Vyhláška č. 159/1997 Z. z.Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 158/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1997 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 118/1997 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1997-159
Čiastka 73/1997
Platnosť od 10.06.1997 do22.01.1998
Účinnosť od 10.06.1997 do22.01.1998
Zrušený 15/1998 Z. z.
Znenie 10.06.1997

159

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 5. júna 1997,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 158/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1997 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 118/1997 Z. z.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 158/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1997 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 118/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) K žiadosti o udelenie licencie na dovoz tovaru žiadateľ priloží doklady potvrdzujúce jeho akosť a zdravotnú neškodnosť podľa osobitných predpisov4).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4) znie:

4) Napríklad zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 148/1995 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti, zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, vyhláška Úradu pre normalizáciu, meranie a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 246/1995 Z. z. o certifikácii výrobkov, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 13/1997 Z. z. o spôsobe vykonávania kontroly dovážaných rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov a o miestach na vykonávanie tejto kontroly, vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 118/1987 Zb. o veterinárnej ochrane štátneho územia v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 258/1994 Z. z., výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996–100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.).“.

2. V § 4 odsek 3 znie:

(3) Lehota na rozhodnutie o žiadosti o udelenie automatickej licencie je 15 dní od doručenia úplnej žiadosti.“.

3. V prílohe A ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze v časti I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE sa za položku

„2202 voda vrátane minerálnych vôd a sódoviek, hl 450 000 ČR"
&nbsp s prídavkom cukru alebo iných sladidiel, alebo &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp aromatizované a iné nealkoholické nápoje &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp s výnimkou ovocných alebo zeleninových štiav &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp čísla 2209 &nbsp &nbsp &nbsp
vkladá nová položka &nbsp &nbsp &nbsp
„2203 00 pivo zo sladu hl 532 000 ČR".

4. V prílohe A ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze v časti II – AUTOMATICKÉ LICENCIE sa

a) položka &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp „2203 00 pivo zo sladu hl všetky štáty'
nahrádza položkou &nbsp &nbsp
„2203 00 pivo zo sladu hl všetky štáty
&nbsp &nbsp &nbsp okrem ČR",
b) položka &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp „tabuľové sklo plavené m2 všetky štáty
&nbsp &nbsp &nbsp okrem ČR,
Slovinska"
&nbsp nahrádza položkou &nbsp &nbsp
&nbsp „tabulové sklo plavené m2 všetky štáty
&nbsp &nbsp &nbsp okrem ČR, MR
a Slovinska".

5. V prílohe B ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze v časti I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE sa

a) vypúšťajú položky &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp „vetvy ihličnanov: tona 100 všetky štáty
&nbsp 0604 91 41 &nbsp &nbsp &nbsp okrem ČR
&nbsp 0604 91 49", &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp „1210 chmeľové šuštičky, čerstvé, sušené, tiež drvené tona 300 všetky štáty
&nbsp &nbsp v prášku, lupulín &nbsp &nbsp okrem ČR",
&nbsp „2207 etylalkohol nedenaturovaný s merným hl 20 000 všetky štáty
&nbsp &nbsp alkoholometrickým titrom 80 % vol. a viac; &nbsp &nbsp okrem ČR
&nbsp &nbsp etylalkohol a destiláty nedenaturované &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom", &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp „4401 10 00 palivové drevo (polená, kláty, vetvy, viazanice a pod.) m3 10 000 okrem EÚ, EZVO
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp a ČR"
&nbsp a &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp „4403 99 10 10 topoľové výrezy I. až IV. triedy akosti", &nbsp &nbsp &nbsp
b) položka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp „4403 20 10 10 smrekové 'výrezy l. až IV. triedy akosti" &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp nahrádza položkou &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp „4403 20 10 10 smrekové výrezy I. až III. triedy akosti", &nbsp &nbsp &nbsp
c) v položke &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp „živý hovädzí dobytok: tona 5 000 všetky štáty
&nbsp 0102 10 &nbsp &nbsp &nbsp okrem ČR
&nbsp 0102 90 05 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 0102 90 21 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 0102 90 29 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 0102 90 41 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 0102 90 49 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 0102 90 51 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 0102 90 59 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 0102 90 61 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 0102 90 69 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
ex 0102 90 71 (iba s hmotnosťou do 450 kg) &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 0102 90 79 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 0102 90 90" &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp ročné množstvo „5 000" nahrádza ročným množstvom „10 000", &nbsp &nbsp &nbsp
d) položka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp „2517 10 10 okruhliaky, štrk, lámaný alebo drvený kameň m3 50 000 okrem EÚ, EZVO
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp a ČR"
&nbsp nahrádza položkou &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp „2517 10 10 okruhliaky, štrk, troska a pazúrik m3 50 000 okrem EÚ, EZVO
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp a ČR",
e) položka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp „2517 10 20 vápenec, dolomit a ostatné vápencové kamene tona 30 000 okrem EÚ, EZVO
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp a ČR"
&nbsp nahrádza položkou &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp „2517 10 20 vápenec, dolomit a ostatné vápencové kamene m3 30 000 okrem EÚ, EZVO
&nbsp &nbsp lámané alebo drvené &nbsp &nbsp a ČR",
f) položka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp „2517 10 80 ostatné kamene tona 100 000 okrem EÚ, EZVO
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp a ČR"
&nbsp nahrádza položkou &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp „2517 10 80 ostatné m3 100 000 okrem EÚ, EZVO
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp a ČR",
g) v položke &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp „surové železo a oceľ v Ingotoch alebo v iných tona 10 000 okrem EÚ, EZVO
&nbsp &nbsp základných tvaroch: &nbsp &nbsp a ČR
&nbsp 7201 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 7206" &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp ročné množstvo „10 000" nahrádza ročným množstvom „30 000". &nbsp &nbsp &nbsp

6. V prílohe B ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze v časti II – AUTOMATICKÉ LICENCIE sa

a) vkladajú nové položky &nbsp &nbsp
&nbsp „0207 kohúty a sliepky, vrátane kureniec a ich dielov tona ČR"
&nbsp a &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp „vetvy Ihličnanov: tona všetky štáty
&nbsp 0604 91 41 &nbsp &nbsp okrem ČR
&nbsp 0604 91 49", &nbsp &nbsp &nbsp
b) v položkách &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp „4401 10 00 palivové drevo (polená, kláty, vetvy, m3 EÚ, EZVO a ČR"
&nbsp &nbsp viazanice a pod.) &nbsp &nbsp
&nbsp a &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp „4403 99 10 10 topoľové výrezy l. až IV. triedy akosti" &nbsp &nbsp
&nbsp sa slová „EÚ, EZVO a ČR" nahrádzajú slovami „všetky štáty". &nbsp &nbsp

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Karol Česnek v. r.