Vyhláška č. 122/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o zavedení dovozného depozita

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1997-122

(v znení č. 150/1997 Z. z.)

Čiastka 57/1997
Platnosť od 01.05.1997 do20.07.1997
Účinnosť od 30.05.1997 do20.07.1997
Zrušený 196/1997 Z. z.
Znenie 30.05.1997

122

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 29. apríla 1997

o zavedení dovozného depozita

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


§ 1

(1) Zahraničný tovar dovážaný do Slovenskej republiky uvedený v prílohe č. 1 tejto vyhlášky prepustia colné orgány1) do režimu voľného obehu2) len vtedy, ak deklarant alebo jeho zástupca3) predloží doklad o zložení dovozného depozita (ďalej len „doklad“), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.

(2) Bez predloženia dokladu prepustia colné orgány do režimu voľného obehu tovar,

a) ktorý nemá obchodný charakter,5)

b) poskytnutý bezplatne s výnimkou zahraničného tovaru dovezeného ako náhrada za tovar chybný alebo nezodpovedajúci podmienkam zmluvy, a ktorý bol vyvezený späť do zahraničia,

c) dovezený na úhradu vládnych pohľadávok,

d) oslobodený od cla.6)

§ 2

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) dovozným depozitom finančná suma vo výške 20 % ceny pri dodávke za dovážaný zahraničný tovar, zložená v banke na šesť mesiacov bezúročne v slovenskej mene (ďalej len „dovozné depozitum“),

b) vládnou pohľadávkou pohľadávka evidovaná Ministerstvom financií Slovenskej republiky vo finančných aktívach Slovenskej republiky, ktorá vznikla ako dôsledok úverov a iných foriem zahraničnoobchodnej činnosti, financovaných zo zdrojov štátneho rozpočtu na základe

1. medzivládnych úverových dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo

2. medzištátnych dohôd o clearingovom platobnom styku, alebo

3. medzištátnych barterových dohôd, alebo

4. pôžičiek poskytnutých v minulosti z centrálnych devízových zdrojov vládam, prípadne bankám iných štátov.

§ 3

(1) Dovozné depozitum môže deklarant alebo jeho zástupca zložiť v ktorejkoľvek banke so sídlom podnikania na Slovensku (ďalej len „banka“); o zložení dovozného depozita vydá banka deklarantovi alebo jeho zástupcovi doklad.

(2) Doklad obsahuje najmä

a) identifikačné údaje banky,

b) identifikačné číslo dokladu,

c) identifikačné údaje deklaranta alebo jeho zástupcu, u právnickej osoby obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, u fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu,

d) cenu pri dodávke dovážaného zahraničného tovaru,

e) sumu dovozného depozita vyjadrenú v slovenskej mene a dátum jej zloženia,

f) účel vydania dokladu,

g) dátum vydania dokladu, pečiatku banky, meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby banky.

§ 3a

(1) Správu depozít vykonáva Konsolidačná banka, štátny peňažný ústav, Bratislava (ďalej len „správca“), ktorý uzavrie s bankou zmluvu o bezúročnom uložení prostriedkov z dovozných depozít a ich návratnosti.

(2) Banka, ktorá prijala dovozné depozitum, poukáže ho nasledujúci pracovný deň po jeho prijatí na osobitný účet správcu. Depozitá prijaté do dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky poukáže banka na účet správcu nasledujúci pracovný deň po nadobudnutí jej účinnosti.

(3) Správca uhradí banke poplatok vo výške 0,5 %, najviac však 500 Sk z každého prijatého dovozného depozita.

§ 4

(1) Na prepočet zahraničnej meny na slovenskú menu sa na účely tejto vyhlášky použije kurz Národnej banky Slovenska platný v deň zloženia dovozného depozita. Celková suma sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor.

(2) Dovoz tovaru na úhradu vládnych pohľadávok sa preukáže predložením potvrdenia vydaného Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

§ 5

Deklarant alebo jeho zástupca, ktorý dovozné depozitum zložil, môže požiadať banku o jeho vrátenie pred uplynutím šiestich mesiacov na základe potvrdenia colného orgánu, ak

a) tovar nebol prepustený do voľného obehu,

b) colný orgán odpustí alebo vráti sumu cla podľa osobitného predpisu.7)


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Karol Česnek v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 122/1997 Z. z.

PoložkaNázov tovaru
Č. col. sadz.
0102Živý hovädzí dobytok
okrem:
010210 - Plemenné čistokrvné zvieratá
0103Živé ošípané
okrem:
01031000 - Plemenné čistokrvné zvieratá
0105Živá hydina:
okrem:
010511 až 19- Plemenná hydina
02Mäso a jedlé droby
04Mlieko a mliečne výrobky
okrem:
04022911 - Špeciálne mlieko pre dojčatá
04070011 - Násadové vajcia
04070019 - Násadové vajcia ostatné
05Výrobky živočíšneho pôvodu inde neuvedené ani nezahrnuté
okrem:
05040000 - Črevá, mechúre a žalúdky zo zvierat (iných ako rýb) celé a ich časti, čerstvé,
chladené, zmrazené, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené
05111000 - Býčie spermie
06Živé stromy a ostatné rastliny; cibuľky, korene a podobne; rezané kvety a okrasné lístie
07Zelenina, jedlé rastliny, korene a hľuzy
08Jedlé ovocie a orechy; šupy citrusových plodov a melónov
okrem:
080300 - Banány (vrátane plantajnov) čerstvé alebo sušené
0805 - Citrusové plody čerstvé alebo sušené
09Káva, čaj, korenie
okrem:
090111 až 12 - Nepražená káva
11Mlynárske výrobky; slad; škroby; inulín; pšeničný lepok
12Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne semená a plody; priemyselné a liečivé rastliny; slama
a krmoviny
okrem:
12010090 - Sójové bôby ostatné
12050010 - Semená repky určené na siatie
12060010 - Semená slnečnice na siatie
1209 - Semená, plody a výtrusy na siatie
13Šelak, gumy, živice a iné rastlinné šťavy a výťažky
14Rastlinné pletacie materiály a iné výrobky rastlinného pôvodu inde neuvedené ani nezahrnuté
15Živočíšne a rastlinné tuky a oleje a výrobky vzniknuté ich štiepením; upravené jedlé tuky
živočíšne alebo rastlinné vosky
okrem:
15071010 - Surový sójový olej na technické alebo priemyselné účely
1511 - Palmový olej a jeho frakcie
16Prípravky z mäsa, rýb alebo z kôrovcov, mäkkýšov alebo z iných vodných bezstavovcov
okrem:
1603 až 5 - Prípravky z rýb
17Cukor a cukrovinky
1806Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao
19Prípravky z obilia, múky, škrobu alebo z mlieka; jemné pečivo
20Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo z iných častí rastlín
okrem:
200911 až 40 - Ovocné šťavy z citrusových plodov na ďalšie spracovanie
21Rôzne potravinové prípravky
22Nápoje, liehové tekutiny a ocot
okrem:
220429 - Víno v nádobách vyše 2 1
23Zvyšky a odpady v potravinárskom priemysle; pripravené krmivo
okrem:
2301 - Múčka, drvina a aglomerované výrobky v tvare valčekov, guľôčok a v podobných
tvaroch z mäsa, drobov, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov,
nespôsobilé na ľudskú výživu; škvarky
2304 - Pokrutiny zo sóje
230990 - Prípravky na výživu zvierat
2402Cigary a cigarky, cigarety z tabaku alebo z tabakových náhradiek
2403Ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky
27021000Hnedé uhlie
Ťažké oleje
27100061- Určené na špecifické spracovanie
27100065- Určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je stanovené pre podpoložku
27100061
- Na iné účely:
27100066- S obsahom síry nepresahujúcim 0,05 % hmotnosti
27100067- S obsahom síry presahujúcim 0,05 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 0,2 % hmotnosti
27100068- S obsahom síry presahujúcim 0,2 % hmotnosti
Vykurovacie oleje
27100071- Určené na špecifické spracovanie
27100072- Určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je stanovené pre podpoložku
27100071
- Na iné účely:
27100074- S obsahom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti
27100076- S obsahom síry prevyšujúcim 1 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 2 % hmotnosti
27100077- S obsahom síry prevyšujúcim 2 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 2,8 % hmotnosti
27100078- S obsahom síry prevyšujúcim 2,8 % hmotnosti
Mazacie oleje; ostatné oleje
27100085- Určené na vytváranie zmesí podľa podmienok dopĺňajúcej poznámky 6 tejto kapitoly
- Na iné účely:
27100087- Motorové oleje, mazacie oleje pre kompresory, mazacie oleje pre turbíny
27100088- Kvapalné na hydraulické účely
27100089- Biele oleje, kvapalný parafín
27100092- Prevodové oleje a redukčné oleje
27100096- Elektrické izolačné oleje
27100098- Ostatné mazacie oleje a ostatné oleje
271210Vazelína
271220Parafínový vosk
28151200Hydroxid sodný vo vodnom roztoku
28170000Oxid zinočnatý, peroxid zinku
29142200Cyklohexanón a metylcyklohexanóny
292151Diamíny
30041010Lieky obsahujúce ako aktívne látky len penicilíny alebo ich deriváty so štruktúrou kyseliny
penicilánovej
okrem:
augmentin
amoksiklav
unasyn
pipril
tazocin
vancoled
3102Minerálne alebo chemické dusíkaté hnojivá
31052010Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce tri hnojivové prvky: dusík, fosfor a draslík,
s obsahom dusíka prevyšujúcim 10 % hmotnosti suchého bezvodého výrobku
3208Náterové farby a laky (vrátane emailov a jemných lakov) založené na syntetických polyméroch
alebo na chemicky modifikovaných prírodných polyméroch, rozptýlené alebo rozpustené
v nevodnom prostredí; roztoky definované v poznámke 4 tejto kapitoly
okrem:
32081090 - Náterové farby a laky na báze polyesterov ostatné
32082090 - Náterové farby a laky na báze akrylových alebo vinylových polymérov ostatné
32089019 - Náterové farby a laky ostatné
3208909 1 - Náterové farby a laky na základe syntetických polymérov
32089099 - Náterové farby a laky na základe chemicky upravených prírodných polymérov
321000Ostatné náterové farby a laky
3214Sklársky tmel, vrúbľovací tmel, živičné tmely, tesniace tmely a iné tmely, maliarske tmely,
nežiaruvzdorné prípravky na povrchovú úpravu fasád, vnútorných stien, dlážok, povál
a podobné prípravky
330300Parfumy a toaletné vody
3304Kozmetické prípravky, líčidlá a prípravky na starostlivosť o pokožku (iné ako lieky) vrátane
opaľovacích ochranných prípravkov; prípravky na manikúru a pedikúru
3305Prípravky na vlasy
3306Prípravky na ústnu alebo zubnú hygienu vrátane fixatívnych pást a práškov; vlákna na čistenie
medzizubných medzier (dentálne nite) v samostatnom maloobchodnom balení
3307Holiace prípravky používané pred holením, pri holení a po ňom, osobné dezodoranty, kúpeľové
prípravky, depilátory a iné voňavkárske, kozmetické alebo toaletné prípravky inde neuvedené
ani nezahrnuté; hotové izbové dezodoranty parfumované i neparfumované, tiež s dezinfekčnými
vlastnosťami
3401Mydlo a organické povrchovo aktívne výrobky a prípravky v tvare tyčiniek, tehličiek, vylisovaných
kusov alebo tvarov, obsahujúce alebo neobsahujúce mydlo, papier, vatu, plsť a netkané textílie,
impregnované, natreté, pokryté mydlom alebo detergentom
okrem:
34012010 - Mydlové vločky, šupinky, granule alebo prášok
34021300 - Organické povrchovo aktívne prostriedky neionogénne
34021900 - Organické povrchovo aktívne prostriedky ostatné
34029010 - Povrchovo aktívne prípravky ostatné
3402Organické povrchovo aktívne prostriedky (iné ako mydlo); povrchovo aktívne prípravky, pracie
prípravky (vrátane pomocných pracích prípravkov) a čistiace prípravky, tiež obsahujúce mydlo
a iné ako výrobky patriace do čísla 3401
3403Mastiace prípravky (vrátane rezných olejov, prípravkov na uvoľňovanie skrutiek a matíc,
prípravkov proti hrdzi alebo antikoróznych a separačných prípravkov na formy založených na
mazadlách) a prípravky používané na olejovanie alebo mazanie textilných materiálov, kože,
kožušín alebo iných materiálov, ale s výnimkou prípravkov obsahujúcich ako základné zložky
70 % hmotnosti a viac minerálnych olejov alebo olejov zo živičných nerastov
okrem:
34031999 - Mastiace prípravky obsahujúce minerálne oleje alebo oleje zo živičných nerastov
ostatné
34039990 - Mastiace prípravky ostatné
3404Umelé vosky a pripravené vosky
3405Leštidla a krémy na obuv, nábytok, dlážky, karosérie, sklo alebo kov, čistiace pasty a prášky
a podobné prípravky (tiež vo forme papiera, vaty, plsti, netkaných textílií, ľahčených (pórovitých)
plastov alebo ľahčenej gumy, impregnovaných, natrených alebo pokrytých takými prípravkami)
s výnimkou voskov čísla 3404
okrem:
34059010 - Leštidla na kovy
34059090 - Leštidla ostatné
340600Sviečky, tenké sviečky a podobné
3505Dextríny a iné modifikované škroby (napr. predželatínové alebo esterifikované škroby), gleje
na báze škrobov alebo dextrínu alebo iných modifikovaných škrobov
36Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky, pyroforické zliatiny; niektoré horľavé prípravky
3701Fotografické dosky a ploché filmy, citlivé, neexponované, z iných materiálov ako z papiera,
kartónu, lepenky alebo textílií; ploché okamžité kopírovacie filmy, citlivé, neexponované, tiež
v kazetách
okrem:
3701 10 - Pre rôntgeny
37022000Okamžité kopírovacie filmy
Iné filmy, neperforované, v šírke nepresahujúcej 105 mm
370231Na farebnú fotografiu (polychrómnu)
370232Iné, s emulziou halogenidov striebra
37023900Ostatné
37025100V šírke nepresahujúcej 16 mm a v dĺžke nepresahujúcej 14 m
37025300V šírke presahujúcej 16 mm, ale nepresahujúcej 35 mm a v dĺžke nepresahujúcej 30 m na
diapozitívy
37025400V šírke presahujúcej 16 mm, ale nepresahujúcej 35 mm a v dĺžke nepresahujúcej 30 m, iné ako
na diapozitívy
370291V šírke nepresahujúcej 16 mm a v dĺžke nepresahujúcej 14m
370293V šírke presahujúcej 16 mm, ale nepresahujúcej 35 cm a v dĺžke nepresahujúcej 30 m
3703Fotografický papier, kartón a textílie, citlivé, neexponované
okrem:
37031000 - Vo zvitkoch v šírke presahujúcej 610 mm
3706Kinematografické filmy, exponované a vyvolané, tiež obsahujúce zvukový záznam alebo
obsahujúce len zvukový záznam
3707Chemické prípravky na fotografické účely (iné ako laky, gleje, lepidla a podobné prípravky);
nezmiešané výrobky na fotografické účely, v odmeraných dávkach alebo upravené na predaj
v malom, pripravené na použitie
38084020Dezinfekčné prostriedky na báze halogenovaných zlúčenín
38099100Prípravky na úpravu povrchu, na apretovanie, prípravky na zrýchlenie farbenia alebo ustálenie
farbív a iné výrobky a prípravky (napr. apretúry a moridla) používané v textilnom a podobnom
priemysle
3812Urýchľovače, plastifikátory, antioxidanty
38200000Prípravky proti zamŕzaniu a pripravené tekutiny na odmrazovanie
39011090Polyetylén nelineárny s objemovou hmotnosťou nižšou ako 0,94
39021000Polypropylén
39041000Polyvinylchlorid nezmiešaný s inými látkami
39051200Polyvinylacetát vo vodnej disperzii
390610Polymetylmetakrylát
390720Ostatné polyétery
3917Rúry, rúrky, hadice a ich príslušenstvo (napr. spojky, kolená, príruby) z plastov
okrem:
39171010- Umelé črevá z tvrdených bielkovín
39171090 - Umelé črevá z celulózových materiálov
3918Dlážkové krytiny z plastov, tiež samolepiace, vo zvitkoch alebo vo forme obkladačiek, alebo
dlaždíc; obklady na steny a stropy z plastov, definované v poznámke 9 tejto kapitoly
3919Samolepiace platne, listy, fólie, filmy, pruhy, pásky a iné ploché tvary z plastov, tiež vo zvitkoch
okrem:
39191061 - Samolepiace platne, listy, fólie
39191090 - Samolepiace platne, listy, fólie a pod. ostatné
392113Ostatné platne, listy, fólie, filmy, pruhy a pásky z polyuretánov
3922Kúpacie vane, sprchy a umývadlá, bidety, záchodové misy, ich sedadielka a kryty, splachovacie
nádrže a podobné zdravotnícke a hygienické výrobky z plastov
3923Výrobky na prepravu alebo balenie tovaru z plastov; zátky, viečka, uzávery fliaš a iné uzávery
z plastov
okrem:
392329 - Výrobky na prepravu alebo balenie tovaru z ostatných plastov
392350 - Zátky, viečka, uzávery fliaš a iné uzávery
392390 - Výrobky na prepravu alebo balenie tovaru ostatné
3924Stolový a kuchynský riad, náradie a iné predmety pre domácnosť, toaletné potreby z plastov
okrem:
39241000 - Stolový a kuchynský riad z plastov
3925Stavebné výrobky z plastov, inde neuvedené ani nezahrnuté
okrem:
39259010 - Príslušenstvo a kovanie určené na upevnenie na dvere, schodištia, steny
alebo iné časti budov
39259080 - Príslušenstvo a kovanie ostatné
4009Rúry, rúrky a hadice z vulkanizovaného kaučuku, iného ako z tvrdej gumy, tiež s príslušenstvom
(napr. spojmi, kolenami, prírubami)
4010Dopravníkové pásy alebo hnacie remene z vulkanizovaného kaučuku
okrem:
40102100 - Nekonečné hnacie pásy s lichobežníkovým prierezom (V pásy), s obvodom väčším
ako 60 cm, ale nie väčším ako 180 cm
40102200 - Nekonečné hnacie pásy s lichobežníkovým prierezom (V pásy), s obvodom väčším
ako 180 cm, ale nie väčším ako 240 cm
40102900 - Hnacie pásy alebo remene ostatné
4011Nové pneumatiky z gumy
okrem:
401 130 - Nové pneumatiky z gumy používané na lietadlách
401 140 - Nové pneumatiky z gumy používané na motocykloch
40 1 1 50 - Nové pneumatiky z gumy používané na bicykloch
4012Protektorované alebo použité gumové pneumatiky; plné obruče alebo nízkotlakové plášte,
vymeniteľné behúne plášťa pneumatiky a ochranné gumové vložky do rafika pneumatiky
4013Gumové duše
okrem:
40132000 - Typy používané na bicykloch
4016Ostatné výrobky z vulkanizovaného kaučuku, iného ako tvrdá guma
okrem:
40169390 - Ploché tesnenia, podložky a iné krúžky ostatné
42Kožené výrobky; sedlárske a remenárske výrobky, cestovné potreby, kabelky a podobné schránky;
výrobky z čriev
okrem:
420400 - Výrobky z prírodnej alebo kompozitnej usne používané v strojárstve alebo
v mechanických zariadeniach, alebo určené na iné technické použitie
4303Odevy, odevné doplnky a iné výrobky z kožušín
4401Palivové drevo (polená, kláty, konáre, viazanice a podobne); drevené štiepky alebo triesky;
drevené piliny, zvyšky a odpad, tiež aglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet a v podobných
tvaroch
44020000Drevené uhlie (vrátane uhlia zo škrupín alebo orechov), tiež aglomerované
440710Drevo narezané alebo štiepané ihličnaté
440791Drevo narezané alebo štiepané dubové
440792Drevo narezané alebo štiepané bukové
440799Drevo narezané alebo štiepané ostatné
4409Drevo profilované, hobľované, brúsené
4411Drevovláknité dosky alebo podobné
okrem:
44112100 - Drevovláknité dosky s väčšou objemovou hmotnosťou ako 0,35 g.cm-3, ale
nepresahujúcou 0,5 g.cm-3, mechanicky neopracované, na povrchu nepokryté
44112900 - Drevovláknité dosky s väčšou objemovou hmotnosťou ako 0,5 g.cm-3, ale
nepresahujúcou 0,8 g.cm-3, ostatné
441400Drevené rámy na obrazy, fotografie, zrkadlá a podobné predmety
4415Debny, debničky, klietky, bubny a podobné drevené obaly; káblové bubny z dreva;
jednoduché palety, nástavné rámy paliet z dreva
4416Sudy, kade, škopky a iné debnárske výrobky a ich časti z dreva vrátane dúh (časti steny suda)
441700Drevené nástroje, obruby, násady a rukoväte k nástrojom, drevené obruby a držiaky na
zmetáky, kefy a štetce; drevené formy, kopytá a napínače obuvi
4418Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva vrátane pórovitých (voštinových) dosiek, parketových
dosiek a šindľov z dreva
441900Stolové a kuchynské náčinie z dreva
4420Intarzované a inkrustované drevo; skrinky, puzdra a kazety na šperky alebo príbory a podobné
výrobky z dreva; sošky a iné ozdobné predmety z dreva;
nábytok z dreva, ktorý nepatrí do kapitoly 94
4421Ostatné výrobky z dreva
okrem:
44219010 - Cievky, potáče, dutinky, cievky, šijacie nite a podobné výrobky zo sústruženého dreva
450410Kocky, tehly, dosky, listy a pásy; dlaždice všetkých tvarov; plné valce vrátane kotúčov
46Výrobky zo slamy, esparta a iného materiálu na úplety; košikárske výrobky
4814Tapetový papier a podobné krycie materiály na stenu; okenný transparentný papier
48150000Dlážkové krytiny na podklade z papiera, kartónu alebo lepenky, tiež prirezaného do tvaru
(do formátu)
4817Obálky, aerogramy, neilustrované poštové karty a korešpondenčné lístky z papiera, kartónu alebo
lepenky; škatule, tašky, náprsné tašky a písacie súpravy obsahujúce potreby na korešpondenciu,
z papiera, kartónu alebo lepenky
4818Toaletný papier a podobné papiere, buničitá vata alebo pásy z plstených buničitých vláken,
druhy používané v domácnosti alebo na hygienické, alebo zdravotné účely, v kotúčoch so šírkou
nepresahujúcou 36 cm alebo rezané do tvaru; vreckovky, odmaskúvacie obrúsky, uteráky,
obrusy, obrúsky, detské plienky, hygienické tampóny, prestieradlá a podobné výrobky toaletné
a hygienické, používané v domácnosti a v nemocnici, odevy a ich doplnky z papieroviny, papiera,
buničitej vaty alebo pásov z plstených buničinových vláken
okrem:
48184091 - Detské plienky a podobné hygienické výrobky
48184099 - Detské plienky ostatné
4819Škatule, debny, vrecia, vrecká a iné obaly z papiera, kartónu, lepenky, buničitej vaty alebo pásov
splstených buničinových vláken; škatuľové zaraďovače, listové priehradky a podobné výrobky
z papiera, kartónu alebo lepenky, používané v kanceláriách, obchodoch a podobne
4820Registre, účtovné knihy, bloky (poznámkové, objednávok, potvrdeniek), memorandové zápisníky,
súpravy listových papierov a podobné výrobky, zošity, bloky pijavých papierov, rýchloviazače
(s voľnými listami alebo iné), dosky a spisové mapy, obchodné tlačivá, súpravy papierov poprekladané
karbónovými papiermi a ostatné školské, kancelárske a papiernické výrobky z papiera alebo
kartónu; albumy na vzorky alebo zbierky a obaly na knihy z papiera, kartónu alebo lepenky
4821Papierové, kartónové alebo lepenkové štítky a nálepky všetkého druhu, tiež potlačené
482360Podnosy, tácky, taniere, misky, šálky, tégliky a podobné výrobky z papiera, kartónu alebo
lepenky
4908Obtlačky všetkých druhov
490900Tlačené alebo ilustrované poštové karty alebo pohľadnice; tlačené karty s osobnými pozdravmi,
správami alebo oznámeniami, tiež ilustrované, prípadne s obálkami alebo ozdobami
4910000Kalendáre všetkých druhov, tlačené vrátane kalendárov vo forme blokov
4911Ostatné tlačiarenské výrobky vrátane tlačených
obrazov, rytín a fotografií
57Koberce a iné textilné podlahové krytiny
58021100Slučkové uterákoviny a podobné slučkové tkaniny nebielené
58021900Slučkové uterákoviny ostatné
58022000Slučkové uterákoviny z ostatných materiálov
5903Textílie impregnované, vrstvené, povlečené alebo laminované plastmi, iné ako textílie čísla 5902
okrem:
59031010 - Textílie impregnované PVC
59031090 - Textílie laminované PVC
59032010 - Textílie impregnované polyuretánom
59032090 - Textílie laminované polyuretánom
59039010 - Textílie ostatné impregnované
59039099 - Textílie ostatné
5904Linoleum, tiež prirezané do tvaru; podlahové krytiny zložené z vrstvy alebo povlaku na textilnom
podklade, tiež prirezané do tvaru
590500Textilné tapety
5906Pogumované textílie, iné ako textílie čísla 5902
61Odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované
okrem:
6111 - Dojčenské odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované
61159310 - Pančuchy na kŕčové žily
62Odevy a odevné doplnky, iné ako pletené alebo háčkované
okrem:
6209 - Dojčenské odevy a odevné doplnky
63Iné celkom dohotovené textilné výrobky; súpravy; obnosené odevy a opotrebované textilné výrobky;
handry
64Obuv, gamaše a podobné výrobky; časti týchto výrobkov
66Dáždniky, slnečníky, palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a ich časti
okrem:
6603 - Súčasti, výstroj a príslušenstvo výrobkov čísel 6601 alebo 6602
67Upravené perá a páperie a výrobky z nich; umelé kvetiny; výrobky z ľudských vlasov
68010000Dlažbové kocky, obrubníky a dlažbové dosky, z prírodného kameňa ( s výnimkou bridlice)
6802Opracované kamene na výtvarné a stavebné účely (s výnimkou bridlice) a výrobky z nich, iné ako
tovar čísla 6801; kamienky na mozaiky a podobné účely z prírodného kameňa (vrátane bridlice),
tiež na podložkách umelo farbené granuly, odštiepky a prach z prírodného kameňa (vrátane bridlice)
680300Opracovaná bridlica a výrobky z bridlice alebo aglomerovanej bridlice
6804Mlynské kamene, brúsne kamene, brúsne kotúče a podobné výrobky, bez rámových konštrukcií,
používané na brúsenie, ostrenie, leštenie, tvarové opracovanie alebo rezanie, ručné brúsky alebo
leštiace kamene a ich časti z prírodných kameňov, z aglomerovaných prírodných alebo umelých
brúsiv alebo z keramiky, tiež s niektorými časťami z iných materiálov
6810Výrobky z cementu, betónu alebo umelého kameňa, tiež vystužené
6811Tovar azbestocementový, celulózocementový a podobný
6904Keramické tehly, dlážkové kamene, nosné tvarovky alebo výplňové vložky a podobné výrobky
6907Neglazúrované keramické dlaždice a dlažbové kocky, obkladové dosky alebo obkladačky;
neglazúrovaná keramická mozaika a podobné výrobky, tiež na vhodnom podklade
6908Glazúrované keramické dlaždice a dlažbové kocky,
obkladové dosky alebo obkladačky; glazúrovaná keramická mozaika a podobné výrobky,
tiež na vhodnom podklade
6910Keramické výlevky, umývadlá, bidety, podstavce pod umývadlá, kúpacie vane, záchodové misy,
splachovacie nádrže, záchodové mušle a podobné inštalačné zariadenia na sanitárne
a hygienické účely
6911Kuchynský a stolový riad a ostatné predmety do domácnosti, toaletné predmety z porcelánu
691200Kuchynský a stolový riad a ostatné predmety do domácnosti a toaletné potreby z iných
keramických materiálov ako z porcelánu
6913Sošky a iné ozdobné predmety z keramických materiálov
6914Ostatné keramické výrobky
700991Sklené zrkadlá, ostatné, nezarámované
7010Demižóny, sklené fľaše, banky, konzervové poháre a poháre na zaváranie, tégliky, liekovky,
fľaštičky na tablety, ampulky a iné sklené obaly používané na dopravu alebo na balenie tovaru,
sklené zátky, viečka a iné uzávery zo skla
okrem:
70101000 - Sklené ampulky
7013Stolové sklo a sklo do domácnosti, kuchynské sklo, sklený tovar toaletný, kancelársky, na
výzdobu miestností a na podobné účely (s výnimkou tovaru čísel 7010 alebo 7018)
7113Šperky a klenoty, ako aj ich časti z drahých kovov alebo plátované drahými kovmi
7114Zlatnícke a striebornícke výrobky a ich častí z drahých kovov alebo z kovov plátovaných drahými
kovmi
7116Výrobky z pravých perál (prírodných alebo umelo pestovaných), drahokamov alebo
polodrahokamov (prírodných, umelých alebo rekonštituovaných)
7117Umelá bižutéria
7118Mince
73152000Protišmykové reťaze
731700Klince, cvočky, pripináčiky, spony vlnité aj skosené, svorky, sponky (s výnimkou patriacich do
čísla 8305) a podobné výrobky zo železa alebo z ocele, tiež s hlavičkou z iného materiálu,
s výnimkou z medi
7318Skrutky a svorníky, matice, vrtule (do podvalov), skrutkové háky, nity, priečne kliny a závlačky,
podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele
okrem:
73181410 - Závitorezné skrutky z nehrdzavejúcej ocele
73181491 - Skrutky s priestorovým závitom
7319Šijacie ihly, pletacie ihlice, šnurovacie ihly, háčiky, bodce na vyšívanie a podobné výrobky
určené na ručné práce, zo železa alebo z ocele; zatváracie a ostatné špendlíky, zo železa alebo
z ocele, inde neuvedené ani nezahrnuté
7320Pružiny a listy pružín, zo železa alebo z ocele
7321Kachle, kotly s ohniskom, sporáky, kozuby (tiež s pomocnými kotlíkmi na ústredné kúrenie),
ražne, koksové koše, plynové variče, ohrievače tanierov a podobné neelektrické výrobky
používané v domácnostiach, ich časti a súčasti zo železa alebo z ocele
7322Radiátory ústredného kúrenia nevykurovaného elektricky a ich časti a súčasti, zo železa alebo
z ocele; ohrievače vzduchu a rozvádzače horúceho vzduchu (vrátane rozvádzačov, ktoré môžu
distribuovať čerstvý alebo upravený vzduch), iné ako elektricky vykurované so vstavaným motoricky
poháňaným ventilátorom alebo s dúchadlom a ich časti a súčasti, zo železa alebo z ocele
okrem:
732290 - Ohrievače vzduchu a rozvádzače horúceho vzduchu ostatné
7323Stolové, kuchynské alebo iné výrobky pre domácnosť a ich časti a súčasti, železné alebo oceľové;
železná alebo oceľová vlna; drôtiky na čistenie riadu a drôtené vankúšiky alebo vankúšiky na
čistenie, rukavice a podobné výrobky zo železa alebo z ocele
7324Sanitárne (hygienické) výrobky a ich časti a súčasti, zo železa alebo z ocele
7412Príslušenstvo na rúry a rúrky (napr. spojky, kolená, nátrubky), z medi
7415Klince, cvočky, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov čísla 8305) a podobné výrobky z medi
alebo zo železa, alebo z ocele s medenými hlavičkami; skrutky, svorníky, matice, háčiky so závitom,
nity, závlačky, priečne kliny, podložky (vrátane pružinových podložiek) a podobné výrobky z medi
74170000Prístroje na varenie alebo kúrenie používané v domácnosti, neelektrické, ich časti a súčasti, z medi
7418Stolové, kuchynské alebo iné výrobky pre domácnosť a ich časti a súčasti, z medi; drôtiky na
čistenie riadu, drôtené vankúšiky alebo vankúšiky na čistenie, rukavice a podobné výrobky z medi;
sanitárne (hygienické) výrobky a ich časti a súčasti, z medi
7615Stolové, kuchynské alebo iné výrobky pre domácnosť a ich časti a súčasti, z hliníka; drôtiky
na čistenie riadu, drôtené vankúšiky alebo vankúšiky na čistenie, rukavice a podobné výrobky,
z hliníka, sanitárne (hygienické) výrobky a ich časti a súčasti, z hliníka
8201Ručné nástroje: rýle, lopaty, čakany, škrabky, motyky, vidly a hrable; sekery, lesné sekáče
a podobné nástroje na sekanie; záhradnícke nožnice a prerezávače stromov všetkých druhov;
kosy, kosáky, dlhé nože na rezanie sena alebo slamy, nožnice na strihanie kríkov, kliny
a ostatné ručné nástroje používané v poľnohospodárstve, záhradníctve alebo lesníctve
82021000Ručné píly
8203Pilníky, rašple, kliešte všetkých druhov (vrátane štikacích), pinzety, klieštiky, nožnice na plech,
rezače rúr, čapov, dierkovacie kliešte a priebojníky a podobné ručné nástroje
okrem:
82032010 - Pinzety a depilačné klieštiky
8204Ručné maticové a napínacie kľúče (vrátane dynamometrických kľúčov, ale nie vrátane vratidiel na
závitníky); výmenné kľúčové nadstavce, tiež s rukoväťou
8205Ručné nástroje (vrátane vsadených sklenárskych diamantov), inde neuvedené ani nezahrnuté;
spájkovacie lampy; zveráky, úpinky a podobné nástroje, iné ako príslušenstvo časti a súčasti
obrábacích strojov; nákovy; prenosné vyhne; ručné alebo pedálmi ovládané brúsne kotúče
s konštrukciou
82060000Dva nástroje alebo niekoľko nástrojov čísel 8202 až 8205, zostavené do súprav na predaj v malom
8211Nože s hladkou alebo zúbkovanou rezacou čepeľou vrátane lesných sekáčov (iné ako nože
čísla 8208) a ich čepele
8212Britvy, holiace strojčeky a holiace žiletky (vrátane polotovarov žiletiek z ocele v pásoch)
82130000Nožnice (krajčírske a podobné) a ich čepele
8214Iný nožiarsky tovar (napr. strojčeky na strihanie vlasov, mäsiarske alebo kuchynské sekáčiky,
štiepacie sekery a obojručné sekáčiky, nože na papier), súpravy a náčinie na manikúru alebo
pedikúru (vrátane pilníčkov na nechty)
8215Lyžice, vidličky, zberačky, naberačky, cukrárske lyžice, nože na ryby, nože na krájanie masla,
klieštiky na cukor a podobné kuchynské a jedálenské výrobky
8302Príchytky, kovanie a podobné výrobky zo základného kovu na nábytok, dvere, schodištia, okná,
rolety, na karosérie, na sedlársky tovar, kufre, truhly a puzdra a podobne; vešiaky a háčiky na šaty,
na klobúky, konzoly a podobné výrobky, zo základného kovu; riadiace kolieska s príchytkami,
zo základných kovov; zariadenia na automatické zatváranie dverí zo základného kovu
okrem:
83021090 - Závesy ostatné
83024100 - Ostatné príchytky, kovanie a podobné výrobky pre stavebníctvo
83024200 - Ostatné príchytky, kovanie a podobné výrobky na nábytok
83040000Kartotékové skrine, zoraďovače spisov, schránky na ukladanie papierov alebo písacích pier,
zásuvky na pečiatky a podobné vybavenie kancelárií alebo písacích stolov, zo základných kovov,
iné ako kancelársky nábytok čísla 9403
8305Mechanika na zoraďovače spisov, rýchloviazačov a dosiek s voľnými listami, drôtené spinky,
spínacie rožky, zošívacie drôtiky, štítky na registre a podobný kancelársky tovar, zo základných
kovov; zošívacie spinky v pásoch (napr. na kancelárske potreby, čalúnnické výrobky, baliace
potreby), zo základného kovu
8306Zvony, gongy a podobné výrobky, neelektrické, zo základných kovov; sošky a iné ozdobné
predmety, zo základných kovov; rámiky na fotografie a obrazy alebo podobné rámy zo základných
kovov; zrkadlá zo základných kovov
8308Uzávery, rámy alebo obruby s uzávermi, pracky, spony, svorky, háčiky, očká a podobné výrobky
zo základných kovov na odevy, obuv, plachty, brašnárske výrobky alebo na výstroj iných výrobkov;
duté nity a nity s rozštiepeným driekom, zo základného kovu; perly a filtre zo základných kovov
okrem:
83081000 - Svorky, háčiky a očká
83089000 - Ostatné vrátane častí a súčastí k číslu 8308
8309Zátky, viečka a uzávery fliaš (vrátane korunkových uzáverov, korunkových čapov so závitom
a nalievacích zátok), odtrhovacie kapsle (na uzávery fliaš), vrchnáky so závitom, plomby a iné
príslušenstvo obalov, zo základných kovov
okrem:
83091000 - Korunkové uzávery
83100000Dosky (štíty) a doštičky (štítky) s orientačnými nápismi, s adresami a podobné číslice, písmená
a iné značky, zo základných kovov (iné ako čísla 9405)
8403Kotly na ústredné kúrenie, iné ako čísla 8402
840721Závesné motory
841320Ručné čerpadlá, iné ako čísel 841311 alebo 841319
841451Stolové, podlahové, nástenné, okenné, stropné alebo strešné ventilátory s vlastným elektrickým
motorom s výkonom nepresahujúcim 125 W
841821Kompresorové chladničky používané v domácnosti
84182200Absorpčné chladničky používané v domácnosti
84182900Ostatné chladničky
84184091Mrazničky skriňového typu s objemom nepresahujúcim 250 1
84191100Prietokové plynové ohrievače vody
84191900Ostatné ohrievače a zásobníky vody
84211200Žmýkačky bielizne
84221100Umývačky riadu pre domácnosť
842310Osobné váhy vrátane detských váh; kuchynské váhy
843120Časti a súčasti na stroje a zariadenia čísla 8427
843230Sejacie a sádzacie stroje
843240Rozmetače hnojív
84333010Obracače, stranové hrabače a rozhadzovače
843311Kosačky na trávu na úpravu trávnikov, parkov alebo športových plôch, s motorom, so sekacím
zariadením otáčajúcim sa v horizontálnej polohe
843319Ostatné
8450Práčky pre domácnosť a práčovne, tiež spojené so sušičkami
okrem:
84502000 - Práčky s jednotkovou kapacitou prevyšujúcou 10 kg suchej bielizne
84509000 - Časti a súčasti
845210Šijacie stroje pre domácnosť
okrem:
84521011 - Šijacie stroje (bez rámu, stolčeka alebo iného nábytku) s hodnotou väčšou ako 65 ECU
8481Kohútiky, ventily a podobné zariadenia na potrubia, kotly, nádrže, vane alebo podobné kade
vrátane redukčných ventilov riadených termostatom
8484Tesnenia a podobné spojenia z kovových platní kombinovaných s iným materiálom alebo s dvoma
alebo s viacerými vrstvami z kovu; súbory a zostavy tesnení a podobných spojení rôzneho zloženia
balené vo vrecúškach, obálkach alebo v podobných obaloch; mechanické upchávky
8507Elektrické akumulátory vrátane separátorov, tiež s pravouhlým prierezom (vrátane štvorcového)
okrem:
85073091 - Elektrické akumulátory niklo-kadmiové, hermeticky uzavreté
85078091 - Ostatné akumulátory na báze hydridu niklu
85079091 - Dosky pre akumulátory
85079098 - Ostatné časti a súčasti elektrických akumulátorov
8508Elektromechanické ručné nástroje so vstavaným elektrickým motorom
8509Elektromechanické zariadenia pre domácnosť so vstavaným elektrickým motorom
85131000Svietidlá
8516Elektrické prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody a ponorné ohrievače; elektrické zariadenia
na vykurovanie miestností, pôdy a na podobné účely; elektrotepelné zariadenia na ošetrovanie
vlasov [napr. sušiče vlasov, vlničky na vlasy (kulmy), prístroje na trvalú onduláciu] a sušiče
rúk; žehličky; ostatné elektrotepelné prístroje používané v domácnosti; elektrické vykurovacie
odpory, iné ako čísla 8545
okrem:
851680 - Elektrické vykurovacie odpory
85169000 - Časti a súčasti
8518Mikrofóny a ich stojany; reproduktory, tiež vstavané; slúchadlá všetkých druhov a kombinované
rečnícke súpravy; elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače; elektrické zosilňovače zvuku
okrem:
85182990 - Reproduktory, tiež vstavané, ostatné
8519Gramofóny, tiež prenosné, gramofónové šasi, kazetové prehrávače a iné zvukové reprodukčné
prístroje bez zariadenia na záznam zvuku
8520Magnetofóny a iné prístroje na záznam zvuku, tiež s reprodukčným zariadením
8521Videofonické prístroje na záznam a reprodukciu, tiež so zabudovaným videotunerom
8523Hotové nenahrané médiá na záznam zvuku alebo podobný záznam s výnimkou výrobkov
kapitoly 37
8524Gramofónové platne, magnetické pásky a iné nahráte médiá na záznam zvuku alebo na podobné
záznamy vrátane matríc a galvanických odtlačkov na výrobu platní, ale s výnimkou výrobkov
kapitoly 37
okrem:
85243100 - Disky pre laserové čítacie systémy
85249110 - Iné nahráte médiá obsahujúce dáta alebo inštrukcie (iné ako zvukové alebo vizuálne
záznamy), ktoré sa používajú v strojoch na automatické spracovanie dát
8528Televízne prijímače, tiež so vstavanými rozhlasovými prijímačmi alebo prístrojmi na záznam
či reprodukciu zvuku alebo obrazu; videomonitory a videoprojektory
8539Elektrické žiarovky alebo výbojky vrátane žiaroviek na svetlomety, tzv. zapečatené svetlomety
a ultrafialové alebo infračervené žiarovky; oblúkovky
okrem:
85394100 - Oblúkovky
85394910 - Ultrafialové žiarovky
85394930 - Infračervené žiarovky
853990 - Časti a súčasti
8701Traktory a ťahače (s výnimkou traktorov čísla 8709)
okrem:
870120 - Cestné návesové ťahače
87019021 - Poľnohospodárske kolesové traktory a lesnícke kolesové traktory s výkonom
motora presahujúcim 25 kW, ale nepresahujúcim 37 kW
87019025 - Poľnohospodárske kolesové traktory a lesnícke kolesové traktory s výkonom
motora presahujúcim 37 kW, ale nepresahujúcim 59 kW
8703Osobné automobily a iné motorové vozidlá konštruované hlavne na prepravu osôb (s výnimkou
uvedených v čísle 8702) vrátane osobných dodávkových a pretekárskych automobilov
8704Motorové vozidlá na nákladnú dopravu okrem šasi motorových vozidiel s kabínou
8711Motocykle (vrátane mopedov) a bicykle s pomocným motorom, tiež s prívesným vozíkom;
prívesné vozíky
871200Cestovné bicykle a iné (vrátane dodávkových trojkoliek), bez motora
871610Obytné alebo kempingové prívesy a návesy karavánového typu
8801Balóny a vzducholode; vetrone (klzáky), deltaplány (rogalá) a ostatné bezmotorové lietadlá
88022010Civilné lietadlá
8903Jachty a ostatné rekreačné a športové plavidlá, veslové člny a kanoe
9005Binokulárne i monokulárne ďalekohľady a ostatné optické teleskopy, ich podstavce a rámy;
ostatné astronomické prístroje a ich podstavce a rámy s výnimkou rádioastronomických prístrojov
Fotografické prístroje
90065100So zameraním cez objektív (jednooké zrkadlovky) na zvitkové filmy so šírkou nepresahujúcou
35 mm
90065200Ostatné, na zvitkové filmy užšie ako 35 mm
900653Ostatné, na zvitkové filmy široké 35 mm
90065900Ostatné
9007Kinematografické kamery a premietacie prístroje, tiež so vstavanými prístrojmi na záznam
a reprodukciu zvuku
okrem:
90072000 - Projektory
90079100 - Časti, súčasti a príslušenstvo kamier
90079200 - Premietacie prístroje
9008Premietacie prístroje na statické snímky (iné ako kinematografické); fotografické prístroje
zväčšovacie alebo zmenšovacie (iné ako kinematografické)
okrem:
90089000 - Časti, súčasti a príslušenstvo
9009Fotokopírovacie prístroje s optickým alebo kontaktným systémom a termokopírovacie prístroje
okrem:
900990 - Časti, súčasti a príslušenstvo
9101Náramkové hodinky, vreckové hodinky a podobné hodinky (vrátane stopiek) s puzdrom z drahých
kovov alebo z kovu plátovaného drahými kovmi (doublé)
9102Náramkové hodinky, vreckové hodinky a podobné hodinky (vrátane stopiek) s výnimkou zaradených
do čísla 9101
9103Hodiny s hodinovým strojčekom s výnimkou tých, čo sa zaradujú do čísla 9104
910400Hodiny do prístrojových (palubných) dosiek a podobné hodiny do vozidiel, lietadiel, kozmických
lodí alebo plavidiel
9105Ostatné hodiny
9106Časové kontrolné prístroje a časové počítadlá s hodinovým alebo hodinkovým strojčekom, alebo
synchrónnym motorom (napr. kontrolné časové registračné hodiny, hodiny zaznamenávajúce
dátum a hodinu, meracie hodiny)
9113Hodinkové remienky, pásky, náramky a ich časti a súčasti
930200Revolvery a pištole, iné ako zaradené do čísel 9303 alebo 9304
9303Ostatné strelné zbrane a zariadenia fungujúce na princípe výbuchu strelného prachu
(napr. športové brokovnice a guľovnice, strelné zbrane, ktoré možno nabíjať len ústím hlavne,
pištole vystreľujúce rakety a ostatné zariadenia určené len na vypúšťanie signálových rakiet,
pištole a revolvery na streľbu slepými nábojmi, jatočné pištole, delá na vrhanie kotevného lana)
93040000Ostatné zbrane (napr. pušky, karabíny a pištole na pero, tlak vzduchu alebo na plyn, obušky)
s výnimkou sečných a bodných zbraní čísla 9307
9305Časti, súčasti a príslušenstvo výrobkov čísel 9301 až 9304
9307Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné sečné a bodné zbrane, ich časti, súčasti a ich pošvy
9401Sedadlá (s výnimkou sedadiel zaradených do čísla 9402), tiež premeniteľné na lôžka a ich časti
a súčasti
9403Ostatný nábytok a jeho časti a súčasti
9404Matracové podložky; posteľoviny a podobné výrobky (napr. matrace, prešívané prikrývky, periny,
vankúše a podhlavníky), s pružinami alebo vypchávané, alebo vo vnútri vyložené akýmkoľvek
materiálom, alebo z ľahčenej gumy, alebo plastov, tiež potiahnuté
9405Svietidlá (vrátane svetlometov) a ich časti a súčasti inde neuvedené ani nezahrnuté; svetelné
reklamy, svetelné znaky a značky, svetelné oznamovacie tabule a podobné výrobky s pevným
osvetľovacím zdrojom a ich časti a súčasti inde neuvedené ani nezahrnuté
okrem:
94051091 - Lustre a ostatné stropné alebo nástenné svietidlá, ostatné, zo skla, používané
so žiarovkami
94051099 - Lustre a svietidlá ostatné
94054099 - Ostatné elektrické svietidlá z iných materiálov
940560 - Svetelné reklamy, svetelné znaky a značky, svetelné ukazovatele a podobné výrobky
940591 -Sklené
940599 - Ostatné
9406Montované stavby
9504Potreby na lunaparkové a spoločenské hry vrátane biliardov, špeciálnych stolov pre herne
a automatické zariadenia do kolkárni
9505Výrobky na slávnosti, karnevaly alebo na iné zábavy vrátane kúzelníckych rekvizít a žartovných
výrobkov
9506Výrobky a potreby na telesné cvičenie, na gymnastiku, atletiku alebo na ostatné športy (vrátane
stolného tenisu), alebo na hry pod šírym nebom, inde v tejto kapitole neuvedené ani nezahrnuté;
plavecké a veslárske bazény
9507Rybárske prúty, rybárske háčiky, udice a ostatné rybárske navijaky; podberáky, sieťky na
motýle a podobné sieťky; umelé návnady (iné ako zaradené v číslach 9208 alebo 9705)
a podobné lovecké alebo strelecké potreby
95080000Kolotoče, hojdačky, strelnice a ostatné jarmočné atrakcie; kočovné cirkusy, zverince a divadlá
96Rôzne výrobky
okrem:
96121010- Farbiace pásky do písacích strojov z plastov
96121020 - Farbiace pásky do písacích strojov z chemických vláken (neťkaných)
97Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti

Príloha č. 2 k vyhláške č. 122/1997 Z. z.

Príloha 02

Poznámky pod čiarou

1) § 15 až 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon.

2) § 95 až 98 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.

3) § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.

5) § 2 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.

6 ) § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.

7) § 236 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.