Zákon č. 155/1997 Z. z.Zákon o zriadení Trenčianskej univerzity v Trenčíne

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1997-155
Čiastka 70/1997
Platnosť od 05.06.1997
Účinnosť od 01.07.1997
Aktuálne znenie 01.07.1997

155

ZÁKON

z 15. mája 1997

o zriadení Trenčianskej univerzity v Trenčíne

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Zriaďuje sa vysoká škola s názvom Trenčianska univerzita v Trenčíne.

(2) Sídlom Trenčianskej univerzity v Trenčíne je Trenčín.

(3) Na Trenčianskej univerzite v Trenčíne sa zriaďujú: Fakulta špeciálnej techniky v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov v Trenčíne, Fakulta mechatroniky v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1997.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.