Oznámenie č. 165/1997 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 13 o devízovej pozícii bánk na menové účely v znení opatrenia Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 1996 č. 17

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1997-165
Čiastka 76/1997
Platnosť od 20.06.1997 do28.10.1998
Zrušený 323/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 1997.

Pôvodný predpis 20.06.1997

165

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa §19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska a podľa §15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.

opatrenie zo 4. júna 1997 č. 3, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 13 o devízovej pozícii bánk na menové účely v znení opatrenia Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 1996 č. 17.

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 13 o devízovej pozícii bánk na menové účely (oznámenie Národnej banky Slovenska č. 346/1996 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 1996 č. 17 (oznámenie Národnej banky Slovenska č. 388/1996 Z. z.) sa mení tak, že devízová pozícia bánk na menové účely sa bude sledovať denne a nie dekádne. Upresňujú sa tiež pojmy devízové aktíva a devízové pasíva v nadväznosti na výkaz DEV (NBS) 20-98, Denný výkaz o devízovej pozícii.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 1997.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 11/1997 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.