Nariadenie vlády č. 84/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-84
Čiastka 30/1996
Platnosť od 30.03.1996 do31.03.2002
Účinnosť od 01.04.1996 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.
Znenie 01.04.1996

84

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 5. marca 1996,

ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 2 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 52/1996 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1993 Z. z. sa mení takto:

1. V § 2 ods. 1 znie:

(1) Výška minimálnych mzdových taríf odstupňovaných do 12 tarifných tried pri určenom týždennom pracovnom čase 42 a 1/2 hodiny je:

Příloha 01

2. V § 2 ods. 4 znie:

(4) Pre zamestnancov odmeňovaných mesačnou mzdou, ktorí majú dojednaný alebo povolený kratší pracovný čas1) alebo ktorí neodpracovali v mesiaci všetky pracovné dni, platia minimálne mzdové tarify vo výške zodpovedajúcej odpracovanému času.“.

3. § 3 vrátane nadpisu znie:

㤠3

Charakteristiky tarifných tried

Tarifné triedy sú podľa miery zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce vymedzené charakteristikami uvedenými v prílohe tohto nariadenia.“.

4. V názve prílohy nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. sa slovo „stupňov“ nahrádza slovom „tried“ a v bodoch 1 až 12 sa slová „tarifný stupeň“ nahrádzajú slovami „tarifná trieda“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 1996.


Vladimír Mečiar v. r.