Oznámenie č. 221/1997 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 č. 4 o pravidlách likvidity bánk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. apríla 1995 č. 4

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1997-221
Čiastka 97/1997
Platnosť od 13.08.1997 do30.03.2000
Zrušený 97/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. augusta 1997.

Pôvodný predpis 13.08.1997

221

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 15 a § 24 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska

opatrenie z 23. júna 1997 č. 7, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 č. 4 o pravidlách likvidity bánk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. apríla 1995 č. 4.

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 č. 4 o pravidlách likvidity bánk (oznámenie Národnej banky Slovenska č. 29/1994 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. apríla 1995 č. 4 (oznámenie Národnej banky Slovenska č. 110/1995 Z. z.) sa mení a dopĺňa tak, že sa ustanovujú zmeny spôsobu merania likvidity bánk a hlásenie o likvidite sa nahrádza novým hlásením o likvidite, ktoré sa bude predkladať mesačne.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. augusta 1997.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 16/1997 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.