Oznámenie č. 119/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú zmeny maximálnych cien výrobkov v zdravotníctve – 14. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1997-119
Čiastka 55/1997
Platnosť od 30.04.1997
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda záväznosť 1. mája 1997.

Pôvodný predpis 30.04.1997

119

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a podľa položky č. 6 časti I výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami

výmer z 8. apríla 1997 č. Z-5/1997, ktorým sa určujú zmeny maximálnych cien výrobkov v zdravotníctve – 14. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996.

Výmerom sa určujú zmeny maximálnych cien dovážaných liečiv.

Výmer nadobúda záväznosť 1. mája 1997.

Výmer je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 4/1997 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.