Vyhláška č. 96/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zbraniach a strelive

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-96
Čiastka 35/1996
Platnosť od 04.04.1996 do31.12.2003
Účinnosť od 01.05.1996 do31.12.2003
Zrušený 555/2003 Z. z.
Znenie 01.05.1996

96

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 5. marca 1996,

ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zbraniach a strelive

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 59 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive ustanovuje:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Táto vyhláška upravuje

a) rozsah a spôsob vykonania skúšky odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúška“) a určuje, čo možno započítať namiesto jej vykonania,

b) spôsob a rozsah evidencií zbraní a streliva vedených fyzickou osobou alebo právnickou osobou,

c) technické podmienky zabezpečenia zbraní a streliva proti strate, odcudzeniu alebo zneužitiu.

§ 2

Odborná spôsobilosť

(1) Odborná spôsobilosť držať zbraň a strelivo alebo nosiť zbraň a strelivo je súhrn vedomostí a praktických schopností, ktoré preukazuje žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu (ďalej len „žiadateľ“).

(2) Predmet a rozsah odbornej spôsobilosti žiadateľa sa ustanovujú v prílohe č. 1.

§ 3

Skúšobná komisia

(1) Skúšobnú komisiu1) tvorí predseda a členovia.

(2) Predsedu skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva veliteľ útvaru Policajného zboru z príslušníkov Policajného zboru.

(3) Predseda skúšobnej komisie požiada o určenie člena do skúšobnej komisie

a) príslušného veliteľa útvaru Policajného zboru,

b) vedúceho prokuratúry,

c) vedúceho príslušného orgánu miestnej štátnej správy.

(4) Skúšobná komisia sa uznáša väčšinou hlasov prítomných členov; v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie.

Skúška

§ 4

(1) Na vykonanie skúšky je príslušná skúšobná komisia zriadená pri útvare Policajného zboru, ktorý je príslušný na vydanie zbrojného preukazu2). Postup pri konaní skúšky upravuje skúšobný poriadok, ktorý je prílohou č. 2.

(2) Skúška sa vykonáva najneskôr do 60 dní od podania žiadosti. Miesto a termín konania skúšky si žiadateľ môže dohodnúť pri podaní žiadosti v útvare Policajného zboru, a ak nedôjde k dohode, útvar Policajného zboru oznámi miesto a termín konania skúšky žiadateľovi najneskôr 14 dní pred vykonaním skúšky. Predseda skúšobnej komisie môže rozhodnúť o zmene miesta a termínu konania skúšky, ak o to požiada žiadateľ, pretože mu vo vykonaní skúšky bránia odôvodnené dôležité osobné prekážky.

§ 5

(1) Skúška pozostáva z odpovedí na súbor otázok, ktorých obsah závisí od toho, či žiadateľ žiada o vydanie zbrojného preukazu na nosenie zbrane a streliva, alebo na držanie zbrane a streliva.

(2) Výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Predseda skúšobnej komisie zapíše dátum konania a výsledok skúšky do žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľa.

(3) Ak žiadateľ na skúške nevyhovel, môže skúšku na základe písomnej žiadosti jedenkrát opakovať. Na určenie miesta a termínu opakovanej skúšky sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4.

(4) Ak žiadateľ zo závažných dôvodov nemohol prísť na skúšku alebo na opakovanú skúšku, môže písomne požiadať o určenie náhradného termínu. Na určenie miesta a náhradného termínu skúšky alebo opakovanej skúšky sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4.

Započítanie skúšky

§ 6

(1) Namiesto skúšky sa započíta základné odborné vzdelanie potrebné na výkon služby príslušníkovi

a) Policajného zboru,

b) Železničnej polície Slovenskej republiky,

c) Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky,

d) Slovenskej informačnej služby,

e) Vojenskej polície,

f) Vojenského spravodajstva,

g) colnej správy,

h) Zboru ozbrojenej ochrany letísk.

Dosiahnutie základného odborného vzdelania preukazuje žiadateľ písomným potvrdením príslušného nadriadeného s personálnou právomocou.

(2) Namiesto skúšky na získanie zbrojného preukazu na držanie zbrane a streliva sa započíta pracovníkovi obecnej polície skúška pred odbornou komisiou Policajného zboru3) alebo doplnkové školenie a výcvik4) v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1. Vykonanie skúšky alebo účasť na doplnkovom školení a výcviku preukazuje žiadateľ osvedčením o vykonaní skúšky5), alebo písomným potvrdením obce s uvedením dátumu doplnkového školenia a výcviku a s uvedením mena a priezviska osoby, ktorá školenie vykonala.

(3) Namiesto skúšky na získanie zbrojného preukazu na držanie zbraní a streliva sa poľovníkovi a lesníkovi započítava skúška z poľovníctva alebo doplnková skúška z poľovníctva, ak boli vykonané pred skúšobnou komisiou zloženou zo skúšobných komisárov pre skúšky z poľovníctva6) a z predsedu skúšobnej komisie (§ 3 ods. 2), alebo z príslušníka Policajného zboru [§ 3 ods. 3 písm. a)] a ich súčasťou je skúška odbornej spôsobilosti v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1. Vykonanie skúšky z poľovníctva alebo z doplnkovej skúšky z poľovníctva preukazuje žiadateľ vysvedčením o skúške z poľovníctva, alebo dokladom z lesníckej školy alebo zo školy vychovávajúcej absolventov s poľovníckou kvalifikáciou, alebo vysvedčením o doplnkovej skúške z poľovníctva.

§ 7

(1) Namiesto skúšky sa podľa prílohy č. 1 započíta

a) časť B až D žiadateľovi, ktorý má vysokoškolské právnické vzdelanie alebo vysokoškolské policajné vzdelanie,

b) časť F a G poľovníkovi a lesníkovi, ak sa im nezapočítava skúška podľa § 6 ods. 3, športovému strelcovi, ktorý má minimálne III. výkonnostnú triedu v streleckej disciplíne, znalcovi z odboru zbraní a streliva, odborníkovi z výskumu, vývoja a skúšania zbraní a streliva a vojakovi z povolania,

c) časť G lekárovi a absolventovi strednej zdravotníckej školy.

(2) Žiadateľ uvedený v odseku 1 písm. a) a c) preukazuje dosiahnuté vzdelanie vysokoškolským diplomom alebo maturitným vysvedčením. Žiadateľ uvedený v odseku 1 písm. b) preukazuje príslušný dôvod na započítanie skúšky poľovným lístkom, osvedčením o získaní III. výkonnostnej triedy v streleckej disciplíne, potvrdením zamestnávateľa, rozhodnutím súdu o vymenovaní osoby za znalca v odbore zbraní a streliva alebo preukazom vojaka z povolania.

Záznamová kniha

§ 8

(1) V záznamovej knihe7) sa evidujú osobitne údaje o zbraniach, osobitne údaje o hlavných častiach zbraní8) a osobitne údaje o strelive.

(2) Držiteľ hromadného zbrojného preukazu eviduje

a) o zbraniach tieto údaje:

1. druh, značku, kaliber a výrobné číslo zbrane,

2. dátum a hodinu vydania alebo prevzatia zbrane,

3. meno, priezvisko a podpis preberajúcej a odovzdávajúcej osoby,

4. účel vydania zbrane,

b) o strelive tieto údaje:

1. druh, kaliber a počet kusov streliva,

2. dátum príjmu streliva,

3. dátum vydania alebo prevzatia streliva,

4. meno, priezvisko a podpis preberajúcej a odovzdávajúcej osoby,

5. dôvod a dátum spotreby streliva, napríklad cvičnú streľbu, použitie zbrane v nutnej obrane.

(3) Podnikateľ, ktorý zbrane a strelivo nakupuje a predáva, požičiava alebo prepravuje, eviduje

a) v príjmovej časti o zbraniach tieto údaje:

1. druh, značku, kaliber a výrobné číslo zbrane,

2. dátum a hodinu príjmu zbrane od dodávateľa,

3. identifikačné údaje dodávateľa, ktorými sú u fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné číslo a adresa a u právnickej osoby názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a adresa (ďalej len „identifikačné údaje dodávateľa“),

4. druh a číslo dodacieho dokladu, napríklad faktúry, pokladničného bloku, dodacieho listu (ďalej len „dodací doklad“),

b) vo výdajovej časti o zbraniach tieto údaje:

1. dátum a hodinu predaja alebo odovzdania zbrane kupujúcemu, vypožičiavateľovi alebo odberateľovi (ďalej len „odberateľ“),

2. identifikačné údaje odberateľa, ktorými sú u fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné číslo a adresa a u právnickej osoby názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a adresa (ďalej len „identifikačné údaje odberateľa“),

3. údaje o doklade, ktorý oprávňuje odberateľa nadobudnúť zbraň, napríklad číslo nákupného povolenia a názov Policajného útvaru, ktorý ho vydal, alebo číslo koncesnej listiny a názov živnostenského úradu, ktorý ju vydal,

4. druh a číslo dodacieho dokladu,

c) v príjmovej časti o strelive tieto údaje:

1. druh, kaliber a počet kusov streliva,

2. dátum príjmu streliva od dodávateľa,

3. identifikačné údaje dodávateľa,

4. číslo dodacieho dokladu od dodávateľa,

d) vo výdajovej časti o strelive tieto údaje:

1. druh, kaliber a počet kusov predaného, vypožičaného alebo odovzdaného streliva,

2. dátum predaja, vypožičania alebo odovzdania streliva,

3. identifikačné údaje odberateľa a údaje o doklade, ktorý oprávňuje odberateľa nadobudnúť strelivo, napríklad číslo zbrojného preukazu alebo hromadného zbrojného preukazu, ak boli vydané po 1. januári 1994, alebo číslo zbrojného preukazu a názov útvaru Policajného zboru, ktorý ho vydal, ak bol zbrojný preukaz vydaný pred 1. januárom 1994, alebo číslo koncesnej listiny a názov živnostenského úradu, ktorý ju vydal,

4. druh a číslo dodacieho dokladu.

(4) Podnikateľ, ktorý zbrane a strelivo vyrába, eviduje

a) o zbraniach tieto údaje:

1. druh, značku, kaliber a výrobné číslo zbrane,

2. dátum a hodinu uloženia zbrane v expedičnom sklade,

3. dátum a hodinu odovzdania zbrane odberateľovi,

4. identifikačné údaje odberateľa,

5. číslo koncesnej listiny odberateľa a názov živnostenského úradu, ktorý ju vydal,

6. druh a číslo dodacieho dokladu pre odberateľa,

b) o strelive tieto údaje:

1. druh, kaliber a počet kusov streliva uložených v expedičnom sklade,

2. dátum uloženia streliva v expedičnom sklade,

3. druh, kaliber a počet kusov streliva odovzdaných odberateľovi,

4. dátum odovzdania streliva odberateľovi,

5. identifikačné údaje odberateľa a číslo koncesnej listiny odberateľa a názov živnostenského úradu, ktorý ju vydal,

6. druh a číslo dodacieho dokladu pre odberateľa.

(5) Podnikateľ, ktorý zbrane a strelivo vyvíja, eviduje o zbraniach a strelive údaje primerane podľa odseku 4 s tým rozdielom, že

a) pri zbraniach a strelive odovzdaných na preskúšanie alebo overenie štátnej skúšobni sa neeviduje číslo koncesnej listiny, druh a číslo dodacieho dokladu,

b) pri zbraniach alebo pri hlavných častiach zbraní určených na zničenie v dôsledku ich poškodenia alebo nemožnosti ich ďalšieho využitia sa eviduje aj dátum ich zničenia,

c) eviduje aj druh, kaliber a počet kusov streliva spotrebovaných v priebehu skúšok a dátum spotreby.

(6) Podnikateľ, ktorý zbrane a strelivo opravuje, upravuje alebo znehodnocuje, eviduje

a) o zbraniach tieto údaje:

1. druh, značku, kaliber a výrobné číslo zbrane,

2. dátum a hodinu príjmu zbrane,

3. identifikačné údaje objednávateľa, ktorými sú u fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné číslo a adresa a u právnickej osoby názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a adresa (ďalej len „identifikačné údaje objednávateľa“),

4. údaje o doklade, ktorý oprávňuje objednávateľa nosiť alebo držať zbraň alebo osvedčuje vlastníctvo k zbrani, napríklad číslo zbrojného preukazu alebo hromadného zbrojného preukazu, ak boli vydané po 1. januári 1994, číslo zbrojného preukazu a názov útvaru Policajného zboru, ak bol zbrojný preukaz vydaný pred 1. januárom 1994, číslo povolenia na znehodnotenie zbrane a názov útvaru Policajného zboru, ktorý ho vydal, číslo rozhodnutia o nadobudnutí vlastníctva k zbrani a názov štátneho orgánu, ktorý ho vydal,

5. dátum a hodinu odovzdania zbrane objednávateľovi,

6. podpis objednávateľa,

b) o strelive tieto údaje:

1. druh, kaliber a počet kusov streliva,

2. dátum príjmu streliva od objednávateľa,

3. identifikačné údaje objednávateľa,

4. údaje o doklade, ktorý oprávňuje objednávateľa nosiť alebo držať strelivo alebo osvedčuje vlastníctvo k strelivu obdobne ako pri zbrani,

5. dátum odovzdania streliva objednávateľovi,

6. podpis objednávateľa,

7. dôvod a dátum prípadnej spotreby streliva.

(7) Skúšobňa zbraní a streliva a znalec v odbore zbraní a streliva evidujú o zbraniach a strelive údaje primerane podľa odseku 6 s tým rozdielom, že ak je objednávateľ štátny orgán, uvádzajú

a) namiesto identifikačných údajov objednávateľa názov a sídlo štátneho orgánu,

b) namiesto údajov o doklade, ktorý oprávňuje objednávateľa nakladať so zbraňou alebo so strelivom, druh konania, napríklad trestné konanie, správne konanie, dedičské konanie, a číslo konania (písomnosti).

(8) Zberateľ zbraní a streliva eviduje

a) o zbraniach tieto údaje:

1. druh, značku, kaliber a výrobné číslo zbrane,

2. dátum a hodinu odovzdania zbrane oprávnenej osobe,

3. účel odovzdania zbrane, napríklad na opravu, úpravu, znehodnotenie a adresu miesta uloženia odovzdanej zbrane,

4. identifikačné údaje oprávnenej osoby, ktorými sú u fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné číslo a adresa a u právnickej osoby názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a adresa (ďalej len „identifikačné údaje oprávnenej osoby“),

5. podpis oprávnenej osoby,

6. dátum a hodinu vrátenia zbrane zberateľovi,

b) o strelive tieto údaje:

1. druh, kaliber a počet kusov streliva,

2. dátum odovzdania streliva oprávnenej osobe,

3. účel odovzdania streliva a adresu miesta uloženia odovzdaného streliva,

4. identifikačné údaje oprávnenej osoby,

5. podpis oprávnenej osoby,

6. dátum vrátenia streliva zberateľovi.

(9) Údaje o hlavných častiach zbraní sa evidujú v záznamovej knihe osobitne len vtedy, ak nie sú súčasťou jednej zbrane.

(10) Ak je zbraň zložená z hlavných častí zbrane, ktoré majú navzájom odlišné výrobné čísla, eviduje sa zbraň tak, že sa pri nej uvedú všetky výrobné čísla hlavných častí zbrane.

§ 9

(1) Záznamová kniha je upravená tak, aby nemohlo dôjsť k strate alebo k zámene listov.

(2) Na vnútornej strane obalu záznamovej knihy musí byť uvedené u fyzickej osoby meno, priezvisko a rodné číslo a u právnickej osoby názov a sídlo, počet listov záznamovej knihy, dátum zaevidovania záznamovej knihy v príslušnom útvare Policajného zboru, pečiatka a podpis pracovníka, ktorý záznamovú knihu zaevidoval.

(3) Podnikateľ, ktorý predáva zbrane a strelivo, vedie pri záznamovej knihe zväzok dielov B použitých nákupných povolení. Diely B nákupných povolení sa zakladajú postupne za sebou podľa dňa a hodiny predaja zbrane a streliva.

(4) Zápisy do záznamovej knihy môže vykonávať fyzická osoba, ktorá záznamovú knihu vedie, alebo pracovník právnickej osoby zodpovedný za manipuláciu so zbraňami a strelivom. Zápisy v záznamovej knihe sa nesmú prepisovať. Chybný zápis sa prečiarkne tak, aby pôvodný text zostal čitateľný a nový, správny zápis podpíše ten, kto opravu vykonal.

(5) Zápisy do záznamovej knihy môže vykonávať popri osobách uvedených v odseku 4 aj príslušník Policajného zboru, ktorý je oprávnený vykonávať dozor9) alebo hlavný dozor10).

§ 10

Evidencia vystavovaných zbraní a streliva

(1) Evidenciu vystavovaných zbraní a streliva11) vedie vystavovateľ v zoznamoch vystavovaných zbraní a v zoznamoch vystavovaného streliva.

(2) Vystavované zbrane sa evidujú v zoznamoch vystavovaných zbraní podľa druhu zbraní, napríklad pištole, revolvery, brokovnice, guľovnice, kombinované zbrane. Zbrane sa zoraďujú do skupín podľa kalibru.

(3) Zoznam vystavovaných zbraní obsahuje tieto údaje:

a) názov zoznamu s uvedením druhu zbraní,

b) kaliber zbraní,

c) značku a výrobné číslo zbrane,

d) identifikačné údaje osoby, ktorá dodá zbrane na výstavu (ďalej len „dodávateľ“), pričom sa za identifikačné údaje u fyzickej osoby považuje meno, priezvisko, rodné číslo a adresa a u právnickej osoby názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a adresa (ďalej len „identifikačné údaje“),

e) údaje o doklade, ktorý oprávňuje dodávateľa vystavovať zbrane, napríklad číslo zbrojného preukazu alebo hromadného zbrojného preukazu, ak boli vydané po 1. januári 1994, alebo číslo zbrojného preukazu a názov útvaru Policajného zboru, ak bol zbrojný preukaz vydaný pred 1. januárom 1994, číslo koncesnej listiny a názov živnostenského úradu, ktorý ju vydal.

(4) Zmeny v zoznamoch vystavovaných zbraní sa vyhotovujú písomne a obsahujú o zbraniach tieto údaje:

a) názov zoznamu vystavovaných zbraní, v ktorom dochádza k zmene,

b) druh a dôvod zmeny, napríklad zmena značky, zmena výrobného čísla, zmena vlastníka zbrane,

c) nové údaje podľa druhu zmeny,

d) identifikačné údaje a podpis dodávateľa, ak bola na výstavu dodaná zbraň, ktorá nebola uvedená v zozname podľa odseku 3.

(5) Ak dodávateľ vystupuje samostatne ako vystavovateľ vlastných zbraní, nie je potrebné, aby vypĺňal údaje podľa odseku 3 písm. d) a e) v zozname vystavovaných zbraní a údaje podľa odseku 4 písm. d) pri zmenách v zoznamoch vystavovaných zbraní.

(6) Vystavované strelivo sa eviduje v zozname vystavovaného streliva, ktorý obsahuje tieto údaje:

a) druh, kaliber a počet kusov streliva,

b) identifikačné údaje dodávateľa, ktorý dodal strelivo na výstavu, obdobne ako pri zbrani,

c) údaje o doklade, ktorý oprávňuje dodávateľa vystavovať strelivo, obdobne ako pri zbrani.

(7) Ak dodávateľ vystupuje samostatne ako vystavovateľ vlastného streliva, nie je potrebné, aby vypĺňal údaje podľa odseku 6 písm. b) a c) v zozname vystavovaného streliva.

(8) Zoznamy vystavovaných zbraní predkladá vystavovateľ príslušnému útvaru Policajného zboru12) pri podaní žiadosti o povolenie vystavovať zbrane. Zmeny v zoznamoch vystavovaných zbraní oznamuje vystavovateľ bezodkladne príslušnému útvaru Policajného zboru, pričom uvedie aj dôvody týchto zmien.

(9) Zoznamy vystavovaných zbraní, zmeny v zoznamoch vystavovaných zbraní a zoznamy vystavovaného streliva je vystavovateľ povinný predložiť na požiadanie orgánom oprávneným vykonávať dozor nad dodržiavaním predpisov o zbraniach a strelive13).

Technické podmienky zabezpečenia zbraní a streliva

§ 11

(1) Právnická osoba a podnikateľ14) ukladajú zbrane a strelivo v skladoch alebo v iných miestnostiach, ktoré sú riadne zabezpečené proti strate, odcudzeniu alebo zneužitiu zbraní a streliva, napríklad bezpečnostnými vstupnými dverami alebo vybavením vstupných dverí pevne zabudovanými mrežami alebo oplechovaním vstupných dverí, vybavením okien pevne zabudovanými mrežami alebo vnútornými okenicami.

(2) Príslušný útvar Policajného zboru vykoná kontrolu zabezpečenia skladov alebo iných miestností uvedených v odseku 1 na základe posúdenia konkrétnych miestnych podmienok, napríklad polohy objektu, jeho zabezpečenia strážnou službou alebo zabezpečovacou signalizáciou, alebo podľa stavebnej odolnosti skladov alebo iných miestností proti ich násilnému narušeniu.

(3) Právnická osoba a podnikateľ ukladajú zbrane a strelivo v trezoroch, plechových skriniach alebo v debnách vybavených dvoma zámkami. Zbrane sa ukladajú vybité, a ak majú odnímateľný zásobník na náboje, zásobníky sa ukladajú oddelene od zbraní. Strelivo musí byť uložené oddelene od zbraní a uzamknuté samostatným zámkom. Zásobníky môžu byť uložené spolu so strelivom.

(4) Zásobníky môžu byť uložené so zbraňami len vtedy, ak ide o zbrane určené na predaj a zbrane výrobca zabalil spoločne so zásobníkmi.

(5) Kľúče od uložených zbraní, streliva, uzáverov a zásobníkov podľa odseku 3 musia byť zabezpečené tak, aby k nim nemala prístup nepovolaná osoba. Ak ide o právnické osoby, musia byť náhradné kľúče od uložených zbraní u vedúceho pracovníka právnickej osoby v zapečatenej schránke alebo v zapečatenej obálke.

§ 12

Vystavované zbrane a strelivo musia byť zabezpečené mechanickými zábrannými prostriedkami (napríklad nerozbitnými vitrínami, mrežami), zabezpečovacou signalizáciou alebo strážnou službou.

§ 13

(1) Fyzická osoba, ktorá má menej ako 11 zbraní a na ich uloženie nepoužije trezor, musí zbrane a strelivo uložiť oddelene a uzamknúť ich. Ak strelivo nemôže uložiť v oddelenej miestnosti, v skrini alebo v debne, musí ho uzamknúť samostatným zámkom.

(2) Zbrane sa ukladajú vybité. Ak zbrane majú odnímateľný zásobník na náboje, zásobníky sa ukladajú oddelene od zbraní a musia byť uzamknuté samostatným zámkom. Zásobníky môžu byť uložené spolu so strelivom.

(3) Fyzická osoba, ktorá má viac ako 10 zbraní, musí ich ukladať do trezoru spolu so strelivom.


§ 14

Prechodné ustanovenie

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré viedli záznamové knihy podľa doterajších predpisov, zavedú najneskôr do dvoch mesiacov od účinnosti tejto vyhlášky evidenciu zbraní a streliva podľa tejto vyhlášky.

§ 15

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 301/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive.

§ 16

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 1996.


Ľudovít Hudek v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/1996 Z. z.

PREDMET A ROZSAH ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

Predmet a rozsah odbornej spôsobilosti tvoria otázky, ktoré sú usporiadané do týchto častí:

A. Zákon o zbraniach a strelive a vykonávacie predpisy k nemu v plnom rozsahu

B. Trestný zákon

1. základy trestnej zodpovednosti

2. nutná obrana

3. krajná núdza

4. trestný čin nedovoleného ozbrojovania

5. trestné činy spáchané so zbraňou

6. trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky

7. trestný čin opilstva

C. Trestný poriadok

1. vydanie a odňatie veci

2. obmedzenie osobnej slobody (§ 76 ods. 2)

D. Vybrané otázky zo správneho práva týkajúce sa oprávnení ozbrojených zborov, poriadkových útvarov, vojenskej polície vo vzťahu k právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré majú pri sebe, prechovávajú alebo prepravujú zbrane a strelivo

E. Všeobecná znalosť podmienok na prepravu zbraní a streliva vo verejných dopravných prostriedkoch podľa osobitných právnych predpisov

F. Základné znalosti konštrukcie a činnosti strelných zbraní a streliva, teórie streľby, bezpečnej manipulácie so zbraňou a zásad bezpečnosti na strelnici; praktická manipulácia so zbraňou

G. Základy poskytnutia prvej pomoci pri poraneniach spôsobených strelnými zbraňami; praktická ukážka poskytnutia prvej pomoci

Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/1996 Z. z.

SKÚŠOBNÝ PORIADOK na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu

Čl. 1

Úlohy predsedu skúšobnej komisie

(1) Predseda skúšobnej komisie (ďalej len „predseda“) riadi rokovanie a činnosť skúšobnej komisie (ďalej len „komisia“) a zodpovedá za jednotný, vecne správny a objektívny postup komisie pri skúšaní.

(2) Predseda je oprávnený rozhodovať o všetkých veciach súvisiacich so skúškou odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúška“), najmä o určení miesta a termínu konania skúšky vrátane opakovanej skúšky.

(3) Predseda zodpovedá za vypracovanie zápisnice o skúške a za zapísanie výsledku skúšky vrátane opakovanej skúšky do žiadosti o vydanie zbrojného preukazu.

(4) Predseda pred začatím skúšky zvolá členov komisie na poradu, na ktorej ich oboznámi s ich právami a povinnosťami, so žiadosťami žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu (ďalej len „žiadateľ“), so skúšobným poriadkom, so spôsobom vykonania skúšky a podľa potreby aj s ďalšími súvisiacimi otázkami.

Čl. 2

Úlohy komisie

(1) Komisia pred začatím skúšok

a) pripraví súbory skúšobných otázok,

b) informuje žiadateľov o organizácii a priebehu skúšok, o ich právach a povinnostiach a o spôsobe hodnotenia skúšok,

c) overí totožnosť žiadateľov podľa dokladov totožnosti.

(2) Komisia po skončení skúšky

a) vyhodnotí odpoveď žiadateľa,

b) zapíše výsledok skúšky do zápisnice o skúške,

c) oboznámi uchádzača s výsledkom skúšky v deň vykonania skúšky.

Čl. 3

Skúšobné otázky

(1) Skúšobné otázky (ďalej len „otázky“) sa zostavujú do súborov otázok a aktualizujú tak, aby zodpovedali platným právnym predpisom a stavu poznania v príslušných odboroch.

(2) Otázky sa zostavujú do súborov tak, aby súbor otázok na skúšky žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu s oprávnením nosiť zbraň a strelivo bol náročnejší ako súbor otázok na skúšky žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu s oprávnením držať zbraň a strelivo. Každá otázka je označená názvom súboru „NOSENIE“ alebo „DRŽANIE“, písmenom príslušnej časti odbornej spôsobilosti a poradovým číslom otázky.

(3) Žiadateľ si vylosuje otázku z každej časti odbornej spôsobilosti príslušného súboru otázok a oznámi komisii označenie a poradové číslo otázok. Označenie a poradové číslo otázok sa zapíše do zápisnice o skúške. Žiadateľ nelosuje otázky z tých častí odbornej spôsobilosti, ktoré sa mu započítavajú podľa § 7 ods. 1 tejto vyhlášky. Po prečítaní jednotlivých otázok žiadateľ oznámi, či otázkam rozumel alebo či k nim potrebuje vysvetlenie.

(4) Okrem základných otázok, ktoré si žiadateľ vylosoval, môžu sa mu položiť doplňujúce otázky smerujúce obsahovo k základným otázkam. Doplňujúce otázky sa kladú vždy, ak odpovede na základné otázky sú neúplné alebo značne nepresné, takže z odpovede na ne nemožno jednoznačne rozhodnúť, či žiadateľ pri skúške vyhovel, alebo nevyhovel.

(5) Po skončení odpovede možno vylosované otázky vrátiť naspäť medzi ostatné nepoužité otázky.

Čl. 4

Priebeh skúšky

(1) Žiadateľ, ktorý si vylosoval otázky, má nárok na prípravu počas 30 minút. Čas vymedzený na prípravu možno skrátiť len vtedy, ak s tým žiadateľ súhlasí a ak vyhlási, že je pripravený odpovedať.

(2) Počas prípravy môže uchádzač položiť len otázky týkajúce sa ujasnenia konkrétnych vylosovaných otázok.

(3) Žiadateľ môže pri skúške nazerať do poznámok, ktoré si počas prípravy napísal, alebo môže písomne pripravenú odpoveď prečítať.

(4) Ak žiadateľ použije pri skúške nepovolené pomôcky, možno ho z ďalšieho priebehu skúšky vylúčiť.

(5) Po skončení skúšky vyzve predseda členov komisie na celkové vyhodnotenie skúšky. Každý člen komisie oznámi a na požiadanie predsedu odôvodní svoje hodnotenie. Predseda na základe hlasovania ustanoví výsledok skúšky, ktorý zapíše do zápisnice o skúške a do žiadosti o vydanie zbrojného preukazu.

(6) Zápisnicu o skúške podpisuje predseda a členovia komisie a výsledok skúšky v žiadosti o vydanie zbrojného preukazu podpisuje predseda.

Čl. 5

Vyhodnotenie skúšky

(1) Klasifikačným stupňom „vyhovel“ sa hodnotí žiadateľ, ktorý preukázal, že v požadovanej miere ovláda určenú problematiku, jej obsahu rozumie a má schopnosť získané vedomosti prakticky uplatňovať.

(2) Klasifikačným stupňom „nevyhovel“ sa hodnotí žiadateľ, ktorý na vylosované otázky odpovedal čiastočne alebo nepresne a len s pomocou skúšajúceho; v jeho vedomostiach sa prejavili značné medzery a nie je záruka, že žiadateľ bude držať alebo nosiť zbraň a strelivo v zmysle platných právnych predpisov alebo zbraň použije v súlade so zákonom.

(3) Žiadateľ, ktorý v priebehu skúšky odstúpil od skúšky alebo bol zo skúšky vylúčený, hodnotí sa klasifikačným stupňom „nevyhovel“. Ak pri odstúpení od skúšky žiadateľ preukáže, že bol tak nútený urobiť zo závažných dôvodov, predseda zaznačí dôvod odstúpenia do zápisnice o skúške a žiadateľovi určí nový termín skúšky. Taký prípad sa posudzuje tak, akoby uchádzač skúšku vôbec nekonal.

Poznámky pod čiarou

1) § 6 ods. 1 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 284/1995 Z. z.

2) § 5 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 284/1995 Z. z.

3) § 25 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.

4) § 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 220/1992 Zb. o odbornej spôsobilosti pracovníkov obecnej polície.

5) § 5 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 220/1992 Zb.

6) § 3 ods. 3 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov.

7) § 42 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 284/1995 Z. z.

8) § 54 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z.

9) § 49 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z.

10) § 50a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 284/1995 Z. z.

11) § 35 a 36 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z.

12) § 36 ods.1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z.

13) § 49 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z.§ 50a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 284/1995 Z. z.

14) § 18 ods. 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 284/1995 Z. z.