Vyhláška č. 94/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o rozsahu a spôsobe vrátenia dane z pridanej hodnoty, ktoré vyplýva z medzinárodnej zmluvy v rámci projektov zahraničnej pomoci

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-94
Čiastka 33/1996
Platnosť od 02.04.1996 do30.04.2004
Účinnosť od 02.04.1996 do30.04.2004
Zrušený 222/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu bola ukončená 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla platnosť.

Znenie 02.04.1996

94

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 21. marca 1996

o rozsahu a spôsobe vrátenia dane z pridanej hodnoty, ktoré vyplýva z medzinárodnej zmluvy v rámci projektov zahraničnej pomoci

Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky podľa § 51 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje rozsah a spôsob vrátenia dane z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“) v súlade s medzinárodnou zmluvou v rámci projektov zahraničnej pomoci, ktorou je Slovenská republika viazaná.

§ 2

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je platiteľom dane, uplatňuje vrátenie zaplatenej dane v plnom rozsahu za podmienok a spôsobom podľa § 20 ods. 1 až 3 zákona ako odpočet dane.

(2) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je platiteľom dane (ďalej len „žiadateľ“), uplatňuje vrátenie zaplatenej dane na základe žiadosti o vrátenie dane, ktorá obsahuje tieto údaje:

a) názov žiadateľa, alebo ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko žiadateľa,

b) sídlo žiadateľa, alebo ak ide o fyzickú osobu, trvalý pobyt žiadateľa,

c) obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt platiteľa dane, ktorý dodal tovar, poskytol službu alebo iné zdaniteľné plnenie (ďalej len „zdaniteľné plnenie“),

d) názov, množstvo alebo rozsah zdaniteľného plnenia,

e) cena zdaniteľného plnenia vrátane dane,

f) sadzba dane,

g) výška dane,

h) číslo účtu žiadateľa v banke.

(3) Prílohou žiadosti o vrátenie dane sú tieto doklady:

a) kópia dokladu o zdaniteľnom plnení vyhotoveného platiteľom dane, z ktorého je zrejmá sadzba dane a výška dane overená daňovým úradom podľa originálu tohto dokladu,

b) doklad o zaplatení dane,

c) potvrdenie príslušného ústredného orgánu štátnej správy alebo ním poverenej právnickej osoby, že prijaté zdaniteľné plnenie bolo obstarané z finančných prostriedkov poskytnutých v rámci projektov zahraničnej pomoci.

(4) Žiadateľ podáva žiadosť o vrátenie dane daňovému úradu miestne príslušnému podľa sídla žiadateľa alebo podľa trvalého pobytu žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu.

§ 3

Daňový úrad vráti zaplatenú daň žiadateľovi uvedenému v § 2 ods. 2 po preverení oprávnenosti žiadosti o vrátenie dane do 30 dní od podania žiadosti.

§ 4

Podľa tejto vyhlášky sa postupuje pri vrátení zaplatenej dane za všetky zdaniteľné plnenia prijaté po 1. januári 1996, ak sa obstarali z finančných prostriedkov poskytnutých v rámci projektov zahraničnej pomoci.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Sergej Kozlík v. r.