Uznesenie č. 98/1996 Z. z.Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyslovenie súhlasu so Zmluvou o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-98
Čiastka 36/1996
Platnosť od 04.04.1996
Pôvodný predpis 04.04.1996

98

UZNESENIE

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 26. marca 1996

k návrhu na vyslovenie súhlasu so Zmluvou o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou

Národná rada Slovenskej republiky

A. vyslovuje súhlas

podľa článku 86 písm. e) Ústavy Slovenskej republiky

so Zmluvou o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou pred jej ratifikáciou;

B. vyhlasuje,

že sa plne stotožňuje s obsahom Verbálnej nóty Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky číslo 4017/95-POLB z 19. marca 1995 postúpenej maďarskej strane diplomatickou cestou; potvrdzuje, že Slovenská republika nikdy neprijala a v zmluve nezakotvila nijaké formulácie, ktoré by boli postavené na uznaní princípu kolektívnych práv pre menšiny a práv, ktoré by pripúšťali vytváranie akýchkoľvek autonómnych štruktúr alebo osobitných štatútov na etnickom základe;

C. žiada

vládu Slovenskej republiky a všetky orgány v rámci Slovenskej republiky, aby – v súlade s ústavným poriadkom Slovenskej republiky a pri vedomí právnej zodpovednosti za dôsledky vyplývajúce z jeho narušenia – dôsledne zabezpečovali výklad a uplatňovanie príslušných ustanovení zmluvy podľa bodu B tohto uznesenia výlučne v duchu individuálnych ľudských a občianskych práv.

Ivan Gašparovič v. r.