Oznámenie č. 132/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. januára 1996 č. 63/161/1996 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1997-132
Čiastka 61/1997
Platnosť od 15.05.1997
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Pôvodný predpis 15.05.1997

132

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 28 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu

výnos z 22. apríla 1997 č. 1558/1997–63, ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. januára 1996 č. 63/161/1996 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu.

Týmto výnosom sa podľa čl. XI zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení miesto predkladania žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu z Ministerstva financií Slovenskej republiky na Ústredné daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky v Banskej Bystrici.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 5/1997 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.