Vyhláška č. 93/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o rozsahu a spôsobe vrátenia dane z pridanej hodnoty osobám iných štátov, ktoré požívajú výhody podľa medzinárodných zmlúv

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-93
Čiastka 33/1996
Platnosť od 02.04.1996 do30.04.2004
Účinnosť od 01.11.2001 do30.04.2004
Zrušený 222/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu bola ukončená 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla platnosť.

Znenie 01.11.2001

93

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 21. marca 1996

o rozsahu a spôsobe vrátenia dane z pridanej hodnoty osobám iných štátov, ktoré požívajú výhody podľa medzinárodných zmlúv

Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky podľa § 37 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje rozsah a spôsob vrátenia dane z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“) viažucej sa na cenu prijatého zdaniteľného plnenia osobám iných štátov, ktoré požívajú výhody podľa medzinárodných zmlúv,1) ktorými je Slovenská republika viazaná (ďalej len „zahraničný zástupca“).

(2) Zahraničnými zástupcami sú

a) diplomatické misie, konzulárne úrady a medzinárodné organizácie alebo oblastné úradovne medzinárodných organizácií (ďalej len „medzinárodná organizácia“), ktoré sú zriadené podľa medzinárodných zmlúv,2) so sídlom na území Slovenskej republiky s výnimkou konzulárnych úradov vedených honorárnym konzulom,

b) diplomatické misie a konzulárne úrady, ktoré sú akreditované pre Slovenskú republiku a majú sídlo mimo územia Slovenskej republiky, s výnimkou konzulárnych úradov vedených honorárnym konzulom,

c) diplomatickí zástupcovia misie a medzinárodnej organizácie, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky a nemajú trvalý pobyt v Slovenskej republike,

d) konzulárni úradníci, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky a nemajú trvalý pobyt v Slovenskej republike, s výnimkou honorárnych konzulov,

e) členovia administratívneho a technického personálu misie a medzinárodnej organizácie, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky a nemajú trvalý pobyt v Slovenskej republike,

f) konzulárni zamestnanci, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky a nemajú trvalý pobyt v Slovenskej republike, s výnimkou zamestnancov konzulárnych úradov vedených honorárnym konzulom.

§ 2

(1) Vrátenie dane sa poskytuje zahraničným zástupcom len tých štátov, ktoré poskytujú vrátenie dane alebo obdobné zvýhodnenie osobám Slovenskej republiky, a to maximálne v rozsahu ustanovenom v § 3, 4 a 5.

(2) Ak cudzí štát neposkytuje vrátenie dane alebo obdobné zvýhodnenie osobám Slovenskej republiky v rozsahu vrátenia dane poskytovaného Slovenskou republikou, prizná sa zahraničným zástupcom týchto štátov vrátenie dane len v takom rozsahu, ako poskytuje tento štát osobám Slovenskej republiky.

(3) Vzájomnosť podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na medzinárodné organizácie a ich zástupcov.

§ 3

(1) Zahraničnému zástupcovi podľa § 1 ods. 2 písm. a) sa vráti daň viažuca sa na cenu nakúpeného tovaru,3) pričom daň viažuca sa na cenu nakúpených potravín, alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, osobných a úžitkových automobilov a pohonných látok do osobných automobilov sa vráti spôsobom ustanoveným touto vyhláškou a len pri kúpe tohto tovaru a len v tomto rozsahu:

a) potraviny,4) alkoholické nápoje a tabakové výrobky, ak sú nakúpené na účely oficiálnej recepcie

1. v sídle diplomatickej misie, konzulárneho úradu alebo medzinárodnej organizácie,

2. v rezidencii vedúceho diplomatickej misie, konzulárneho úradu alebo medzinárodnej organizácie,

b) jeden osobný automobil5) na každého akreditovaného člena diplomatickej misie, konzulárneho úradu alebo medzinárodnej organizácie počas dvoch rokov,

c) najviac tri úžitkové automobily6) počas dvoch rokov,

d) pohonné látky na jeden osobný automobil v rozsahu najviac 4 000 litrov ročne.

(2) Zahraničnému zástupcovi podľa § 1 ods. 2 písm. a) sa vráti daň viažuca sa na cenu týchto prijatých zdaniteľných plnení:

a) telekomunikačné služby,

b) služby spojené so zberom a odvozom komunálnych odpadov a s odvádzaním odpadových vôd,

c) stavebné práce, architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo,

d) reštauračné služby, ak sú prijaté na účely oficiálnej recepcie

1. v sídle diplomatickej misie, konzulárneho úradu alebo medzinárodnej organizácie,

2. v rezidencii vedúceho diplomatickej misie, konzulárneho úradu alebo medzinárodnej organizácie,

e) hotelové služby,

f) služby ochrany budov.

§ 4

(1) Zahraničnému zástupcovi podľa § 1 ods. 2 písm. b) sa vráti daň viažuca sa na cenu prijatých zdaniteľných plnení v rozsahu celoročného limitu 50 000 Sk.

(2) Zahraničnému zástupcovi podľa § 1 ods. 2 písm. c) až f), ktorého diplomatická misia alebo konzulárny úrad má sídlo mimo územia Slovenskej republiky, sa vráti daň viažuca sa na cenu prijatých zdaniteľných plnení určených na osobnú spotrebu s výnimkou dane viažucej sa na cenu nakúpeného osobného automobilu. Celoročný limit vrátenia dane je pre

a) šéfa misie 30 000 Sk,
b) vedúceho konzulárneho úradu 30 000 Sk,
c) člena diplomatického personálu 18 000 Sk,
d) člena administratívneho a technického personálu 13 500 Sk.

§ 5

(1) Zahraničnému zástupcovi podľa § 1 ods. 2 písm. c) až f), ktorého diplomatická misia, konzulárny úrad alebo medzinárodná organizácia má sídlo na území Slovenskej republiky, sa vráti daň, ktorá sa viaže na cenu prijatého zdaniteľného plnenia určeného na osobnú spotrebu, v rozsahu celoročného limitu podľa odseku 2.

(2) Celoročný limit vrátenia dane je pre

a) šéfa misie 100 000 Sk,
b) vedúceho konzulárneho úradu 100 000 Sk,
c) člena diplomatického personálu 60 000 Sk,
d) člena administratívneho a technického personálu 45 000 Sk.

(3) Do celoročného limitu podľa odseku 2 sa nezahŕňa daň viažuca sa na cenu nakúpeného osobného automobilu a pohonných látok podľa odseku 4.

(4) Zahraničnému zástupcovi podľa § 1 ods. 2 písm. c) až f) sa vráti daň viažuca sa na cenu jedného osobného automobilu pre jeho osobnú potrebu počas dvoch rokov a na nákup najviac 3 200 litrov pohonných látok ročne.

§ 6

(1) Ak v priebehu dvoch rokov od registrácie osobných alebo úžitkových automobilov, pri ktorých kúpe sa vrátila daň podľa tejto vyhlášky, sa tieto osobné alebo úžitkové automobily zničia alebo odcudzia, zahraničnému zástupcovi sa vráti daň viažuca sa na cenu ďalšieho nakúpeného osobného alebo úžitkového automobilu.

(2) Ak zahraničný zástupca pred uplynutím dvoch rokov od registrácie osobného alebo úžitkového automobilu predá alebo daruje osobný alebo úžitkový automobil, pri ktorého kúpe uplatnil vrátenie dane, vráti daň, ktorá mu bola vrátená pri nákupe tohto automobilu; toto neplatí, ak zahraničný zástupca predá alebo daruje osobný alebo úžitkový automobil inému zahraničnému zástupcovi.

(3) Ak zahraničný zástupca podľa § 1 ods. 2 písm. c) až f) uplatnil vrátenie dane pri nákupe osobného automobilu a končí svoje pôsobenie v Slovenskej republike pred uplynutím dvoch rokov od registrácie tohto automobilu, vráti príslušnú časť dane, ktorá sa viaže na obdobie chýbajúce do uplynutia dvoch rokov.

§ 7

(1) Dokladom na uplatnenie vrátenia dane viažucej sa na cenu prijatého zdaniteľného plnenia je originál dokladu o nákupe, ktorý obsahuje najmä

a) obchodné meno predávajúceho, sídlo alebo trvalý pobyt, daňové identifikačné číslo,7)

b) názov a množstvo tovaru alebo názov a rozsah služby,

c) cenu tovaru alebo služby vrátane dane,

d) daň alebo sadzbu dane,

e) dátum vyhotovenia dokladu.

(2) Zahraničný zástupca podľa § 1 ods. 2 písm. a) a b) môže originál dokladu podľa odseku 1 nahradiť jeho kópiou potvrdenou šéfom misie, vedúcim konzulárneho úradu alebo iným zodpovedným zástupcom.

(3) Zahraničný zástupca môže vrátenie dane uplatniť len v prípade, ak celková cena vrátane dane na jednom doklade o nákupe s výnimkou dokladu o nákupe pohonných látok, elektrickej energie, plynu, vody a služieb je najmenej 1 000 Sk. Uvedený limit celkovej ceny vrátane dane na jednom doklade možno upraviť nadväzne na uplatnenú vzájomnosť podľa § 2.

§ 8

(1) Zahraničný zástupca podáva žiadosť o vrátenie dane z pridanej hodnoty potvrdenú Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky Daňovému úradu Bratislava I. Žiadosť sa podáva za obdobie kalendárneho štvrťroka najneskôr do 25. dňa po uplynutí kalendárneho štvrťroka. Zahraničný zástupca k žiadosti o vrátenie dane z pridanej hodnoty doloží súpis dokladov o nákupe tovarov a služieb a doklady o nákupe tovarov a služieb podľa § 7. Vzor žiadosti o vrátenie dane z pridanej hodnoty je uvedený v prílohe č. 1 a vzor súpisu dokladov o nákupe tovarov a služieb je uvedený v prílohe č. 2.

(2) Daňový úrad Bratislava I vráti zahraničnému zástupcovi daň z pridanej hodnoty v súlade s touto vyhláškou na účet vedený v banke v Slovenskej republike do 60 dní od podania žiadosti o vrátenie dane z pridanej hodnoty.

§ 9

(1) Podľa tejto vyhlášky sa postupuje pri vrátení dane viažucej sa na cenu zdaniteľného plnenia prijatého po 1. januári 1996 s výnimkou uvedenou v odseku 2 a v § 10.

(2) Ustanovenie § 7 ods. 3 sa vzťahuje na zdaniteľné plnenia prijaté po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky.

§ 10

Na lehoty uplatnenia vrátenia dane pri nákupe alebo pri predaji osobného alebo úžitkového automobilu, ktoré začali plynúť pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky, sa vzťahuje doterajší predpis.

§ 10a

(1) Podľa tejto vyhlášky sa postupuje pri vrátení dane viažucej sa na cenu zdaniteľného plnenia prijatého po 30. júni 1998.

(2) Podľa tejto vyhlášky sa posudzujú aj lehoty na uplatnenie vrátenia dane pri nákupe alebo pri predaji osobného alebo úžitkového automobilu, ktoré začali plynúť pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky.

§ 10b

Postup pri podaní žiadosti o vrátenie dane z pridanej hodnoty podľa tejto vyhlášky sa použije prvýkrát za obdobie štvrtého štvrťroka 2001.


§ 11

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 272/1993 Z. z. o osobitnom spôsobe vrátenia sumy dane z pridanej hodnoty viažucej sa na poskytnuté zdaniteľné plnenie osobám iných štátov, ktoré požívajú výhody podľa medzinárodných zmlúv.

§ 12

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Sergej Kozlík v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 92/1996 Z. z.

VZOR 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 92/1996 Z. z.

VZOR 02

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách.

2) Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 21/1968 Zb. o Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií.

3) § 2 ods. 5 písm. a) zákona.

4) § 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách.

5) § 2 ods. 5 písm. k) zákona.

6) § 2 ods. 5 písm. b) a c) a § 2 ods. 7 písm. a) a b) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách.

7) § 2 ods. 5 písm. l) zákona.