m severovýchodným smerom po okraji lesa a pokračuje východojuhovýchodným smerom po okraji lesa do ďalšej doliny bezmenného potoka. Po pravom brehu potoka pokračuje cca 100 m a ďalej východojuhovýchodným smerom vystupuje hranicou lesných porastov na hrebeň severne od obce Brezovec, kde sa spája s jej katastrálnou hranicou. Tou pokračuje severoseverovýchodným smerom hrebeňom po katastrálnu hranicu obce Ulič v sedle juhojuhovýchodne od kóty 545 m n. m.

Po nej vedie severoseverozápadným až západoseverozápadným smerom po lesnú cestu vedúcu do obce Ulič a ďalej východojuhovýchodným smerom po okraji lesa cca 400 m popri ceste. Hranicou lesných porastov severoseverovýchodným až východoseverovýchodným smerom obchádza zo západnej a severnej strany kótu Kýčerka (491 m n. m.) a pokračuje východojuhovýchodným smerom k sútoku potoka Ulička s jeho pravostranným bezmenným prítokom. Okrajom lesa pokračuje cca 1,5 km severoseverozápadným smerom, severovýchodným smerom prechádza cez potok Ulička a cez štátnu cestu Ulič–Kolbasov a okrajom lesa vedie východojuhovýchodným až severovýchodným smerom, vystupuje na hrebeň a hrebeňom vedie severoseverozápadným smerom po okraji lesa cca 700 m a ďalej východným smerom pokračuje okrajom lesa k bezmennému pravostrannému prítoku Zbojského potoka. Prechádza cez potok a okrajom lesa pokračuje cca 400 m juhovýchodným smerom a severoseverovýchodným smerom vystupuje na hrebeň, kde sa spája s katastrálnou hranicou Uličské Krivé. Po nej pokračuje severozápadným smerom po katastrálnu hranicu Kolbasov a po nej postupuje západným smerom do sedla severoseverovýchodne od kóty Veľká Ostrá (518 m n. m.). Hranicou lesných porastov vedie severozápadným smerom k bezmennému ľavostrannému prítoku potoka Ulička a ďalej západojuhozápadným až juhojuhozápadným smerom k štátnej ceste Ulič–Kolbasov. Západným smerom prechádza cez štátnu cestu a potok Ulička a pokračuje severoseverozápadným a severozápadným smerom po okraji lesa k Dolinskému potoku a ďalej hranicou lesných porastov k potoku Štavinka, kde sa napája na katastrálnu hranicu obce Topoľa. Touto hranicou pokračuje západojuhozápadným smerom cca 800 m a severozápadným smerom hranicou lesných porastov k Zajanovmu potoku, kde proti smeru toku pokračuje hranicou lesných porastov po katastrálnu hranicu Príslop a po nej západoseverozápadným smerom na hrebeň juhozápadne od obce Príslop. Severoseverovýchodným smerom pokračuje dolu svahom k bezmennému potoku a severozápadoseverným smerom opäť vystupuje hranicou lesných porastov po svahu a juhozápadným smerom pokračuje na hrebeň. Hrebeňom vedie severoseverovýchodným smerom na kótu Jabloňov (835 m n. m.), kde sa spája s katastrálnou hranicou obce Topoľa. Po nej pokračuje severoseverovýchodným až severovýchodným smerom hrebeňom do sedla juhozápadne od kóty Hajdošík (914 m n. m.). Pokračuje juhovýchodným smerom južne od tejto kóty hranicou lesných porastov do doliny potoka Ulička, prechádza nezmeneným smerom cez potok a štátnu cestu Topoľa–Runina, vystupuje na svah a ďalej pokračuje juhovýchodným smerom do doliny pravostranného prítoku Dankovho potoka. Vedľa potoka pokračuje okrajom lesných porastov juhozápadným a juhojuhozápadným smerom cez Dankov potok k ceste Ruský Potok–Topoľa a ďalej nezmeneným smerom hranicou lesných porastov k ľavostrannému prítoku potoka Ulička. Západným smerom pokračuje po pravom brehu potoka k jeho sútoku s potokom Ulička južne od obce Topoľa. Juhovýchodným smerom vystupuje po svahu po katastrálnu hranicu Topoľa a po nej pokračuje východným smerom. Severne od kóty Buková (547 m n. m.) opúšťa katastrálnu hranicu a pokračuje juhojuhovýchodným smerom po lesnú cestu severozápadne od obce Kolbasov a po jej okraji zostupuje cca 100 m. Pokračuje juhovýchodným smerom úpätím svahu po cestu vedúcu do obce Kolbasov na jej severovýchodnom okraji a ďalej severným smerom vystupuje na kótu Koločník (579 m n. m.). Po hrebeni vedie severoseverovýchodným smerom, ide po katastrálnu hranicu obce Ruský Potok a ďalej severným smerom katastrálnou hranicou po cestu Ruský Potok–Topoľa. Pokračuje severovýchodným smerom hranicou lesných porastov po svahu severovýchodne od kóty Stolová (932 m n. m.) do doliny Ruského potoka. Východným smerom prechádza cez potok a cestu a vystupuje do východného svahu hrebeňa Veľký Bukovec (1 012 m n. m.) a Vyšná Brackaňa (914 m n. m.) a južným smerom pokračuje hranicou lesných porastov po katastrálnu hranicu Ruský Potok juhozápadne od kóty Vyšná Brackaňa (914 m n. m.). Katastrálnou hranicou pokračuje po hrebeni juhozápadným smerom na kótu Veža (777 m n. m.) a východojuhovýchodným smerom zostupuje svahom do doliny bezmenného pravostranného prítoku Zbojského potoka a po jeho pravom brehu k okraju lesa. Okrajom lesa vedie severozápadným smerom popri ceste vedúcej do doliny cca 400 m, prechádza cez cestu a juhovýchodným smerom sa okrajom lesa vracia na štátnu cestu Uličské Krivé–Zboj. Okrajom lesa sleduje túto cestu severoseverovýchodným smerom cca 1 km po skalný masív na ľavej strane cesty, južným smerom prechádza cez túto cestu a Zbojský potok k okraju lesa a tým pokračuje k bezmennému ľavostrannému prítoku Zbojského potoka severovýchodne od obce Uličské Krivé. Ďalej vedie juhovýchodným smerom po okraji lesa po lesnú cestu vedúcu na kótu Prípor (819 m n. m.) a okrajom lesných porastov pokračuje juhozápadným smerom k sútoku dvoch bezmenných potokov východne od obce Uličské Krivé. Nezmeneným smerom vystupuje na kótu Hukov (461 m n. m.), kde sa spája s katastrálnou hranicou obce Ulič a južným smerom po nej pokračuje do miesta, kde katastrálna hranica odbočuje na východ. Odtiaľ pokračuje južným, juhovýchodným až východojuhovýchodným smerom hranicou lesných porastov do Mikošovej doliny po štátnu hranicu Slovenská republika–Ukrajina cca 500 m juhozápadne od kóty Rožok (793 m n. m.).

Po štátnej hranici pokračuje severovýchodným smerom po katastrálnu hranicu Nová Sedlica. Ďalej severozápadným smerom katastrálnou hranicou na hrebeň na lesnú cestu a ďalej po hrebeni severovýchodným smerom cez kótu Nad Čiernym (696 m n. m.) na okraj lesa. Tým pokračuje severozápadným smerom k pramenisku Rozdielneho potoka a po jeho ľavom brehu vedie k jeho pravostrannému prítoku. Pokračuje juhozápadným smerom okrajom lesa po katastrálnu hranicu obce Nová Sedlica a ďalej juhozápadným smerom hranicou lesných porastov do doliny Bystrianskeho potoka. Prechádza cez potok a hranicou lesných porastov vedie k pramenisku Krásneho potoka. Juhojuhovýchodným smerom vystupuje do svahu severozápadne od kóty Kýčera (854 m n. m.) a pokračuje ďalej juhozápadným smerom svahom po lesnú cestu smerujúcu do obce Zboj. Ďalej vedie severozápadným smerom po hrebeni na kótu Jeseník (649 m n. m.) a ďalej po hrebeni severozápadoseverným smerom zostupuje do doliny Zbojského potoka k štátnej ceste Uličské Krivé–Zboj. Prechádza cez cestu a severozápadným smerom vystupuje po svahu a hranicou lesných porastov pokračuje severozápadným až severným smerom východným svahom ku kóte Magura (725 m n. m.) k pravostrannému prítoku Hrabového potoka. Pokračuje cca 200 m východným smerom po pravom brehu potoka, juhojuhovýchodným smerom vystupuje do sedla a ďalej východným smerom po svahu hranice lesných porastov vedie juhojuhovýchodným smerom po lesnú cestu vedúcu do doliny Hrabového potoka. Severovýchodným smerom zostúpi do doliny, prechádza cez Hrabový potok a nezmeneným smerom vystupuje na lesnú cestu vedúcu po hrebeni do obce Zboj. Hrebeňom po nej pokračuje severozápadným smerom cca 500 m a ďalej východojuhovýchodným smerom hranicou lesných porastov vedie do doliny potoka Ráztoka. Prechádza cez lesnú cestu a potok a pokračuje juhojuhovýchodným smerom po ľavom brehu potoka cca 250 m. Východným smerom vystupuje na hrebeň, ktorým pokračuje severným smerom ku Guľovej jame, a ďalej juhovýchodným smerom dolinou ľavostranného prítoku potoka Ráztoka hranicou lesných porastov vedie k lesnej ceste vedúcej do obce Zboj, ďalej masívom Brezov na hrebeň, kde sa spojí s katastrálnou hranicou Nová Sedlica. Po nej pokračuje južným smerom na okraj lesa a ďalej severným smerom po okraji lesa cez kótu Bahno (596 m n. m.) do doliny Zbojského potoka na ľavý okraj cesty vedúcej dolinou do obce Nová Sedlica. Okrajom cesty vedie juhovýchodným smerom po ľavostranný prítok Zbojského potoka pri Širokom. Severovýchodným smerom vystupuje do svahu masívu Pod Príkrym po lesnú cestu vedúcu do doliny Zbojského potoka severne od kóty Široký (582 m n. m.). Ďalej vedie juhovýchodným smerom hranicou lesných porastov do doliny ľavostranného prítoku Zbojského potoka juhovýchodne od kóty 544 m n. m. V smere toku potoka pokračuje na okraj lesa a odtiaľ severovýchodným smerom okrajom lesa na križovatku ciest severoseverovýchodne od obce Nová Sedlica a ďalej východným až severovýchodným smerom do sedla k lesnej ceste severne od kóty 636 m n. m. Ďalej vedie juhojuhovýchodným smerom hranicou lesných porastov do doliny Tichého potoka a po jeho pravom brehu k štátnej hranici Slovenská republika–Ukrajina. Pokračuje severným smerom štátnou hranicou s Ukrajinou po štátnu hranicu s Poľskou republikou a ďalej západným smerom štátnou hranicou s Poľskou republikou až do východiskového bodu.

Národný park má výmeru 29 805,0514 ha (z toho poľnohospodárska pôda 1 895,7557 ha, lesná pôda 26 996,2714 ha, vodné plochy 414,6155 ha, zastavané plochy 48,0247 ha, ostatné plochy 450,3841 ha).

II. Vymedzenie ochranného pásma národného parku

Územie ochranného pásma národného parku (ďalej len „ochranné pásmo“) je vymedzené v teréne podľa katastrálnych máp so stavom v katastri nehnuteľností k 1. januáru 1996 a podľa lesníckych organizačných máp M 1:25 000 so stavom k 1. januáru 1994, z ktorých bola hranica ochranného pásma prenesená do základnej mapy Slovenskej republiky na tieto mapové listy:

28-43 Papín - 1992
28-44 Zboj - 1992
38-22 Ubľa - 1992

Ochranné pásmo tvoria štyri samostatné časti (tri vonkajšie a jedna vnútorná), ktorých jadro predstavujú intravilány obcí.

Jadro prvej, vonkajšej časti ochranného pásma tvorí intravilán obce Jalová. Hranica ochranného pásma sa začína severovýchodne od obce Stakčín v mieste, kde sa hranica národného parku spája so štátnou cestou Stakčín–Jalová. Prechádza cez štátnu cestu a vedie severovýchodným smerom k rieke Cirocha, ktorú križuje, a pokračuje severovýchodným smerom na okraj lesa, kde sa spája s hranicou národného parku.

Jadro druhej, vonkajšej časti ochranného pásma tvoria intravilány obcí Kolbasov, Príslop, Ruský Potok, Ulič a Uličské Krivé. Hranica ochranného pásma sa začína severne od obce Brezovec na dotyku hranice národného parku s katastrálnou hranicou Brezovec. Vedie juhovýchodným smerom po okraji lesa k potoku Brezovčík a ďalej okrajom lesa postupne severným, juhovýchodným až juhojuhovýchodným smerom ku katastrálnej hranici Brezovec na úpätí kopca Klišov. Ďalej vedie severovýchodným smerom po okraji lesa k lesnej ceste v doline ľavostranného prítoku potoka Brezovčík. Prechádza cez potok a pokračuje juhozápadným smerom okrajom lesa k potoku Brezovčík. Jeho pravým brehom vedie cca 500 m a ďalej východným smerom hranicou lesných porastov k ľavostrannému prítoku potoka Ublianka. Popri potoku vedie okrajom lesných porastov k jeho pramenisku a ďalej juhovýchodným smerom hranicou lesných porastov po štátnu hranicu Slovenská republika–Ukrajina. Po štátnej hranici vedie severovýchodným smerom do Mikošovej doliny, kde sa spája s hranicou národného parku.

Jadro tretej, vonkajšej časti ochranného pásma tvoria intravilány obcí Nová Sedlica a Zboj. Hranica ochranného pásma sa začína na dotyku katastrálnej hranice Nová Sedlica–Zboj so štátnou hranicou Slovenská republika–Ukrajina južne od kóty Rozdiel (654 m n. m.) a vedie severovýchodným a severným smerom po štátnej hranici do doliny Tichého potoka, kde sa spája s hranicou národného parku.

Jadro štvrtej, vnútornej časti ochranného pásma tvorí intravilán obce Runina. Hranica ochranného pásma sa začína západne od obce Runina na dotyku potoka Ulička s katastrálnou hranicou. Vedie severozápadným smerom po tejto katastrálnej hranici po most cez Verbľačí potok. Ďalej severoseverovýchodným smerom vystupuje na hrebeň a po ňom na lesnú cestu na svahu masívu Oreničova skala. Ľavým okrajom cesty východojuhovýchodným smerom vedie cez Vysokú Kýčeru a Romanov žľab do Košiarnej dolinky k Hlbokému potoku. Ďalej západným až severozápadným smerom pokračuje po pravom brehu Hlbokého potoka až do východiskového bodu.

Ochranné pásmo má výmeru 10 973,2893 ha (z toho poľnohospodárska pôda 4 606,5459 ha, lesná pôda 5 671,0917 ha, vodné plochy 129,2522 ha, zastavané plochy 121,8749 ha, ostatné plochy 444,5246 ha).