Oznámenie č. 22/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Slovenskou akadémiou vied a Ministerstvom kultúry, Ministerstvom zahraničných vecí, Ministerstvom školstva, Ministerstvom mládeže a Ministerstvom športu Luxemburského veľkovojvodstva na roky 1997, 1998 a 1999

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1997-22
Čiastka 8/1997
Platnosť od 29.01.1997
Redakčná poznámka

Program spolupráce nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 11. novembra 1996, na základe článku 28.

Pôvodný predpis 29.01.1997

22

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. novembra 1996 bol v Bratislave podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Slovenskou akadémiou vied a Ministerstvom kultúry, Ministerstvom zahraničných vecí, Ministerstvom školstva, Ministerstvom mládeže a Ministerstvom športu Luxemburského veľkovojvodstva na roky 1997, 1998 a 1999.

Program spolupráce nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 11. novembra 1996, na základe článku 28.

Do Programu spolupráce možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.