Oznámenie č. 162/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o spolupráci v oblasti telesnej výchovy a športu medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Národným inštitútom športov, telesnej výchovy a rekreácie Kubánskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1997-162
Čiastka 74/1997
Platnosť od 13.06.1997
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 8 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 8. marca 1997.

Pôvodný predpis 13.06.1997

162

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. marca 1997 bola v Bratislave podpísaná Dohoda o spolupráci v oblasti telesnej výchovy a športu medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Národným inštitútom športov, telesnej výchovy a rekreácie Kubánskej republiky.

V súlade s článkom 8 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 8. marca 1997.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.