Zákon č. 151/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/1994 Z. z. o štátnych vyznamenaniach

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1997-151
Čiastka 70/1997
Platnosť od 05.06.1997 do31.12.2008
Účinnosť od 01.07.1997 do31.12.2008
Zrušený 522/2008 Z. z.
Znenie 01.07.1997

151

ZÁKON

z 13. mája 1997,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/1994 Z. z. o štátnych vyznamenaniach

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/1994 Z. z. o štátnych vyznamenaniach sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 odsek 4 znie:

(4) Rad Andreja Hlinku sa zapožičiava do 1. januára 2003 vrátane.“.

2. V § 9 ods. 1 sa za slovo „patria“ vkladajú slová „počas výkonu tejto funkcie“ a zrušuje sa označenie odseku.

3. V § 9 sa vypúšťa odsek 2.

4. V § 12 sa vypúšťajú slová „Národná rada Slovenskej republiky alebo“.

5. Doterajší text § 12 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Podnet na predloženie návrhu podľa odseku 1 môže podať vláde Slovenskej republiky štátny orgán alebo právnická osoba.“.

6. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:

㤠12a

(1) Podnet podľa § 12 ods. 2 treba podať v dostatočnom časovom predstihu (§ 3); v ostatných prípadoch

a) do 15. augusta, ak ide o štátne vyznamenania podľa § 4, 6 a 7,

b) do 15. apríla, ak ide o štátne vyznamenania podľa § 5.

(2) Podnet na predloženie návrhu (odsek 1) sa podáva na Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“). Podnet obsahuje

a) meno a priezvisko navrhovaného (názov vojenského útvaru, ak ide o štátne vyznamenania podľa § 5),

b) stručné zdôvodnenie návrhu,

c) príležitosť, pri ktorej sa má zapožičať štátne vyznamenanie.

(3) Úrad vlády môže k podnetu právnickej osoby podľa odseku 2 požiadať o zaujatie stanoviska štátny orgán, ktorého pôsobnosti sa dotýka činnosť, za ktorú sa má zapožičať štátne vyznamenanie. Štátny orgán je povinný zaujať stanovisko do 14 dní odo dňa doručenia požiadavky, inak sa na jeho stanovisko nemusí prihliadať.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1997.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.