Oznámenie č. 97/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o leteckej doprave

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-97
Čiastka 35/1996
Platnosť od 04.04.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou diplomatických nót, t. j. 14. februára 1996, na základe článku 23 ods. 1.

Pôvodný predpis 04.04.1996

97

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. augusta 1994 bola vo Varšave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o leteckej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou diplomatických nót, t. j. 14. februára 1996, na základe článku 23 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky
o leteckej doprave

Vláda Slovenskej republiky a vláda Poľskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“) ako účastníci Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, podpísaného v Chicagu 7. decembra 1944,

želajúc si uzavrieť Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o leteckej doprave (ďalej len „dohoda“) s cieľom podporiť vzťahy v oblasti leteckej dopravy medzi územiami svojich štátov, ako aj mimo nich,

dohodli sa takto:

Článok 1

Definície

Na účely výkladu a vykonávania tejto dohody výraz

a) „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve, podpísaný v Chicagu 7. decembra 1944, ktorý zahŕňa akýkoľvek dodatok schválený podľa článku 90 Dohovoru a akúkoľvek zmenu v dodatkoch alebo v Dohovore podľa článkov 90 a 94, ak tieto dodatky a zmeny prijali obidve zmluvné strany,

b) „vládne orgány civilného letectva“ znamená v prípade Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác, odbor civilného letectva, v prípade Poľskej republiky Ministerstvo dopravy a morského hospodárstva, alebo v obidvoch prípadoch akúkoľvek inú osobu alebo orgán, ktorý je splnomocnený plniť funkcie vyplývajúce z právomocí uvedených orgánov,

c) „určená letecká spoločnosť“ znamená každú leteckú spoločnosť, ktorú písomne vymenovala jedna zmluvná strana pre druhú zmluvnú stranu v súlade s článkom 3 tejto dohody a ktorá je leteckou spoločnosťou oprávnenou poskytovať služby v medzinárodnej leteckej doprave na trasách určených v súlade s článkom 2 ods. 2 tejto dohody,

d) „územie“, „letecká dopravná služba“, „medzinárodná letecká dopravná služba“, „letecká spoločnosť“ a „zastavenie nie na účely leteckej dopravnej služby“ pre túto dohodu majú význam podľa článkov 2 a 96 Dohovoru,

e) „kapacita“ vo vzťahu k dohodnutým službám znamená kapacitu lietadla, ktorá sa využíva pri takýchto službách, znásobenú hustotou prepravy s využitím daného lietadla v príslušnom období na trase alebo na úseku trasy,

f) „dohodnuté služby“ znamená pravidelné letecké dopravné služby na trasách, ktoré sú určené v prílohe tejto dohody a sú zamerané na prepravu cestujúcich, tovaru a pošty jednotlivo alebo spolu,

g) „určená trasa“ znamená trasu určenú v prílohe tejto dohody,

h) „príloha“ znamená prílohu tejto dohody alebo jej zmenu v súlade s ustanoveniami článku 19 tejto dohody; príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody a všetky odkazy na dohodu sa vzťahujú aj na prílohu,

i) „tarifa“ znamená ceny, ktoré sa účtujú za prepravu cestujúcich, batožiny a nákladu, a podmienky, za ktorých tieto ceny platia vrátane podmienok na použitie týchto cien za ostatné služby vykonávané prepravcom v súvislosti s leteckou dopravnou službou a s výnimkou podmienok a úhrady za prepravu pošty.

Článok 2

Udelenie práv

1. Letecké spoločnosti štátov zmluvných strán majú pri výkone medzinárodných leteckých dopravných služieb tieto práva:

a) prelietavať bez pristátia ponad územie štátu druhej zmluvnej strany,

b) pristávať na území štátu druhej zmluvnej strany na účely, ktoré nie sú spojené s leteckou dopravnou službou.

2. Každá zmluvná strana s cieľom vytvoriť a zabezpečiť služby v medzinárodnej leteckej preprave (dohodnuté služby) prostredníctvom určenej leteckej spoločnosti na trasách, ktoré sú určené v prílohe, udelí druhej zmluvnej strane práva určené v tejto dohode.

3. Podľa ustanovení tejto dohody má určená letecká spoločnosť štátu každej zmluvnej strany počas zabezpečovania dohodnutých služieb na určených trasách tieto práva:

a) prelietavať bez pristátia ponad územie štátu druhej zmluvnej strany,

b) pristávať na určenom území na účely, ktoré nie sú spojené s leteckou dopravnou službou,

c) nakladať a vykladať na určenom území a na miestach určených v prílohe tejto dohody cestujúcich, batožinu, náklad a poštu určených alebo pochádzajúcich z daných miest na území štátu druhej zmluvnej strany na komerčnom základe,

d) nakladať a vykladať na území tretích krajín a na miestach určených v prílohe tejto dohody cestujúcich, batožinu a náklad vrátane pošty oddelene alebo spolu určených na miesta alebo pochádzajúcich z miest na území štátu druhej zmluvnej strany určených v prílohe.

4. Žiadne z ustanovení tohto článku neumožní určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany poskytovať privilégiá pri nakladaní cestujúcich, batožiny, nákladu a pošty prepravovaných za úhradu alebo prenájom a určených na iné miesto na území štátu danej zmluvnej strany (kabotáž).

Článok 3

Určenie prepravcov a prevádzkové povolenie

1. Každá zmluvná strana má právo na účely poskytovania dohodnutých služieb určiť jednu alebo niekoľko leteckých spoločností. Také určenie nadobudne platnosť na základe písomného oznámenia medzi vládnymi orgánmi civilného letectva obidvoch zmluvných strán.

2. Vládne orgány civilného letectva, ktoré dostanú oznámenie o určení, pri dodržaní podmienok odsekov 3 a 4 tohto článku ihneď vydajú pre určenú leteckú spoločnosť štátu druhej zmluvnej strany nevyhnutné prevádzkové povolenie, ktoré zodpovedá zákonom a iným právnym predpisom štátu prijímajúcej zmluvnej strany.

3. Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany môžu požadovať od leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou, aby preukázala svoju spôsobilosť na plnenie podmienok vyplývajúcich zo zákonov a z iných právnych predpisov, ktoré sú zo strany uvedených orgánov v súlade s ustanoveniami Dohovoru obvykle požadované pri zabezpečovaní medzinárodných leteckých dopravných služieb.

4. Každá zmluvná strana má právo odmietnuť prijatie určenia leteckej spoločnosti a vydanie prevádzkového povolenia podľa odseku 2 tohto článku, alebo ak sa to pokladá za nevyhnutné pri uplatňovaní práv určených v článku 2 tejto dohody, stanoviť určité podmienky vždy vtedy, keď zmluvná strana nemá dôkaz, že prevažná časť majetku a efektívna kontrola danej leteckej spoločnosti je prevedená na druhú zmluvnú stranu alebo na jej štátnych príslušníkov.

5. Po prijatí prevádzkového povolenia zabezpečeného podľa odseku 2 tohto článku môže určená letecká spoločnosť kedykoľvek začať vykonávať dohodnuté služby pod podmienkou, že platia tarify, ktoré sú stanovené v súlade s ustanoveniami článku 13 tejto dohody a že sú schválené letové poriadky v súlade s článkom 15 tejto dohody.

6. Zmluvné strany majú právo nahradiť jednu určenú leteckú spoločnosť inou leteckou spoločnosťou pri dodržaní ustanovení odsekov 1 až 3 tohto článku, o čom písomne upovedomia druhú zmluvnú stranu. Novourčená letecká spoločnosť bude mať tie isté práva a bude sa podriaďovať tým istým záväzkom, akým sa podriaďovala letecká spoločnosť, ktorú nahradila.

Článok 4

Zrušenie prevádzkového povolenia alebo pozastavenie práv

1. Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany majú právo zrušiť prevádzkové povolenie alebo pozastaviť uplatňovanie práv, ktoré sú určené v článku 2 tejto dohody, daných určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany, alebo ak sa to zdá nevyhnutné pri uplatňovaní týchto práv, uložiť podmienky, ak

a) určená letecká spoločnosť nemôže dokázať, že prevažná časť majetku a efektívna kontrola sú prevedené na zmluvnú stranu, ktorá leteckú spoločnosť určila, alebo na jej štátnych príslušníkov, alebo

b) určená letecká spoločnosť nedodržiava alebo porušuje zákony alebo iné právne predpisy štátu zmluvnej strany, ktorá tieto práva poskytuje, alebo

c) určená letecká spoločnosť nezabezpečuje dohodnuté služby v súlade s podmienkami uvedenými v tejto dohode.

2. Také opatrenie sa uplatní až po konzultácii s druhou zmluvnou stranou v súlade s článkom 18 tejto dohody, ak nie je nevyhnutné ihneď zrušiť alebo pozastaviť povolenie alebo uložiť podmienky, ktoré sú uvedené v odseku 1 tohto článku, aby sa predišlo ďalším porušeniam zákonov a iných právnych predpisov.

Článok 5

Uplatňovanie zákonov a iných právnych predpisov

1. Zákony a iné právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany, ktoré sa týkajú povolenia lietadiel, ich zotrvania na území alebo odlietania z územia štátu druhej zmluvnej strany, prevádzky a navigácie takých lietadiel viazaných medzinárodnou leteckou navigáciou, použijú sa aj na lietadlá leteckej spoločnosti, ktorá bola určená druhou zmluvnou stranou, a tieto lietadlá ich budú dodržiavať počas príletu alebo odletu a pokiaľ sa budú nachádzať nad územím štátu prvej zmluvnej strany.

2. Lietadlo leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany sa počas príletu alebo odletu a pokiaľ sa nachádza nad územím štátu druhej zmluvnej strany prispôsobí zákonom a iným právnym predpisom štátu tejto zmluvnej strany, ktoré sa týkajú príletov, zastávok, tranzitu a odletov cestujúcich, posádky, batožiny, nákladu a pošty z územia jej štátu vrátane nariadení týkajúcich sa vstupu, colného vybavenia, prisťahovalectva a emigrácie, cestovných dokladov, cla, valút a hygienických opatrení.

Článok 6

Bezpečnosť leteckej dopravy

1. V súlade s právami a záväzkami medzinárodného práva zmluvné strany opätovne potvrdzujú, že ich vzájomné záväzky na zaistenie bezpečnosti civilného letectva proti činom nezákonného zasahovania tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

2. Bez obmedzenia aplikovateľnosti svojich práv a záväzkov, ktoré sú v súlade s medzinárodným právom, budú zmluvné strany predovšetkým postupovať v súlade s ustanoveniami Dohovoru o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla, podpísaného v Tokiu 14. septembra 1963, Dohovoru o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel, podpísaného v Haagu 16. decembra 1970, Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva, podpísaného v Montreale 23. septembra 1971, Protokolu o boji s protiprávnymi činmi násilia na letiskách slúžiacich medzinárodnému civilnému letectvu, podpísaného v Montreale 24. februára 1988, a v súlade so všetkými ostatnými medzinárodnými dokumentmi z tejto oblasti, ktoré budú v budúcnosti ratifikovať zmluvné strany.

3. Zmluvné strany si na požiadanie poskytnú navzájom všetku pomoc nevyhnutnú na zabránenie nezákonného zmocnenia sa civilných lietadiel, nezákonných činov proti bezpečnosti takých lietadiel, ich cestujúcich a posádky, letísk a zariadení na leteckú navigáciu a akéhokoľvek iného ohrozenia bezpečnosti civilného letectva.

4. Zmluvné strany budú vo vzájomných vzťahoch konať v súlade s ustanoveniami o bezpečnosti letectva, ktoré prijala Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo a zaradila ako dodatok k Dohovoru, do takej miery, do akej sú takéto bezpečnostné opatrenia pre zmluvné strany prijateľné. Budú vyžadovať, aby prevádzkovateľ lietadla v ich registri alebo prevádzkovateľ lietadla, ktorý vykonáva svoju hlavnú činnosť alebo má stále sídlo na území ich štátu, ako aj prevádzkovateľ letiska na území ich štátu konali v súlade s týmito ustanoveniami o bezpečnosti letectva.

5. Každá zmluvná strana súhlasí s tým, že od prevádzkovateľa lietadla sa bude vyžadovať dodržiavanie ustanovení o bezpečnosti letectva uvedených v odseku 4, ktoré požaduje druhá zmluvná strana pri vstupe, odchode alebo počas zotrvania na území štátu druhej zmluvnej strany.

6. Každá zmluvná strana zaručí, že na území jej štátu budú efektívne použité príslušné opatrenia na ochranu lietadla a na vykonávanie prehliadky cestujúcich, posádky, prevážaných predmetov, batožiny, nákladu a zásob lietadla pred nastupovaním alebo nakladaním a počas nich. Každá zmluvná strana vyjde v ústrety akýmkoľvek požiadavkám druhej zmluvnej strany na osobitné bezpečnostné opatrenia na zvládnutie konkrétnej hrozby.

7. Ak sa vyskytne prípad alebo hrozba nezákonného zmocnenia sa civilného lietadla alebo iných nezákonných činov proti bezpečnosti takého lietadla, jeho cestujúcich a posádky, letísk alebo zariadení na leteckú navigáciu, budú si zmluvné strany vzájomne pomáhať prostredníctvom uľahčenia komunikácie a iných vhodných opatrení určených na rýchle odstránenie takého incidentu alebo hrozby.

8. Ak má zmluvná strana dostatočné dôvody domnievať sa, že druhá zmluvná strana nedodržala ustanovenia o bezpečnosti letectva uvedené v tomto článku, vládne orgány civilného letectva tejto zmluvnej strany môžu požiadať o okamžité rozhovory s vládnymi orgánmi civilného letectva druhej zmluvnej strany.

Článok 7

Uznanie osvedčení a licencií

1. Osvedčenie o spôsobilosti lietadla na lietanie, osvedčenia o spôsobilosti a licencie, ktoré vydala alebo vyhlásila za platné jedna zmluvná strana, uzná počas ich platnosti za platné aj druhá zmluvná strana pod podmienkou, že požiadavky, na ktorých základe boli tieto osvedčenia alebo licencie vydané alebo vyhlásené za platné, zodpovedajú minimálnym normám, ktoré sa môžu požadovať v súlade s Dohovorom, alebo ich presahujú.

2. Každá zmluvná strana si však v prípade preletu nad územím jej štátu vyhradzuje právo odmietnuť uznanie platnosti osvedčení o spôsobilosti a licencií, ktoré príslušníkom jej štátu vydala alebo vyhlásila za platné druhá zmluvná strana alebo ktorýkoľvek iný štát.

Článok 8

Oslobodenie od cla a daní

1. Lietadlá používané určenými leteckými spoločnosťami štátov oboch zmluvných strán v medzinárodných leteckých dopravných službách, ako aj ich obvyklé vybavenie, zásoby paliva, mazív a zásoby na palube takých lietadiel (vrátane jedla, nápojov, tabakových výrobkov) budú pri prílete na územie štátu druhej zmluvnej strany oslobodené od colných, inšpekčných a iných poplatkov alebo daní za predpokladu, že odletia a že vybavenie a zásoby zostanú na palube dovtedy, kým nebudú vyvezené späť.

2. Od takých istých poplatkov a daní budú s výnimkou poplatkov za vykonávané služby oslobodené

a) zásoby lietadla naložené na palubu na území štátu jednej zmluvnej strany neprevyšujúce limity stanovené príslušnými orgánmi danej zmluvnej strany, určené na použitie na palube odlietajúceho lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany, ktorá poskytuje medzinárodné letecké dopravné služby,

b) náhradné dielce a bežné palubné zariadenia dovezené na územie štátu jednej zmluvnej strany, určené na údržbu alebo opravu lietadla používaného určenou leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany pri poskytovaní medzinárodných leteckých dopravných služieb,

c) palivo a mazivá určené na zásobovanie lietadla používaného určenou leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany na poskytovanie medzinárodných leteckých dopravných služieb, aj keď sa majú tieto zásoby použiť len na úseku letu ponad územie štátu zmluvnej strany, na ktorom boli na palubu naložené,

d) reklamné nekomerčné materiály používané určenou leteckou spoločnosťou na území štátu druhej zmluvnej strany.

3. Ak to vyžadujú zákony a iné právne predpisy štátu niektorej zmluvnej strany, materiály uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku môžu byť colne prehliadnuté.

4. Obvyklé palubné zariadenie, ako aj materiály a zásoby nachádzajúce sa na palube lietadla štátu jednej zmluvnej strany môžu byť vyložené na území štátu druhej zmluvnej strany len so súhlasom colných orgánov štátu tejto zmluvnej strany. V takom prípade môžu byť uskladnené pod dohľadom uvedených orgánov, kým nebudú opäť vyvezené alebo sa s nimi inak nenaloží v súlade s colnými predpismi.

Článok 9

Poplatky za použitie letísk a leteckých zariadení

1. Poplatky, ktoré sa vyberajú na území štátu jednej zmluvnej strany za letecké operácie druhej zmluvnej strany a za použitie verejných letísk a iných leteckých zariadení na území štátu prvej zmluvnej strany, budú sa vyberať v súlade s jednotnými podmienkami bez ohľadu na príslušnosť lietadla k určitému štátu a bez diskriminácie.

2. Žiadna zmluvná strana nebude preferovať svoje vlastné alebo akékoľvek iné letecké spoločnosti pred leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany, ktoré poskytujú podobné letecké dopravné služby, pri používaní letísk, leteckých trás, služieb leteckej dopravy a pridružených zariadení, ktoré má pod vlastnou kontrolou.

Článok 10

Priamy tranzit

Cestujúci, batožina a náklad v priamom tranzite cez územie štátu zmluvnej strany, ktoré neopúšťajú priestory letiska na to určené, sa podrobia zjednodušenej kontrole. Batožina a náklad v priamom tranzite budú oslobodené od colných a iných poplatkov.

Článok 11

Predaj služieb a prevod peňažných prostriedkov

1. Každá určená letecká spoločnosť má právo voľne predávať služby leteckej dopravy na území štátu druhej zmluvnej strany priamo alebo prostredníctvom svojich zástupcov podľa príslušných zákonov a iných právnych predpisov platných na území štátu tejto zmluvnej strany.

2. Každá zmluvná strana zabezpečí na požiadanie určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany právo zameniť a previesť do svojho štátu peňažné prostriedky získané normálnou cestou za svoje služby v súlade s ustanoveniami platobnej dohody platnej medzi oboma štátmi a v súlade s devízovými predpismi platnými na jeho území.

3. Každá zmluvná strana uľahčí prevod takých peňažných prostriedkov do štátu druhej zmluvnej strany; tieto prevody sa budú ihneď realizovať.

Článok 12

Dvojaké zdanenie

1. Každá zmluvná strana oslobodí príjmy pochádzajúce z prevádzkovania lietadla v medzinárodnej doprave určenou leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany od akýchkoľvek daní, poplatkov zo zisku, ako aj od ostatných finančných poplatkov.

2. Každá zmluvná strana sa zaviaže, že nebude vyberať daň zo mzdy zamestnancov štátu druhej zmluvnej strany, ktorí boli vyslaní pracovať na zastupiteľstvách uvedených v článku 16 tejto dohody.

Článok 13

Odsúhlasovanie taríf

1. Tarify, ktoré sa účtujú za prepravu cestujúcich a tovaru na trasách určených v súlade s článkom 2 ods. 2 tejto dohody, podliehajú odsúhlaseniu zo strany vládnych orgánov civilného letectva zmluvných strán. Tarify by mali zohľadňovať náklady na prevádzku, rozumný zisk, prevládajúce podmienky súťaže a trhu, ako aj záujmy užívateľov prepravy.

2. Všetky tarify sa predkladajú na schválenie vládnym orgánom civilného letectva zmluvných strán minimálne jeden mesiac pred predpokladaným dátumom ich zavedenia. V mimoriadnych prípadoch možno toto obdobie so súhlasom vládnych orgánov civilného letectva skrátiť. Súhlas možno vydať urýchlene. Ak však ani jeden z vládnych orgánov civilného letectva zmluvných strán nevyjadrí nesúhlas s navrhovanými tarifami do tridsiatich (30) dní od ich predloženia, dané tarify sa pokladajú za schválené. V prípade, že lehota na predloženie tarify bola skrátená, vládne orgány civilného letectva môžu súhlasiť s tým, že lehotu, v ktorej sa musí oznámiť akékoľvek zamietnutie, možno podľa toho tiež skrátiť.

3. Tarify uvedené v odseku 2 tohto článku dohodnú konkrétne určené letecké spoločnosti štátov oboch zmluvných strán po konzultácii s ich príslušnými vládnymi orgánmi civilného letectva, ak je to realizovateľné, s inými leteckými spoločnosťami. Takú dohodu možno dosiahnuť použitím vhodného medzinárodného ustáleného mechanizmu sadzieb alebo pomocou združenia IATA.

4. Tarify, ktoré sú stanovené v súlade s ustanoveniami tohto článku, budú platiť dovtedy, kým nebudú stanovené nové tarify. Nebudú však platiť dlhšie ako dvanásť (12) mesiacov odo dňa uplynutia ich platnosti.

5. Ak tarify nemôžu byť schválené v súlade s odsekom 3 tohto článku alebo ak v priebehu obdobia podľa odseku 4 tohto článku bude oznámené zamietavé stanovisko, vládne orgány civilného letectva zmluvných strán určia tarify na základe vzájomnej dohody.

6. Ak vládne orgány civilného letectva zmluvných strán nemôžu určiť tarify v súlade s odsekom 5 tohto článku, vyriešia sa v súlade s ustanoveniami článku 20 tejto dohody ako spor.

Článok 14

Kapacita

1. Kapacitu dohodnutých služieb realizovaných určenou leteckou spoločnosťou dohodnú vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán na základe princípu spravodlivosti a za rovnakých podmienok pre určené letecké spoločnosti štátov oboch zmluvných strán.

2. Pri poskytovaní dohodnutých služieb budú určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán brať do úvahy záujmy určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany, aby neprimerane neovplyvnili služby, ktoré táto spoločnosť poskytuje na tej istej trase alebo na jej časti.

3. Dohodnuté služby, ktoré poskytujú určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán, budú tesne súvisieť s požiadavkami verejnosti na prepravu na určených trasách a každá letecká spoločnosť si ako prvotný cieľ vytyčuje pri dostatočnom činiteli zaťaženia zabezpečiť zodpovedajúcu kapacitu, aby vyhovela súčasným a predpokladaným požiadavkám na prepravu cestujúcich a/alebo nákladu vrátane pošty prichádzajúcich z územia štátu zmluvnej strany alebo určených na územie štátu zmluvnej strany, ktorá leteckú spoločnosť určila. Preprava cestujúcich a/alebo nákladu vrátane pošty naložených a vyložených v bodoch na určených trasách na územiach iných štátov ako tých, ktoré určili letecké spoločnosti, sa bude zabezpečovať v súlade so všeobecnými princípmi, že taká kapacita bude súvisieť s

a) požiadavkami na prepravu na územie a z územia štátu zmluvnej strany, ktorá určila leteckú spoločnosť (letecké spoločnosti),

b) požiadavkami na prepravu takého územia, ponad ktoré letecká spoločnosť prelietava, po zohľadnení ostatných služieb, ktoré zabezpečujú letecké spoločnosti štátov nachádzajúcich sa na tomto území,

c) požiadavkami vyplývajúcimi z prevádzky leteckej spoločnosti.

Článok 15

Letové poriadky

1. Určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany požiada vládne orgány civilného letectva druhej zmluvnej strany najneskôr šesťdesiat (60) dní vopred o schválenie letového poriadku predpokladaných služieb, určujúc frekvencie, typy lietadiel, časy, konfiguráciu a počet sedadiel na použitie verejnosťou a obdobie platnosti letového poriadku.

2. Ak by určená letecká spoločnosť chcela prevádzkovať dodatkové lety okrem tých, ktoré sú obsiahnuté v letovom poriadku, bude si tieto lety dojednávať s určenou leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany. Ak určené letecké spoločnosti nedospejú k dohode, záležitosť rozhodnú vládne orgány civilného letectva tej zmluvnej strany, ktorá by mala akceptovať dodatkové lety.

3. Každá následná zmena schváleného letového poriadku určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany okrem zmeny typu lietadla vynútenej prevádzkovými príčinami sa predloží na schválenie vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany.

Článok 16

Obchodná činnosť

1. Každá zmluvná strana zaručí na základe reciprocity každej určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany právo na zabezpečenie kancelárií a administratívneho, obchodného a technického personálu na jej území podľa potreby určenej leteckej spoločnosti.

2. Zriadenie kancelárií a zamestnanie personálu podľa odseku 1 tohto článku bude podliehať právnemu poriadku štátu príslušnej zmluvnej strany pri dodržiavaní zákonov a iných právnych prepisov týkajúcich sa prijímania cudzincov a ich pobytu na území štátu príslušnej zmluvnej strany.

Článok 17

Poskytnutie informácií o prevádzke a štatistiky

1. Určené letecké spoločnosti oznámia vládnym orgánom civilného letectva zmluvných strán najmenej mesiac pred začatím poskytovania leteckých dopravných služieb na trasách určených v súlade s článkom 2 ods. 2 tejto dohody typ služieb, typy lietadiel, ktoré sa budú používať, a letový poriadok. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na neskoršie zmeny.

2. Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany budú na žiadosť vládnych orgánov civilného letectva druhej zmluvnej strany poskytovať také pravidelné alebo iné štatistické údaje o každej určenej leteckej spoločnosti, ktoré sa odôvodnene vyžadujú na účely preskúmania kapacity poskytovanej ktoroukoľvek určenou leteckou spoločnosťou štátu prvej zmluvnej strany na trasách určených v prílohe. Také údaje budú obsahovať všetky informácie potrebné na určenie objemu vykonávanej dopravy, ako aj údaje o štartovacích a cieľových bodoch tejto dopravy.

Článok 18

Konzultácie

1. V duchu dobrej spolupráce budú vládne orgány civilného letectva obidvoch zmluvných strán v prípade potreby viesť konzultácie, či už vo forme rozhovorov alebo korešpondencie, aby zabezpečili dobrú spoluprácu vo všetkých otázkach ovplyvňujúcich plnenie tejto dohody a jej prílohy.

2. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek požiadať o konzultácie k ľubovoľnému problému, ktorý súvisí s touto dohodou. Konzultácie sa začnú do šesťdesiatich (60) dní od prijatia požiadavky druhou zmluvnou stranou, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

Článok 19

Zmeny

1. Ak jedna zmluvná strana pokladá za potrebné zmeniť ktorékoľvek ustanovenie tejto dohody, také zmeny, ak boli dohodnuté medzi zmluvnými stranami, nadobudnú platnosť po potvrdení výmenou písomných oznámení.

2. Zmeny prílohy tejto dohody môžu dohodnúť priamo vládne orgány civilného letectva zmluvných strán. Platnosť nadobudnú po potvrdení výmenou písomných oznámení.

3. Ak pre obidve zmluvné strany nadobudne platnosť všeobecná multilaterálna konvencia o pravidelných medzinárodných leteckých dopravných službách, táto dohoda sa upraví tak, aby vyhovovala ustanoveniam tejto multilaterálnej konvencie.

Článok 20

Urovnanie sporov

1. Akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody alebo pravidelných trás sa bude riešiť priamymi rokovaniami medzi vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvných strán. V prípade, že vládne orgány civilného letectva nedospejú k dohode, spor sa urovná diplomatickou cestou.

2. Ak sa spor neurovná v súlade s odsekom 1, predloží sa na požiadanie niektorej zmluvnej strany rozhodcovskému orgánu.

3. Rozhodcovský orgán sa ustanoví podľa potreby takto: každá zmluvná strana vymenuje jedného rozhodcu a títo dvaja rozhodcovia sa dohodnú na príslušníkovi tretieho štátu ako predsedajúcom, ktorého vymenujú zmluvné strany. Rozhodcovia rozhodcovského orgánu budú vymenovaní do jedného mesiaca a predsedajúci do dvoch mesiacov odo dňa, keď jedna zmluvná strana informovala druhú zmluvnú stranu o svojom zámere predložiť spor rozhodcovskému orgánu.

4. Ak lehoty určené v odseku 3 sa nedodržia, môže jedna zmluvná strana v prípade, že sa nedohodlo inak, vyzvať prezidenta Rady Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO), aby vymenoval potrebných rozhodcov. Ak prezident je príslušníkom štátu jednej zmluvnej strany alebo ak existujú iné prekážky pri výkone tejto funkcie, môže potrebné rozhodnutia prijať viceprezident, ktorý bude určený namiesto prezidenta.

5. Rozhodcovský orgán prijme rozhodnutia na základe väčšiny hlasov. Také rozhodnutia budú pre zmluvné strany záväzné. Každá zmluvná strana bude znášať náklady za svojho rozhodcu, ako aj za svoje zastúpenie na rozhodcovskom konaní; náklady na predsedu a akékoľvek iné náklady budú znášať rovnakým dielom obe zmluvné strany. Vo všetkých ostatných ohľadoch bude rozhodcovský orgán rozhodovať obvyklým spôsobom.

Článok 21

Registrácia v ICAO

Táto dohoda a všetky jej zmeny v súlade s článkom 19 tejto dohody budú registrované v Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo (ICAO).

Článok 22

Vypovedanie dohody

1. Táto dohoda sa uzatvára na neurčitú dobu.

2. Každá zmluvná strana môže druhej zmluvnej strane kedykoľvek písomne oznámiť svoje rozhodnutie vypovedať túto dohodu. Toto oznámenie sa súčasne odošle Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo. Ak bolo také oznámenie odoslané, platnosť tejto dohody sa skončí po uplynutí dvanástich (12) mesiacov od prijatia oznámenia o jej vypovedaní druhou zmluvnou stranou, ak sa obe zmluvné strany nedohodnú na odvolaní tohto zrušenia pred uplynutím daného obdobia. Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí príjem, oznámenie sa považuje za prijaté po uplynutí štrnástich (14) dní od prijatia kópie oznámenia Medzinárodnou organizáciou pre civilné letectvo.

Článok 23

Nadobudnutie platnosti

1. Každá zmluvná strana oznámi písomne druhej zmluvnej strane schválenie tejto dohody v súlade s jej právnym poriadkom. Táto dohoda nadobudne platnosť výmenou diplomatických nót o jej schválení oboma zmluvnými stranami.

2. Táto dohoda sa bude predbežne vykonávať odo dňa jej podpisu.

Dané vo Varšave 18. augusta 1994 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom, poľskom a anglickom jazyku, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúci text v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu

Poľskej republiky:

Leslaw Potkaňski v. r.

Príloha

Príloha

Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky
o leteckej doprave

A. Letecké spoločnosti určené vládou Slovenskej republiky sú oprávnené poskytovať letecké dopravné služby na týchto určených trasách v oboch smeroch:

1. body na území Slovenskej republiky – Varšava,

2. body na území Slovenskej republiky – Varšava – body za.

B. Letecké spoločnosti určené vládou Poľskej republiky sú oprávnené pokytovať letecké dopravné služby na týchto určených trasách v oboch smeroch:

1. body na území Poľskej republiky – Bratislava,

2. body na území Poľskej republiky – Bratislava – body za.

C. Body za sa určia neskôr dohodou medzi vládnymi orgánmi civilného letectva oboch zmluvných strán.