Vyhláška č. 86/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečovaní technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-86
Čiastka 30/1996
Platnosť od 30.03.1996 do30.11.1998
Účinnosť od 01.04.1996 do30.11.1998
Zrušený 348/1998 Z. z.
Znenie 01.04.1996

86

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 18. marca 1996

o zabezpečovaní technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 2 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti na zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany.

§ 2

(1) Varovaciu a vyrozumievaciu sieť civilnej ochrany tvoria špecializované varovacie a vyrozumievacie pracoviská civilnej ochrany so stálou službou (ďalej len „varovacie a vyrozumievacie centrá“) a technické prostriedky varovania a vyrozumenia, ktorými sa zabezpečuje varovanie a vyrozumenie obyvateľstva na území, pre ktoré sú určené.

(2) Pôsobnosť varovacích a vyrozumievacích centier sa zhoduje so správnym členením Slovenskej republiky.1) Na základe analýzy možného ohrozenia osôb a majetku na území štátu pre prípad mimoriadnych udalostí sa môže pre územie jedného správneho celku zriadiť aj viacero varovacích a vyrozumievacích centier.

(3) Varovanie a vyrozumenie obyvateľstva sa technicky zabezpečujú

a) sieťou poplachových sirén, ktorú tvoria poplachové sirény a systém ich ovládania,

b) prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania,

c) miestnymi informačnými prostriedkami obce,

d) systémami automatizovaného vyrozumenia.

(4) Poplachové sirény sú zdrojom výstražného zvukového signálu, ktorý musí mať vlastnosti uvedené v prílohe.

(5) Sieťou poplachových sirén sa výstražným zvukovým signálom zabezpečuje pokrytie

a) najmenej 80 % trvale obývaného zastavaného územia obce s osobitným zreteľom na husto obývané časti,

b) celého trvale obývaného zastavaného územia obce a územia obce opakovane prechodne obývaného skupinou, ktorú tvorí viac ako 50 osôb, ak je ohrozené ničivými účinkami vody z vodohospodárskeho diela, ktoré môžu ohroziť život, zdravie alebo majetok.

(6) Poplachové sirény sa ovládajú diaľkovo z územne príslušného varovacieho a vyrozumievacieho centra a miestne tlačidlom umiestneným na skrinke ovládania poplachovej sirény.

(7) So súhlasom obce sa môže na diaľkové ovládanie varovacej a vyrozumievacej siete civilnej ochrany napojiť aj miestny informačný prostriedok obce.

(8) Diaľkovým ovládaním sa zabezpečuje

a) spustenie prostriedkov varovania z varovacích a vyrozumievacích centier do 2 minút od ich aktivácie,

b) výberové ovládanie prostriedkov varovania,

c) ovládanie prostriedkov varovania po dobu najmenej 72 hodín od výpadku primárneho zdroja energie,

d) priebežné zisťovanie prevádzkyschopnosti pripojených prostriedkov varovania a systému ich ovládania.

(9) Z varovacieho a vyrozumievacieho centra sa na účel varovania a vyrozumenia obyvateľstva pripravujú vstupy do rozhlasového a televízneho vysielania, a to do tých rozhlasových a televíznych staníc, ktorých program sa šíri na území, pre ktoré je varovacie a vyrozumievacie centrum určené.

(10) Na obývanom území obce neozvučenom poplachovými sirénami ani miestnym informačným prostriedkom obce sa varovanie a vyrozumenie obyvateľstva zabezpečujú vyhlasovaním dohovorených signálov pomocou verejnej telefónnej siete alebo pomocou pohyblivého prostriedku, ktorým môže byť motorové vozidlo vybavené rozhlasovým zariadením.

(11) Systémom automatizovaného vyrozumenia sa zabezpečuje

a) prenos informácií medzi vyrozumievacími a varovacími centrami na účel varovania a vyrozumenia obyvateľstva,

b) vyrozumenie určených osôb,2) ktoré sú v rámci svojej pôsobnosti činné v prípadoch mimoriadnej udalosti3) alebo mimoriadnej situácie4) pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach5) a pri uvádzaní Slovenskej republiky do brannej pohotovosti.

§ 3

(1) Na území ohrozenom nebezpečnými škodlivinami dopĺňajú varovaciu a vyrozumievaciu sieť civilnej ochrany samostatné systémy varovania a vyrozumenia obyvateľstva (ďalej len „autonómny systém“6)).

(2) Autonómnym systémom sa zabezpečuje

a) pokrytie výstražným signálom celého trvale obývaného zastavaného územia obce a územia obce opakovane prechodne obývaného skupinou, ktorú tvorí viac ako 50 osôb,

b) iniciovanie varovania a vyrozumenia obyvateľstva priamo v prevádzkarňach, v ktorých sa vyrábajú alebo skladujú nebezpečné škodliviny,

c) jeho prepojiteľnosť s varovacou a vyrozumievacou sieťou civilnej ochrany,

d) diaľkové bezdrôtové výberové ovládanie a priebežné zisťovanie prevádzkyschopnosti prostriedkov varovania,

e) spustenie prostriedkov varovania z miesta diaľkového ovládania do 2 minút od ich aktivácie,

f) spustenie výstražného zvukového signálu s vlastnosťami podľa prílohy,

g) varovanie a vyrozumenie obyvateľstva po dobu najmenej 72 hodín od výpadku primárneho zdroja energie.

(3) Na účel varovania a vyrozumenia obyvateľstva na území ohrozenom ničivými účinkami vody z vodohospodárskeho diela zabezpečuje

a) prevádzkovateľ vodohospodárskeho diela zber, spracovanie a vyhodnotenie informácií o možnosti vzniku mimoriadnej udalosti alebo o vzniku mimoriadnej udalosti na vodohospodárskom diele a doručenie týchto informácií do územne príslušného varovacieho a vyrozumievacieho centra, a to v takom čase a v takej forme, ktoré nebezpečenstvo z omeškania znížia na najmenšiu mieru,

b) varovacie a vyrozumievacie centrum po prijatí informácie o mimoriadnej udalosti na vodohospodárskom diele od jeho prevádzkovateľa vyhlásenie dohovoreného signálu podľa § 4.

§ 4

(1) Varovanie obyvateľstva po vzniknutej mimoriadnej udalosti alebo pred bezprostrednou možnosťou jej vzniku sa vykonáva týmito dohovorenými signálmi:7)

a) pri bezprostrednom ohrození účinkami prírodných síl alebo nebezpečných škodlivín 2-minútovým kolísavým tónom poplachových sirén,

b) pri bezprostrednom ohrození ničivými účinkami vody 6-minútovým stálym tónom poplachových sirén,

c) koniec ohrozenia 2-minútovým stálym tónom poplachových sirén bez opakovania.

(2) Dohovorený signál sa ihneď po jeho skončení dopĺňa slovnou informáciou vo vysielaní rozhlasových a televíznych staníc alebo v miestnych informačných prostriedkoch obce. Slovná informácia obsahuje

a) deň a hodinu vzniku alebo skončenia ohrozenia,

b) údaje o zdroji ohrozenia,

c) údaje o druhu ohrozenia,

d) údaje o veľkosti ohrozeného územia,

e) základné pokyny na konanie obyvateľstva.

(3) Kolísavým tónom poplachových sirén v trvaní 2 minút sa počas brannej pohotovosti štátu a počas vojny vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu. Slovná informácia pri takomto ohrození obsahuje vymedzenie územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené, a výraz „vzdušný poplach“.

§ 5

(1) Trvalá prevádzkyschopnosť systémov varovania a vyrozumenia obyvateľstva sa overuje pravidelným preskúšavaním.

(2) Na území, na ktorom sa pripravuje preskúšanie varovacieho systému, prevádzkovateľ preskúšavaného systému informuje obyvateľstvo o spôsobe vykonania preskúšania. Oznam o pripravovanom preskúšaní sa vyhlasuje v týždni pred jeho vykonaním, najmenej 24 hodín pred termínom preskúšania, a to prostredníctvom rozhlasu a televízie.

(3) Varovací systém sa nesmie preskúšavať

a) v nočných hodinách,

b) v dňoch pracovného pokoja,

c) častejšie ako raz za mesiac,

d) spôsobom, pri ktorom by mohla nastať zámena so skutočným varovaním obyvateľstva.

(4) Koordináciu preskúšavania varovacích a vyrozumievacích systémov vykonávajú varovacie a vyrozumievacie centrá.

§ 6

(1) Informačné miesta informačnej služby civilnej ochrany sú pracoviská, ktoré zabezpečujú zber, spracovanie, vyhodnotenie a poskytovanie informácií pre potreby civilnej ochrany (ďalej len „informácie“). Sú to pracoviská

a) Ministerstva vnútra Slovenskej republiky so stálou službou,

b) okresného úradu a obvodného úradu,

c) obce,

d) právnickej osoby,

e) fyzickej osoby.

(2) Informačné miesta obvodných úradov, obcí, právnických osôb a fyzických osôb zabezpečujú zber, spracovanie a vyhodnotenie informácií

a) v rozsahu plnenia vlastných úloh v civilnej ochrane,

b) podľa rozhodnutia okresného úradu pre potreby územia okresu.

(3) Zber informácií sa vykonáva

a) pozorovaním,

b) sledovaním a výberom údajov z telemetrických monitorovacích sietí,

c) sledovaním predpovedí meteorologických, seizmologických a iných špecializovaných pracovísk,

d) výberom údajov z informácií orgánov štátnej správy, z informácií miestnej samosprávy a z informácií právnických osôb a fyzických osôb.

(4) Informácie o situácii v súvislosti s mimoriadnou udalosťou poskytuje obyvateľstvu zástupca informačného miesta pre styk s verejnosťou.

(5) Zástupca informačného miesta poskytuje informácie aj právnickej osobe a fyzickej osobe, ak ich potrebuje na zabezpečovanie úloh civilnej ochrany a ak je to v súlade s osobitnými predpismi,8) a to podľa technických možností príjemcu.

§ 7

(1) Informácie môžu byť

a) pravidelné, ktoré obsahujú údaje potrebné na spracovanie a aktualizáciu analýzy možného ohrozenia obyvateľstva a majetku a na plánovanie záchranných lokalizačných a likvidačných prác,

b) nepravidelné, ktoré obsahujú aktuálne údaje o vzniku mimoriadnej udalosti.

(2) Pravidelné informácie sa prijímajúcemu informačnému miestu predkladajú v ním určených termínoch, forme a obsahu.

(3) Nepravidelné informácie sa predkladajú územne príslušným informačným miestam

a) ihneď po zistení mimoriadnej udalosti s uvedením jej druhu, miesta a času vzniku,

b) do 5 hodín od vzniku mimoriadnej udalosti s uvedením

1. času, miesta, druhu a rozsahu mimoriadnej udalosti,

2. následkov na zdraví osôb, na majetku, životnom prostredí a strát na životoch,

3. vykonaných opatrení a ďalšieho postupu pri odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti.

§ 8

(1) Informácie sa prenášajú v tomto poradí:

a) o vzniku mimoriadnej udalosti,

b) o potrebe varovania a vyrozumenia,

c) o vyhlásení mimoriadnej situácie,

d) o radiačnej, chemickej a biologickej situácii,

e) o hydrometeorologickej situácii,

f) ostatné pravidelné a nepravidelné informácie.

(2) Informácie podľa odseku 1 písm. a) sa odovzdávajú prostredníctvom verejnej telefónnej siete ako tiesňové hovory.9)


§ 9

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 1996.10)


Ľudovít Hudek v. r.


Príloha vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 86/1996 Z. z.

VLASTNOSTI VÝSTRAŽNÉHO ZVUKOVÉHO SIGNÁLU PROSTRIEDKOV VAROVANIA

A. Tón výstražných prostriedkov

a) Na účely varovania sa používajú zdroje výstražného zvukového signálu so základným tónom 250 až 400 Hz.

b) Kolísavý tón výstražného zvukového signálu sa dosahuje zmenou tónu najmenej o 100 Hz a najviac o 150 Hz v časovej perióde 4 sekúnd. V rotačných elektrických poplachových sirénach sa dosiahne prerušovaním napájania na 3 sekundy po 7 sekundách od zapnutia a ďalším opakovaným prerušovaním napájania na 3 sekundy vždy po 4 sekundách.

c) Základný tón výstražného zvukového signálu môže byť vyšší ako 400 Hz, ak by mohlo nastať prekrytie výstražného zvukového signálu hlukom s rovnakým tónom.

B. Výška hladiny výstražného zvukového signálu na spoľahlivé varovanie vo vzťahu k hladine hluku

Spoľahlivý účinok výstražného zvukového signálu v obciach sa v závislosti od hladiny hluku dosahuje

a) na územiach s hladinou hluku do 60 dB, ak úroveň hladiny výstražného zvukového signálu je o 5 dB menšia ako hladina hluku,

b) na územiach s hladinou hluku do 75 dB, ak úroveň hladiny výstražného zvukového signálu je rovnaká ako hladina hluku,

c) na územiach s hladinou hluku nad 75 dB, ak úroveň hladiny výstražného zvukového signálu je o 5 dB väčšia ako hladina hluku.

Výška hladiny hluku sa zisťuje meraním za bežných poveternostných podmienok v najhlučnejšom časovom úseku pracovného dňa.

Poznámky pod čiarou

1) § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky.

2) Napríklad § 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb. o organizácii veterinárnej starostlivosti Slovenskej republiky,§ 12 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 32/1975 Zb. o ochrane pred povodňami.

3) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

4) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

5) § 3 ods. 6 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

6) § 16 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

7) § 3 ods. 13 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

8) Napríklad zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení neskorších predpisov,zákon č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch,§ 79 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.

9) § 50 ods. 1 písm. a) a § 51 vyhlášky Federálneho ministerstva spojov č. 108/1982 Zb., ktorou sa vydáva Telefónny poriadok v znení neskorších predpisov.

10) Týmto dňom stráca platnosť predpis Zásady výstavby sítě poplachových sirén na území ČSSR (CO-2-21) vydaný Federálnym ministerstvom národnej obrany v roku 1989 a predpis Riešenie zástavby akustických prostriedkov verejnej výstrahy (CO-5-3/s) vydaný Federálnym ministerstvom obrany v roku 1992.