Redakčné oznámenie č. r1/c52/1996 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/1996 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-c52-r1
Čiastka 52/1996
Platnosť od 10.05.1996 do22.01.1998
Pôvodný predpis 10.05.1996

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/1996 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb

V článku I bode 3 slová „NEAUTOMATICKÉ LICENCIE“ majú správne znieť „AUTOMATICKÉ LICENCIE“.

Redakcia