Oznámenie č. 168/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Obchodnej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Iránskej islamskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1997-168
Čiastka 78/1997
Platnosť od 25.06.1997
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny nót, t. j. 8. marca 1997, na základe článku 12.

Pôvodný predpis 25.06.1997

168

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. októbra 1995 bola v Teheráne podpísaná Ochodná dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Iránskej islamskej republiky.

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny nót, t. j. 8. marca 1997, na základe článku 12.

OBCHODNÁ DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Iránskej islamskej republiky

Vláda Slovenskej republiky a vláda Iránskej islamskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“), vedené želaním ďalej rozvíjať obchodné vzťahy, rozširovať sortiment výrobkov a podporovať ekonomickú, obchodnú spoluprácu na základe rovnosti, nediskriminácie a rešpektovania vzájomných záujmov,

rozhodli sa uzavrieť túto dohodu:

Článok 1

Zmluvné strany vyvinú v súlade so svojím zákonodarstvom a právnymi predpismi všetko úsilie na podporu, uľahčenie a rozvoj ekonomickej a obchodnej spolupráce medzi oboma krajinami na dlhodobom a stabilnom základe.

Článok 2

Zmluvné strany budú clá a ostatné poplatky súvisiace s vývozom a dovozom tovaru uplatňovať nie menej výhodné, ako sú tie, ktoré poskytujú ktorejkoľvek inej krajine.

Toto ustanovenie sa nebude vzťahovať na

a) výhody, uprednostnenia, výsady a výnimky, ktoré zmluvné strany poskytujú alebo v budúcnosti poskytnú ktorejkoľvek zo susediacich krajín s cieľom uľahčiť pohraničný styk,

b) výhody, uprednostnenia, výsady a výnimky, ktoré poskytla alebo v budúcnosti poskytne jedna zo zmluvných strán ako dôsledok jej účasti v oblastiach voľného obchodu a v colných úniách.

Článok 3

Zmluvné strany súhlasia s tým, že dovozné a vývozné licencie budú vystavovať v súlade so zákonmi a predpismi platnými vo svojich krajinách na také druhy komodít, na ktoré sa takéto licencie požadujú. Licencie sa budú vystavovať za podmienok nie menej výhodných, ako sú tie, ktoré poskytujú ktorejkoľvek tretej krajine podľa ustanovenia článku 2.

Článok 4

Na základe tejto dohody príslušné organizácie oboch krajín budú vystavovať „osvedčenie o pôvode“ v prípadoch, keď to predpisy vyžadujú, na vlastné výrobky vyvážané do druhej krajiny.

Článok 5

Dovoz a vývoz tovaru a služieb sa bude vykonávať na základe tejto dohody v súlade so zákonmi a predpismi platnými v oboch krajinách, s medzinárodnými obchodnými praktikami a na základe kontraktov uzavretých medzi fyzickými osobami a právnickými osobami oboch krajín.

Zmluvné strany nebudú zodpovedné za záväzky ani za škody fyzických osôb a právnických osôb vyplývajúce z takýchto obchodných transakcií.

Článok 6

Zmluvné strany oslobodia v súlade so svojimi zákonmi a predpismi od ciel, daní a ostatných poplatkov pri dovoze a vývoze

a) vzory a propagačné materiály,

b) špecializované kontajnery a obaly typu používaného v medzinárodnom obchode ako návratné.

Článok 7

Všetky platby vzniknuté na základe tejto dohody sa budú vykonávať vo voľne vymeniteľnej mene v súlade so zákonmi a predpismi v oboch krajinách.

Článok 8

V záujme rozvíjania vzájomných obchodných vzťahov bude každá zmluvná strana podporovať účasť ekonomických subjektov vo svojich krajinách na akciách, ktoré podporujú obchod, ako sú veľtrhy, výstavy a semináre organizované v oboch krajinách.

Zmluvné strany oslobodia v súlade so zákonmi a právnymi predpismi platnými vo svojich krajinách od ciel, daní a ostatných poplatkov pri dovoze a vývoze

a) nástroje a predmety dovážané na účely montáže alebo opravy za predpokladu, že tieto nástroje a predmety sa opäť vyvezú,

b) tovary na stále a dočasné veľtrhy a výstavy za predpokladu, že tieto tovary sa opäť vyvezú.

Článok 9

Na uľahčenie vykonávania tejto dohody sa zmluvné strany dohodli zriadiť Zmiešanú komisiu zloženú zo zástupcov oboch krajín. Činnosť Zmiešanej komisie bude zahŕňať najmä

a) hodnotenie stavu vykonávania tejto dohody,

b) zisťovanie, ako možno zvyšovať a rozširovať vzájomný obchod a ekonomické vzťahy medzi oboma krajinami,

c) predkladanie a posudzovanie ponúk s cieľom navrhovať zmluvným stranám opatrenia na dynamický rozvoj obchodnej a ekonomickej spolupráce.

Zmiešaná komisia sa bude schádzať raz ročne alebo kedykoľvek, ak sa zástupcovia oboch krajín dohodnú, striedavo v hlavných mestách oboch krajín.

Článok 10

Ustanovenia tejto dhody sa budú uplatňovať aj na kontrakty uzavreté počas platnosti tejto dohody, ktoré sa však nerealizovali pred uplynutím obdobia jej platnosti, ak sa zástupcovia oboch krajín nedohodnú inak.

Článok 11

Obsah tejto dohody sa netýka práva ktorejkoľvek zo zmluvných strán uplatňovať zákazy alebo obmedzenia, ak ide o ochranu národných záujmov a (alebo) o starostlivosť o zdravie ľudí, alebo o prevenciu pred chorobami a škodcami rastlín a zvierat.

Článok 12

Dohoda nadobúda platnosť dňom výmeny diplomatických nót, ktorým si zmluvné strany navzájom oznámia, že sa splnili podmienky podľa vnútroštátnych zákonov a právnych predpisov na nadobudnutie jej platnosti.

a) Dohoda sa uzaviera na obdobie piatich rokov. Jej platnosť sa predlžuje vždy o jeden rok, ak ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím obdobia jej platnosti.

b) Táto dohoda sa môže meniť alebo dopĺňať so súhlasom oboch zmluvných strán.

c) Dané v Teheráne 3. októbra 1995 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, perzskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielneho výkladu je rozhodujúci anglický text.

Za vládu

Slovenskej repbliky:

Ján Ducký v. r.

Za vládu

Iránskej islamskej republiky:

Mohammad Rez Nematzadeh v. r.