Vyhláška č. 74/1996 Z. z.Vyhláška Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-74
Čiastka 26/1996
Platnosť od 20.03.1996 do31.12.2002
Účinnosť od 01.04.1996 do31.12.2002
Zrušený 718/2002 Z. z.
Znenie 01.04.1996

74

VYHLÁŠKA

Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky

z 30. januára 1996

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti

Úrad bezpečnosti práce Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 3 písm. a), b) a c) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z. po prerokovaní s reprezentatívnymi organizáciami zamestnávateľov a zamestnancov ustanovuje:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Táto vyhláška ustanovuje:

a) rozsah a bližšie podmienky zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, prevádzke, obsluhe, opravách, údržbe, rekonštrukciách, odborných prehliadkach a odborných skúškach (revíziách), dovoze a vývoze tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových zariadení (ďalej len „technické zariadenia“) a ich častí,

b) ktoré technické zariadenia sa považujú za vyhradené technické zariadenia,

c) požiadavky na odbornú spôsobilosť.

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na technické zariadenia podliehajúce podľa osobitných predpisov dozoru iných orgánov1) a na tlakové zariadenia, ktoré pracujú s rádioaktívnymi látkami alebo sú umiestnené v prostredí s neutrónovým tokom2).

§ 2

Rozdelenie technických zariadení

(1) Technické zariadenia sa na účely tejto vyhlášky rozdeľujú z hľadiska miery ohrozenia na zariadenia s vyššou mierou ohrozenia (skupina A a B) a na zariadenia s nižšou mierou ohrozenia (skupina C). Rozdelenie týchto zariadení je uvedené v prílohe č. 1.

(2) Technické zariadenia skupiny A a B sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

§ 3

Oprávnenia

(1) Právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na prevádzkovanie živností (ďalej len „organizácia“), ktoré vyrábajú, montujú, rekonštruujú, vykonávajú opravy a údržbu vyhradených technických zariadení a ich častí, vykonávajú ich odborné prehliadky a odborné skúšky, označujú vyhradené technické zariadenia a plnia tlakové nádoby na dopravu plynov, preukazujú svoju odbornú spôsobilosť oprávnením.

(2) Odbornú spôsobilosť organizácie preverí Technická inšpekcia na základe písomnej žiadosti, v ktorej sa uvedie

a) názov, adresa a identifikačné číslo organizácie,

b) názov a adresa prevádzky (organizačnej zložky), pre ktorú sa žiada oprávnenie,

c) druh a rozsah požadovaného oprávnenia,

d) spôsob zabezpečenia výkonu činnosti v súlade s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení alebo s požiadavkami osvedčenými Technickou inšpekciou (ďalej len „bezpečnostnotechnické požiadavky“), na ktorú požaduje oprávnenie, z hľadiska

1. technického vybavenia (napr. strojov, prístrojov, materiálov),

2. organizačného zabezpečenia (napr. medzioperačnej kontroly, evidencie materiálov, pracovných postupov),

3. odbornej spôsobilosti pracovníkov (napr. zváračov, skúšobných technikov, odborných pracovníkov, pracovníkov na vykonávanie nedeštruktívnych skúšok).

(3) Technická inšpekcia preverí odbornú spôsobilosť organizácie do 30 dní od prijatia žiadosti a vydá odborné a záväzné stanovisko. Ak organizácia splní bezpečnostnotechnické požiadavky, Technická inšpekcia odstúpi odborné a záväzné stanovisko príslušnému orgánu štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce3) (ďalej len „orgán dozoru“) na vydanie oprávnenia.

(4) Vydané oprávnenie stráca platnosť uplynutím v ňom uvedenej doby alebo zmenou podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie oprávnenia.

§ 4

Konštrukčná dokumentácia

(1) Pre každé technické zariadenie a jeho časti sa spracováva konštrukčná dokumentácia (projekt) zodpovedajúca tejto vyhláške a bezpečnostnotechnickým požiadavkám.

(2) Vyrábať, montovať a rekonštruovať vyhradené technické zariadenia alebo ich časti možno iba podľa osvedčenej konštrukčnej dokumentácie (projektu). Opakovane vyrábať vyhradené technické zariadenia alebo ich časti možno iba podľa osvedčenej konštrukčnej dokumentácie typu. Pri vyhradených elektrických zariadeniach sa tieto požiadavky vzťahujú iba na zariadenia skupiny A.

(3) Osvedčenie o konštrukčnej dokumentácii vydáva Technická inšpekcia na základe žiadosti organizácie a predloženia konštrukčnej dokumentácie v rozsahu potrebnom na posúdenie zhody s predpismi, najmenej v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2. Konštrukčná dokumentácia typu sa predkladá v dvoch vyhotoveniach.

(4) Osvedčenie o konštrukčnej dokumentácii platí počas v ňom uvedenej doby, najviac päť rokov.

§ 5

Výroba a dodávky technických zariadení

(1) Za splnenie povinností výrobcov a dodávateľov technických zariadení v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení podľa tejto vyhlášky sa považuje, najmä ak

a) pri výrobe a dodávke technické zariadenia a ich časti zodpovedajú bezpečnostnotechnickým požiadavkám,

b) pri výkone činností, na ktoré sa vyžaduje oprávnenie podľa § 3, sa dodržiavajú podmienky, na základe ktorých bolo oprávnenie vydané,

c) pri výkone činností, na ktoré sa vyžaduje oprávnenie podľa § 3, sa ustanovia organizačné štruktúry, zodpovednosť, postupy a procesy potrebné na zaistenie bezpečnosti výroby a dodávok,4)

d) každé vyrobené, zmontované, rekonštruované alebo opravené vyhradené technické zariadenie sa podrobí predpísaným skúškam,

e) sa vedie dokumentácia o výrobe, montáži a opravách a o výsledkoch prehliadok a skúšok, ktorá sa archivuje najmenej 10 rokov po ukončení výroby,

f) sa výkon práce zabezpečuje iba odborne spôsobilými pracovníkmi,

g) sa poverujú zváračskými prácami

1. na tlakových častiach vyhradených tlakových zariadení,

2. na nosných častiach vyhradených zdvíhacích zariadení a žeriavových dráh,

3. na častiach vyhradených plynových zariadení, ktoré prichádzajú do priameho styku s plynom,

4. na oceľových konštrukciách zaradených do výrobných skupín A a B5) určených ako nosné konštrukcie vyhradených technických zariadení

len zvárači s úradnou skúškou,6)

h) sa pri zváraní používajú len základné a prídavné materiály s osvedčením.

(2) Pri výrobe alebo pri dodávkach vyhradených technických zariadení, na ktoré sa vyžaduje osvedčená konštrukčná dokumentácia podľa § 4, organizácia umožní Technickej inšpekcii overiť skutočnosti dôležité z hľadiska bezpečnosti technického zariadenia najmä tým, že

a) poskytne požadované informácie o mieste a o dátume výroby alebo dodávok a výrobnú dokumentáciu o priebehu výroby a o výsledkoch prehliadok a skúšok,

b) umožní odskúšanie vyrábaných vyhradených technických zariadení alebo ich častí v priebehu výroby.

(3) Kvalita a vlastnosti častí technických zariadení, ktoré môžu ovplyvniť ich bezpečnosť a pri ktorých je to určené v konštrukčnej dokumentácii alebo bezpečnostnotechnickými požiadavkami, sa preukazuje dokladmi o výsledkoch skúšok (napr. certifikátmi, atestmi, protokolmi).

§ 6

Sprievodná technická dokumentácia

(1) Výrobca alebo dodávateľ spolu s vyrobeným, zmontovaným alebo rekonštruovaným technickým zariadením alebo s jeho časťou odovzdá odberateľovi sprievodnú technickú dokumentáciu v rozsahu zodpovedajúcom charakteru technického zariadenia a bezpečnostnotechnickým požiadavkám (najmenej návod na jeho bezpečné používanie, údržbu a obsluhu; pri vyhradených technických zariadeniach v rozsahu uvedenom v prílohe č. 3).

(2) Výrobca alebo dodávateľ časti vyhradeného technického zariadenia dodá spolu s výrobkom dokumentáciu tejto časti potrebnú na vydanie osvedčenia o typovej skúške.

(3) S opraveným vyhradeným technickým zariadením sa na doplnenie sprievodnej technickej dokumentácie odovzdá odberateľovi technická dokumentácia opravy spracovaná s ohľadom na rozsah opravy.

(4) Rozsah sprievodnej technickej dokumentácie pre bezpečnostné zariadenia tlakových zariadení určujú bezpečnostnotechnické požiadavky.

§ 7

Dovoz a vývoz vyhradených technických zariadení

(1) Dovážané vyhradené technické zariadenia a ich časti musia vyhovovať bezpečnostnotechnickým požiadavkám.

(2) Rozsah skúšok a podkladov na posúdenie dovozu vyhradených technických zariadení a na vydanie osvedčenia určujú bezpečnostnotechnické požiadavky.

(3) Sprievodná technická dokumentácia dovážaného vyhradeného technického zariadenia sa vyhotovuje v slovenskom jazyku alebo v inom jazyku po dohode s Technickou inšpekciou.

(4) Vyvážané vyhradené technické zariadenia musia vyhovovať bezpečnostnotechnickým požiadavkám, ak odberateľ nepožaduje iné vyhotovenie. Súlad s bezpečnostnotechnickými požiadavkami alebo s požiadavkami odberateľa posudzuje Technická inšpekcia na základe požiadania vývozcu alebo odberateľa.

(5) Na vyhradených technických zariadeniach dovážaných alebo vyvážaných ako funkčný celok alebo na ich častiach vyhotovených v súlade so smernicami Európskej únie a opatrených označením „CE“ možno upustiť od vykonania úradných skúšok. Zhoda technického zariadenia s bezpečnostnotechnickými požiadavkami sa preukazuje osvedčením.

§ 8

Prevádzka technických zariadení

(1) Technické zariadenia môžu byť v prevádzke len vtedy, ak vyhovujú podmienkam, ktorých splnením neohrozujú život a zdravie osôb ani materiálne hodnoty. Tieto podmienky určujú bezpečnostnotechnické požiadavky a sprievodná technická dokumentácia.

(2) Organizácia, ktorá má zariadenia v prevádzke, na zaistenie bezpečnej prevádzky technických zariadení

a) zabezpečí vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok podľa tejto vyhlášky, bezpečnostnotechnických požiadaviek a sprievodnej technickej dokumentácie; na vykonávanie týchto prehliadok a skúšok vytvorí potrebné podmienky a odstráni zistené nedostatky,

b) poverí obsluhou technických zariadení len spôsobilé osoby,

c) vedie predpísané prevádzkové doklady a sprievodnú technickú dokumentáciu technických zariadení vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach a skúškach,

d) vedie evidenciu vyhradených technických zariadení,

e) vypracuje pre prevádzku vyhradených technických zariadení miestne prevádzkové predpisy.

§ 9

Prehliadky a skúšky technických zariadení

(1) Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť technických zariadení alebo ich častí sa preveruje predpísanými prehliadkami a skúškami.

(2) Prehliadky a skúšky technických zariadení sa vykonávajú

a) počas výroby alebo montáže a po ich dokončení,

b) pred uvedením do prevádzky

1. po umiestnení na mieste prevádzky s výnimkou prenosných a prevozných zariadení alebo zariadení určených na prepravu (prvé uvedenie do prevádzky),

2. po odstavení dlhšom ako jeden rok,

3. po demontáži a opätovnej montáži,

4. po rekonštrukcii alebo po oprave (na elektrických zariadeniach iba ak bola potrebná zmena istenia),

5. v prípade, ak boli vyradené z prevádzky orgánom dozoru,

c) počas prevádzky v lehotách ustanovených bezpečnostnotechnickými požiadavkami alebo v sprievodnej technickej dokumentácii,

d) ak to nariadi orgán dozoru.

§ 10

Typová skúška

(1) Vyhradené technické zariadenia

a) tlakové s výnimkou potrubí,

b) zdvíhacie vrátane častí zariadení skupiny A s výnimkou žeriavových dráh,

c) elektrické slúžiace na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 MW a väčším a slúžiace na premenu elektrickej energie s príkonom 250 kVA a väčším, rozvádzače a nevýbušné elektrické zariadenia,

d) plynové s výnimkou potrubí,

pri ktorých sa predpokladá sériová výroba kusov rovnakého vyhotovenia, sa podrobia overeniu, či zodpovedajú osvedčenej konštrukčnej dokumentácii typu (ďalej len „typová skúška“). Tým nie sú dotknuté požiadavky podľa osobitných predpisov.7)

(2) Výkon typovej skúšky vyhradených technických zariadení riadi a výsledky vyhodnocuje Technická inšpekcia.

(3) Technická inšpekcia na základe úspešnej typovej skúšky vydá osvedčenie o typovej skúške, v ktorom môže určiť podmienky, ktoré sa uplatnia pri ďalších kusoch technických zariadení vyrábaných v zhode s vyskúšaným typom.

(4) Osvedčenie o typovej skúške platí najviac päť rokov.

(5) Technická inšpekcia môže na základe úspešnej typovej skúšky vydať výrobcovi súhlas na označovanie vyhradených technických zariadení vyrábaných v zhode s vyskúšaným typom určenými symbolmi. Výrobca v takom prípade priloží k sprievodnej technickej dokumentácii vyhlásenie o zhode.

(6) Overovanie zhody ďalších kusov, na ktoré bolo vydané osvedčenie o typovej skúške, so schválenou konštrukčnou dokumentáciou typu (vrátane skúšok) vykonáva skúšobný technik výrobcu.

(7) Výrobca vyžiada od Technickej inšpekcie posúdenie všetkých zmien, ktoré chce vykonať na vyhradených technických zariadeniach, na ktoré bolo vydané osvedčenie o typovej skúške.

§ 11

Úradná skúška

(1) Vyhradené technické zariadenia skupiny A po ukončení výroby, montáže, rekonštrukcie, a ak ide o tlakové a plynové zariadenia, aj po ukončení opravy tlakového celku zváraním, sa pred uvedením do prevádzky podrobia overeniu, či zodpovedajú osvedčenej konštrukčnej dokumentácii a sú spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku (ďalej len „prvá úradná skúška“).

(2) Vyhradené technické zariadenia skupiny A sa v ustanovených lehotách podrobia overeniu, či spĺňajú podmienky na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku (ďalej len „opakovaná úradná skúška“).

(3) Opakované úradné skúšky vyhradených technických zariadení sa vykonávajú

a) najneskôr po šiestich rokoch

1. prevádzky kotlov skupiny A,

2. prevádzky osobných a nákladných výťahov s povolenou dopravou osôb [časť II bod 1 písm. ca) prílohy č. 1],

3. prevádzky zariadení na spaľovanie plynov [časť IV bod 1 písm. h) prílohy č. 1],

b) najneskôr po 10 rokoch prevádzky ostatných technických zariadení skupiny A,

c) v lehote určenej opakovanou úradnou skúškou,

d) v lehote určenej orgánom dozoru,

e) pred opätovným uvedením technického zariadenia do prevádzky, ak bolo vyradené z prevádzky rozhodnutím orgánu dozoru.

(4) Úradné skúšky sa vykonávajú na základe požiadania organizácie.

(5) Podmienky vykonania úradných skúšok určí Technická inšpekcia v termíne určenom po dohode so žiadateľom.

(6) Výkon úradných skúšok riadi a výsledky vyhodnocuje Technická inšpekcia.

(7) Po úspešnom vykonaní úradnej skúšky ju Technická inšpekcia vyhodnotí, vydá osvedčenie o skúške, výsledok potvrdí v sprievodnej dokumentácii a vyskúšané zariadenie označí.

§ 12

Odborné prehliadky a odborné skúšky

(1) Bezpečnosť vyhradených technických zariadení po ukončení výroby, montáže, rekonštrukcie a opravy a počas ich prevádzky sa s výnimkou prípadov, v ktorých je predpísaná úradná skúška, preveruje odbornými prehliadkami a odbornými skúškami.

(2) Odborné prehliadky a odborné skúšky vykonáva odborný pracovník v rozsahu a v lehotách určených bezpečnostnotechnickými požiadavkami a v prílohách č. 5 až 10.

(3) O vykonanej odbornej prehliadke alebo o odbornej skúške sa vyhotoví písomný dokument (zápisnica, správa), v ktorom sa uvedie najmä

a) meno a priezvisko, podpis a číslo osvedčenia odborného pracovníka,

b) skutočnosti zistené pri odbornej prehliadke alebo pri odbornej skúške,

c) závery o spôsobilosti vyhradeného technického zariadenia na ďalšiu prevádzku.

(4) Odbornú prehliadku alebo odbornú skúšku možno nahradiť prehliadkou alebo skúškou vykonanou pracovníkom podľa § 18 po ukončení opravy vykonanej výmenou opotrebovaných častí za nové, s výnimkou zásahu do bezpečnostných zariadení, a v prípadoch ustanovených bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

(5) Opakovaná úradná skúška nahrádza odbornú prehliadku alebo odbornú skúšku; jej vykonaním začínajú plynúť lehoty nasledujúcich odborných prehliadok a odborných skúšok.

§ 13

Označenie technických zariadení

(1) Vyhradené technické zariadenie, na ktorom sa vykonala typová alebo úradná skúška, sa označí a o vykonaní skúšky sa vystaví osvedčenie o zhode s typom alebo s právnymi a ostatnými predpismi (certifikát).

(2) Označenie vyhradených technických zariadení sa skladá zo symbolu „TI“ a posledného dvojčíslia roku, v ktorom sa skúška vykonala. Najmenšia výška písmen je 5 mm, pričom na jednom vyhradenom technickom zariadení sa pri označovaní jednotlivých častí nemôžu použiť písmená rôznej veľkosti.

(3) Označenie sa vykoná zreteľne, na viditeľnom mieste a trvanlivým spôsobom. Označenie a nápisy ľahko zameniteľné s označením „TI“ sa na vyhradených technických zariadeniach nesmú umiestňovať. Na vyhradených elektrických zariadeniach sa označenie vykoná v technickej dokumentácii (v projekte).

§ 14

Základné požiadavky na odbornú spôsobilosť pracovníkov

(1) Organizácie poverujú prácami pri výrobe, montáži, prevádzke, obsluhe, opravách a údržbe a výkonom odborných prehliadok a odborných skúšok (ďalej len „činnosť“) na technických zariadeniach iba odborne spôsobilých pracovníkov.

(2) Odborná spôsobilosť na obsluhu vyhradených technických zariadení sa preukazuje preukazom; odborná spôsobilosť na výkon ostatných činností na vyhradených technických zariadeniach sa preukazuje osvedčením.

(3) Osvedčenie pre pracovníkov podľa § 15, 16, § 18 ods. 2 a § 24 vydáva, odoberá a dobu ich platnosti určuje orgán dozoru.

(4) Overovanie odbornej spôsobilosti na vydanie osvedčení podľa odseku 3 vykonáva Technická inšpekcia na základe prihlášky.

(5) Overovanie odbornej spôsobilosti podľa § 21, 22 a 23 vykonáva a osvedčenia vydáva organizácia, ktorú na túto činnosť oprávnil8) orgán dozoru (ďalej len „oprávnená vzdelávacia organizácia“).

(6) Dátum, čas a miesto konania overovania odbornej spôsobilosti (skúšky) sa oznámia uchádzačovi najmenej 15 dní pred jeho konaním.

(7) Uchádzač predloží doklad o dosiahnutom odbornom vzdelaní, potvrdenie o odbornej praxi a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na požadovanú činnosť najneskôr pri skúške.

(8) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti stráca platnosť po uplynutí platnosti uvedenej v osvedčení. Platnosť osvedčenia možno predĺžiť po úspešnej skúške vykonanej Technickou inšpekciou.

(9) Vydané osvedčenie môže orgán dozoru odobrať za porušenie povinností vyplývajúcich z bezpečnostnotechnických požiadaviek. V takom prípade možno osvedčenie znovu vydať len na základe novej skúšky.

(10) Overovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov obsluhy vyhradených technických zariadení a pracovníkov na opravy neuvedených v odseku 3 a v § 21 a 22 vykonáva odborný pracovník.

(11) O overení odbornej spôsobilosti sa vyhotoví zápisnica.

(12) Overovateľ odbornej spôsobilosti vedie evidenciu zápisníc o skúškach a o vydaných osvedčeniach.

(13) Pracovníci pred začatím práce musia byť oboznámení s bezpečnostnotechnickými požiadavkami vzťahujúcimi sa na nimi vykonávanú prácu.

(14) Organizácie musia zabezpečiť, aby zaškoľovaní pracovníci vykonávali na technických zariadeniach len takú činnosť, ktorá zodpovedá ich odborným vedomostiam, vždy pod vedením určeného pracovníka s odbornou spôsobilosťou zodpovedajúcou charakteru činnosti.

(15) Súčasťou plnenia povinností pracovníka je dodržiavanie bezpečnostnotechnických požiadaviek a podmienok sprievodnej technickej dokumentácie.

§ 15

Skúšobný technik výrobcu

(1) Skúšobný technik výrobcu je pracovník, ktorý má ukončené vysokoškolské vzdelanie zodpovedajúceho technického smeru a rok odbornej praxe alebo úplné stredné odborné vzdelanie zodpovedajúceho technického smeru a tri roky odbornej praxe pri výrobe, montáži alebo pri opravách príslušných vyhradených technických zariadení. Pre elektrické zariadenia platia požiadavky na odbornú spôsobilosť uvedené v prílohe č. 11 písm. d).

(2) Skúšobný technik výrobcu vyhradených technických zariadení vykonáva po ukončení výroby

a) stavebné a prvé tlakové skúšky tlakových zariadení alebo ich častí,

b) montážne skúšky zdvíhacích zariadení alebo častí skupiny A,

c) skúšky elektrických zariadení podľa § 10 ods. 1 písm. c),

d) skúšky plynových zariadení alebo ich častí.

(3) Skúšobný technik výrobcu vyhotoví o priebehu a o výsledkoch vykonanej skúšky písomný dokument (napr. zápisnicu, správu, protokol, atest), v ktorom uvedie svoje meno, priezvisko, číslo osvedčenia a potvrdí ho podpisom.

§ 16

Odborný pracovník

(1) Odborný pracovník je osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie zodpovedajúceho technického smeru a dva roky odbornej praxe alebo úplné stredné odborné vzdelanie zodpovedajúceho technického smeru a päť rokov odbornej praxe pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, prevádzke alebo pri opravách príslušných vyhradených technických zariadení. Pre elektrické zariadenia platia požiadavky na odbornú spôsobilosť uvedenú v prílohe č. 11 písm. d).

(2) Odborný pracovník vykonáva

a) odborné prehliadky,

b) odborné skúšky,

c) overovanie vedomostí pracovníkov obsluhy vyhradených technických zariadení,

d) overovanie vedomostí pracovníkov na opravy vyhradených technických zariadení.

(3) Odborný pracovník vyhotoví o priebehu a o výsledkoch vykonanej odbornej prehliadky, odbornej skúšky alebo overenia vedomostí pracovníkov obsluhy a pracovníkov na opravy písomný dokument.

§ 17

Obsluha technických zariadení

(1) Obsluhovať technické zariadenia môžu len osoby odborne spôsobilé, preukázateľne oboznámené s požiadavkami predpisov na obsluhu technického zariadenia a zacvičené.

(2) Obsluhovať vyhradené technické zariadenia

a) parné a kvapalinové kotly I. až V. triedy,

b) mobilné a vežové žeriavy výložníkového typu a pohyblivé pracovné plošiny na podvozku s motorovým pohonom skupiny A,

c) plynové zariadenia skupiny A okrem zariadení uvedených v časti IV bode 1 písm. d) a g) prílohy č. 1

môže len pracovník, ktorý má preukaz vydaný Technickou inšpekciou.

(3) Spôsobilosť na obsluhu vyhradených technických zariadení, ktoré nie sú uvedené v odseku 2, overuje odborný pracovník.

(4) Odbornú spôsobilosť na obsluhu ostatných technických zariadení určujú bezpečnostnotechnické požiadavky alebo sprievodná technická dokumentácia.

(5) Dĺžku teoretickej prípravy a praktického zácviku obsluhy určujú bezpečnostnotechnické požiadavky.

(6) Ustanovenia odsekov 3 až 5 sa nevzťahujú na elektrické zariadenia. Na odbornú spôsobilosť týchto pracovníkov sa vzťahujú § 19 až 26 a príloha č. 11.

§ 18

Pracovníci na opravy

(1) Rozoberať technické zariadenia na účely opravy, rekonštruovať a montovať zariadenia do funkčného celku na mieste ich budúcej prevádzky (ďalej len „oprava“) môžu osoby staršie ako 18 rokov, odborne spôsobilé, preukázateľne oboznámené s predpismi na opravy a montáž technického zariadenia a zacvičené.

(2) Riadiť práce pri opravách alebo samostatne opravovať tieto vyhradené technické zariadenia:

a) parné a kvapalinové kotly I. až V. triedy,

b) potrubia,

c) osobné a nákladné výťahy s povolenou dopravou osôb skupiny A,

d) plynové zariadenia skupiny A,

môže len pracovník, ktorý má osvedčenie.

(3) Odbornú spôsobilosť pracovníkov poverených opravami vyhradených technických zariadení neuvedených v odseku 2 overuje odborný pracovník.

(4) Odbornú spôsobilosť pracovníkov poverených opravami ostatných technických zariadení určujú bezpečnostnotechnické požiadavky alebo sprievodná technická dokumentácia.

(5) Dĺžku teoretickej prípravy a praktického zácviku pracovníkov poverených opravami určujú bezpečnostnotechnické požiadavky.

(6) Ustanovenia odsekov 3 až 5 sa nevzťahujú na elektrické zariadenia. Na odbornú spôsobilosť týchto pracovníkov sa vzťahujú § 19 až 26 a príloha č. 11.

Odborná spôsobilosť pracovníkov na činnosť na elektrických zariadeniach

§ 19

(1) Pracovníci na činnosť na elektrických zariadeniach sa podľa odbornej spôsobilosti rozdeľujú na

a) poučeného pracovníka,

b) elektrotechnika,

c) samostatného elektrotechnika,

d) elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky,

e) elektrotechnika špecialistu.

(2) Rozsah činností, ktoré môžu vykonávať na elektrickom zariadení pracovníci podľa jednotlivých stupňov odbornej spôsobilosti, určujú bezpečnostnotechnické požiadavky.

§ 20

Poučený pracovník

(1) Poučený pracovník je pracovník bez elektrotechnického vzdelania, ktorý v rámci svojej činnosti prichádza do styku s elektrickým zariadením, na ktorom pracuje alebo ho obsluhuje, a ktorý bol preukázateľne poučený v rozsahu vykonávanej činnosti na tomto druhu zariadenia a zacvičený v poskytovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

(2) Poučenie a zacvičenie môže vykonávať pracovník s odbornou spôsobilosťou podľa § 21, 22, 23 alebo § 24 tejto vyhlášky. V prípade obsluhy elektrických zariadení nízkeho napätia môže poučenie vykonať aj pracovník podľa odseku 1, ktorého touto činnosťou poverila organizácia.

§ 21

Elektrotechnik

(1) Elektrotechnik je pracovník, ktorý má odborné vzdelanie elektrotechnického učebného alebo študijného odboru (stredné, úplné stredné alebo vysokoškolské) a jeho odborná spôsobilosť bola overená podľa § 25.

(2) Elektrotechnik môže vykonávať činnosť na vyhradených elektrických zariadeniach v rozsahu osvedčenia pri dodržaní podmienok ustanovených predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

§ 22

Samostatný elektrotechnik

(1) Samostatný elektrotechnik je pracovník na samostatnú činnosť, ktorý spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11 písm. a) a jeho odborná spôsobilosť bola overená podľa § 25.

(2) Samostatný elektrotechnik môže vykonávať samostatne činnosť na vyhradených elektrických zariadeniach v rozsahu osvedčenia pri dodržaní podmienok ustanovených predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

(3) Samostatný elektrotechnik môže riadiť činnosť poučených pracovníkov bez obmedzenia ich počtu a činnosť najviac dvoch elektrotechnikov.

(4) Absolventi vysokých škôl elektrotechnických študijných odborov, ktorí pracujú vo vedeckých, výskumných a vývojových ústavoch a v laboratóriách škôl všetkých stupňov, sa na túto činnosť na svojich pracoviskách po splnení požiadaviek na odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11 písm. a) považujú za samostatných elektrotechnikov a overenie ich odbornej spôsobilosti podľa § 25 sa nevyžaduje.

§ 23

Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky

(1) Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky je pracovník, ktorý spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11 písm. b) a jeho odborná spôsobilosť bola overená podľa § 25.

(2) Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky môže riadiť činnosť poučených pracovníkov, elektrotechnikov a samostatných elektrotechnikov bez obmedzenia ich počtu alebo riadiť prevádzku elektrotechnických zariadení v rozsahu osvedčenia pri dodržaní podmienok ustanovených predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

§ 24

Elektrotechnik špecialista

(1) Elektrotechnik špecialista na projektovanie alebo na konštruovanie vyhradených elektrických zariadení je pracovník, ktorý spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax podľa prílohy č. 11 písm. c) a jeho odborná spôsobilosť bola overená podľa § 25.

(2) Elektrotechnik špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení je pracovník, ktorý spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika (na elektrické časti vyhradených tlakových, zdvíhacích a plynových zariadení stačí odborná spôsobilosť podľa § 16), má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11 písm. d) tejto vyhlášky a jeho odborná spôsobilosť bola overená podľa § 25.

(3) Elektrotechnik špecialista môže samostatne vykonávať a riadiť činnosti na vyhradených elektrických zariadeniach v rozsahu osvedčenia pri dodržaní podmienok určených predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

§ 25

Overovanie odbornej spôsobilosti

(1) Overovanie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky vykonáva oprávnená vzdelávacia organizácia8) na základe prihlášky.

(2) Uchádzač podáva prihlášku

a) oprávnenej vzdelávacej organizácii na overenie odbornej spôsobilosti elektrotechnika, samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky,

b) Technickej inšpekcii na overenie odbornej spôsobilosti elektrotechnika špecialistu.

(3) Školy s učebnými odbormi alebo so študijnými odbormi elektrotechnického zamerania, ktoré v rámci učebných osnov vykonávajú aj výučbu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení na elektrických zariadeniach, zásad ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím a poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom, môžu so súhlasom a za podmienok určených orgánom dozoru vykonať overenie odbornej spôsobilosti elektrotechnika ako súčasť záverečných skúšok.

§ 26

Zápočet dĺžky odbornej praxe

(1) Do dĺžky požadovanej odbornej praxe elektrotechnika na riadenie činnosti a na riadenie prevádzky a elektrotechnika špecialistu na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok sa započítava doba vykonávania činnosti na zariadení príslušného druhu a napätia. Na odbornú spôsobilosť elektrotechnika špecialistu na projektovanie a konštruovanie sa započítava doba odpracovaná pri projektovaní a konštruovaní zariadení.

(2) Polovicu požadovanej praxe na činnosť na príslušnom druhu zariadenia je možné nahradiť dvojnásobnou praxou na iných druhoch elektrických zariadení alebo pri iných činnostiach.

(3) Ak bola odborná prax prerušená na dlhšie ako na tri roky, započítava sa iba polovica praxe pred prerušením.

§ 27

Prechodné ustanovenia

(1) Organizácia vykonávajúca činnosti uvedené v § 3 ods. 1 bez oprávnenia požiada Technickú inšpekciu o preverenie odbornej spôsobilosti do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

(2) Oprávnenia, osvedčenia a preukazy obsluhy vydané pred účinnosťou tejto vyhlášky zostávajú v platnosti najviac dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky, ak nie je v oprávnení, osvedčení alebo v preukaze obsluhy ustanovená kratšia lehota.

(3) Na výrobu vyhradených technických zariadení uvedených v § 10 ods. 1 a ich častí vyrábaných opakovane podľa dokumentácie, na ktorú nebolo vydané osvedčenie konštrukčnej dokumentácie typu, sa žiadosť s dokumentáciou predkladá do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

(4) Prevádzkovateľ vyhradených technických zariadení skupiny A písomne nahlási údaje uvedené v prílohe č. 4 Technickej inšpekcii do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tejto vyhlášky.

(5) Prevádzkovateľ vyhradených technických zariadení skupiny A, ktoré boli uvedené do prevádzky alebo rekonštruované pred 1. júlom 1979, dohodne vykonanie úradnej skúšky najneskôr do jedného roku odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

(6) Výrobcovia a dodávatelia vyhradených technických zariadení určia na výkon činností, na ktoré sa vyžaduje oprávnenie, opatrenia podľa § 5 ods. 1 písm. c) do troch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.


§ 28

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 83/1982 Zb. pre oblasť pôsobnosti štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce a technických zariadení podľa zákona č. 174/1968 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.

2. § 11 a § 12 ods. 2 a 3 vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 86/1978 Zb. o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení.

3. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 84/1982 Zb. a vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 485/1990 Zb. pre oblasť pôsobnosti štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce a technických zariadení podľa zákona č. 174/1968 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.

4. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 24/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 486/1990 Zb. pre oblasť pôsobnosti štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce a technických zariadení podľa zákona č. 174/1968 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.

5. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 25/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 487/1990 Zb. pre oblasť pôsobnosti štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce a technických zariadení podľa zákona č. 174/1968 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.

6. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 26/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 488/1990 Zb. pre oblasť pôsobnosti štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce a technických zariadení podľa zákona č. 174/1968 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.

7. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 145/1979 Zb. o výbere prototypov strojov a zariadení na posudzovanie z hľadiska požiadaviek bezpečnosti práce a technických zariadení.

8. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 51/1983 Zb., ktorou sa ustanovujú niektoré povinnosti organizáciám na zaistenie bezpečnosti práce pri dovážaných technických zariadeniach pre oblasť pôsobnosti štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce a technických zariadení podľa zákona č. 174/1968 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.

§ 29

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 1996.


Rudolf Glasa v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z.

ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

I. ČASŤ:

ROZDELENIE TLAKOVÝCH ZARIADENÍ A ICH ZARADENIE DO SKUPÍN PODĽA MIERY OHROZENIA

1. Tlakové zariadenia skupiny A sú:

a) kotly parné a kvapalinové na výrobu pary alebo na ohrev kvapaliny s konštrukčným pretlakom nad 0,05 MPa, v ktorých teplota pracovnej látky je pri takomto pretlaku vyššia ako jej bod varu,

– parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 115 t/h (I. trieda),

– parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 50 t/h do 115 t/h vrátane a kvapalinové (horúcovodné) kotly s tepelným výkonom nad 35 MW (II. trieda),

– parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 8 t/h do 50 t/h vrátane a kvapalinové (horúcovodné) kotly s tepelným výkonom nad 5,8 MW do 35 MW vrátane (III. trieda),

– parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary do 8 t/h vrátane a kvapalinové (horúcovodné) kotly s tepelným výkonom do 5,8 MW vrátane (IV. trieda),

b) tlakové nádoby stabilné, ktorých najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 0,2 MPa, s objemom nad 10 litrov,

– ktorých súčin objemu*) tlakového zariadenia v litroch a najvyššieho pracovného pretlaku v MPa (ďalej len „bezpečnostný súčin“) je väčší ako 500 (IV. trieda),*)

– ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 20, ale neprevyšuje hodnotu 500 (III. trieda), okrem vzdušníkov motorových vozidiel,**)

c) kovové tlakové nádoby na dopravu plynov, ktorých kritická teplota je nižšia ako 50 oC, alebo plynov, ktoré pri teplote 50 oC majú absolútny tlak pár vyšší ako 0,3 MPa,

– cisterny – tlakové nádoby pevne spojené s podvozkom a tvoriace s ním cisternový voz, ktorý môže mať aj viac nádob slúžiacich na dopravu plynov (II. trieda).

2. Tlakové zariadenia skupiny B sú:

a) kotly s konštrukčným pretlakom do 0,05 MPa vrátane, v ktorých teplota pracovnej látky je pri takomto pretlaku nižšia ako jej bod varu,

– s menovitým tepelným výkonom nad 100 kW (V. trieda),

b) tlakové nádoby stabilné, ktorých najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 0,2 litra,

– ktorých najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 2,5 MPa a bezpečnostný súčin väčší ako 2, ale

* neprevyšuje hodnotu 20*), alebo

* prevyšuje hodnotu 20, ale objem neprevyšuje 10 litrov, a

– tlakové nádoby tvorené výhradne rúrkami s vnútorným priemerom nad 100 mm, prípadne pri nekruhových prierezoch rúrok s plochou prierezu nad 100 cm2, alebo tlakové nádoby tvorené výhradne rúrkami s vnútorným priemerom najviac 100 mm, prípadne pri nekruhových prierezoch rúrok s plochou prierezu najviac 100 cm2, pri ktorých súčin najvyššieho pracovného pretlaku v MPa a najväčšieho vnútorného rozmeru v mm je väčší ako 200 (II. trieda),

– ktorých najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 0,05 MPa, ale neprevyšuje 2,5 MPa, a bezpečnostný súčin je väčší ako 2, ale

* neprevyšuje hodnotu 20, alebo

* prevyšuje hodnotu 20, ale najvyšší pracovný pretlak neprevyšuje 0,2 MPa, alebo

* prevyšuje hodnotu 20, najvyšší pracovný pretlak prevyšuje 0,2 MPa, ale objem neprevyšuje 10 litrov, a

– tlakové nádoby, ktorých pracovnou látkou sú hlboko schladené skvapalnené plyny a najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 0,01 MPa, ale

* pre nádoby s bezpečnostným súčinom nad 2 neprevyšuje 0,05 MPa alebo

* pre nádoby s bezpečnostným súčinom do 2 je objem väčší ako 1 liter, a

– vzdušníky motorových vozidiel a tlakové nádoby tvorené výhradne rúrkami s vnútorným priemerom najviac l00 mm, prípadne pri nekruhových prierezoch rúrok s plochou prierezu najviac 100 cm2, v ktorých súčin najvyššieho pracovného pretlaku v MPa a najväčšieho vnútorného rozmeru v mm je väčší ako 100, ale neprevyšuje hodnotu 200 (I. trieda),

c) kovové tlakové nádoby na dopravu plynov, ktorých kritická teplota je nižšia ako 50 oC, alebo plynov, ktoré pri teplote 50 oC majú absolútny tlak pár vyšší ako 0,3 MPa,

– fľaše s objemom väčším ako 0,5 litra, valcovitého alebo guľovitého tvaru, vybavené na jednom alebo na obidvoch koncoch hrdlom, vrátane fliaš obsahujúcich oxid uhličitý rozpustený v nápojoch (I. trieda) a

– sudy – zvarované tlakové nádoby valcovitého tvaru s objemom väčším ako 100 litrov, vybavené obručami (I. trieda),

d) potrubné vedenia,

– v ktorých pracovnou látkou je vodná para s najvyšším pracovným pretlakom väčším ako 0,1 MPa alebo horúca voda s teplotou prevyšujúcou jej bod varu pri pretlaku 0,1 MPa (120 oC), pričom najväčší vnútorný rozmer potrubia je väčší ako 100 mm (bez ohľadu na rozšírené časti) (I. trieda),

– v ktorých najvyšší pracovný pretlak je väčší ako 1 MPa a súčasne je najväčší vnútorný rozmer potrubia väčší ako 100 mm (bez ohľadu na rozšírené časti) a pracovnou látkou je vzduch (II. trieda),

e) bezpečnostné zariadenia

– zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pracovného pretlaku tlakových zariadení,

– zabezpečujúce sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty v tých tlakových zariadeniach, pri ktorých jej prekročenie alebo pokles pod určenú hranicu ohrozuje ich bezpečnosť,

– zabezpečujúce sledovanie úrovne hladiny a prekročenie ich okrajových hraníc v tých tlakových zariadeniach, pri ktorých prekročenie alebo pokles pod určenú hranicu ohrozuje ich bezpečnosť,

– určené na automatické odlúhovanie a odkaľovanie kotlov, reguláciu prietoku, napájania a teploty prehriatej a prihriatej pary a vody.

3. Tlakové zariadenia skupiny C sú:

a) kotly s konštrukčným pretlakom do 0,05 MPa vrátane, v ktorých teplota pracovnej látky je pri takomto pretlaku nižšia ako jej bod varu,

– s menovitým tepelným výkonom nad 50 kW do 100 kW vrátane (VI. trieda),

– s menovitým tepelným výkonom do 50 kW vrátane (nezaradené do tried) a

kotly bez ohľadu na konštrukčný pretlak, ktorých objem nepresahuje 2 litre (nezaradené do tried),

b) tlakové nádoby stabilné,

– ktorých najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 0,01 MPa, ale neprevyšuje 0,05 MPa, alebo bezpečnostný súčin neprevyšuje hodnotu 2 (s výnimkou tlakových nádob, ktorých pracovnou látkou sú hlboko schladené skvapalnené plyny), alebo ktorých objem neprevyšuje 0,2 litra, vrátane nádob tvorených výhradne rúrkami s vnútorným priemerom do 100 mm a pri nekruhovom priereze s plochou prierezu do 100 cm2, pri ktorých súčin najvyššieho pracovného pretlaku v MPa a najväčšieho vnútorného rozmeru v mm je menší ako 100 (nezaradené do tried),

– ktorých jediným médiom je pitná a priemyselná voda,

c) kovové tlakové nádoby na dopravu plynov, ktorých kritická teplota je nižšia ako 50 oC, alebo plynov, ktoré pri teplote 50 oC majú absolútny tlak pár vyšší ako 0,3 MPa,

– ktorých objem je menší ako 0,5 1itra vrátane, a jednorazové tenkostenné obaly (nezaradené do tried),

d) potrubné vedenia s vnútorným priemerom do 100 mm vrátane a pri nekruhovom priereze s plochou prierezu do 100 cm2 vrátane, ktorých pracovnou látkou je vodná para s najvyšším pracovným pretlakom do 0,1 MPa vrátane alebo horúca voda s teplotou neprevyšujúcou bod varu pri tom pretlaku, alebo vzduch s najvyšším pracovným pretlakom do 1 MPa vrátane (III. trieda).

Poznámka k I. časti

Na účely tejto vyhlášky sa za tlakové zariadenia nepovažujú zariadenia podľa § 1 ods. 2 písm. a), b), c) vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike v znení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 31/1991 Zb.

II. ČASŤ:

ROZDELENIE ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ A ICH ZARADENIE DO SKUPÍN PODĽA MIERY OHROZENIA

1. Zdvíhacie zariadenia skupiny A sú:

a) žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou nad 1 000 kg a s ručným pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalých dráh žeriavov,

b) pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 1,5 m,

c) výťahy, ktoré sú trvalou súčasťou budov a objektov,

ca) osobné a nákladné s povolenou dopravou osôb,

cb) nákladné so zakázanou dopravou osôb,

d) stavebné výťahy, ktorými sa dopravujú aj osoby,

e) regálové zakladače so stanovišťom obsluhy (riadené obsluhou),

f) pohyblivé schody a chodníky,

g) lyžiarske vleky a vodnolyžiarske vleky,

h) výsuvné rebríky s motorovým pohonom,

i) zariadenia technickej zábavnej činnosti, ktorými sa zdvíhajú osoby nad 1,5 m,

j) zdvíhacie zariadenia javiskovej techniky.

2. Zdvíhacie zariadenia skupiny B sú:

a) žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane,

b) žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane,

c) zdvíhacie ústrojenstvá dopravných vozíkov a nakladačov s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremien pomocou prostriedkov na viazanie, zavesenie alebo na uchopenie,

d) zdvíhacie ústrojenstvá na manipuláciu s kontajnermi radu ISO,

e) zdvíhacie rampy, zdvíhacie plošiny, stojanové zdviháky a zdvíhacie čelá nákladných automobilov s motorovým pohonom, ktorými sa zdvíhajú bremená,

f) vrátky s motorovým pohonom používané na zdvíhanie bremien,

g) stavebné výťahy nákladné so zakázanou dopravou osôb,

h) zvisle posuvné brány s motorovým pohonom,

i) zariadenia na zavesenie alebo na uchopenie bremien, ktoré sú trvalou súčasťou zdvíhacích zariadení skupiny A a B.

3. Zdvíhacie zariadenia skupiny C sú:

a) prostriedky na viazanie a zavesenie bremien,

b) zdvíhacie zariadenia, ktoré sú súčasťou technologických liniek, strojov alebo automatických systémov na manipuláciu a skladovanie,

c) zdvíhacie zariadenia zostavované jednorazovo na montážne ciele, prepravu a pod.,

d) ostatné zdvíhacie zariadenia skupiny B, ktorých zdrojom energie je ľudská sila.

III. ČASŤ:

ROZDELENIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ A ICH ZARADENIE DO SKUPÍN PODĽA MIERY OHROZENIA

1. Elektrické zariadenia skupiny A sú:

a) zariadenia na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom väčším ako 3 MW vrátane,

b) zariadenia na premenu elektrickej energie s príkonom nad 250 kVA vrátane,

c) prenosové a distribučné siete elektrizačnej sústavy,

d) zariadenia v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu,

e) zariadenia v prostredí s extrémnou korozívnou agresivitou,

f) zariadenia v priestoroch z hľadiska úrazu elektrickým prúdom osobitne nebezpečných,

g) elektrické rozvody v miestnostiach na lekárske účely v zdravotníckych zariadeniach,

h) zariadenia v objektoch určených na zhromažďovanie viac ako 250 osôb

vrátane zariadení slúžiacich na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny, ak sú súčasťou zariadení uvedených pod písmenami a) až h).

2. Elektrické zariadenia skupiny B sú elektrické zariadenia s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty, ktoré nie sú uvedené v bode 1 tejto časti.

3. Elektrické zariadenia skupiny C sú elektrické zariadenia nezahrnuté do bodu 1 a 2 tejto časti.

IV. ČASŤ:

ROZDELENIE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ A ICH ZARADENIE DO SKUPÍN PODĽA MIERY OHROZENIA

1. Plynové zariadenia skupiny A sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi určené na

a) výrobu plynov s jednotkovým výkonom vyšším ako 10 Nm3/h vrátane zariadení upravujúcich zloženie plynu na technické hodnoty vyžadované osobitným predpisom alebo odberateľom,

b) skladovanie plynov s pretlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom nad 100 m3 (plynojemy a zásobníky),

c) plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov s výkonom nad 10 Nm3/h,

d) zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) s výkonom nad 10 Nm3/h,

e) zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu nad 0,3 MPa,

f) znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,3 MPa,

g) rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,3 MPa, acetylénovody a všetky plynovody vyhotovené z nekovových materiálov,

h) spotrebu plynov spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW (vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní),

i) chladenie a mrazenie (chladiace okruhy) s množstvom plynu ako chladiva nad 25 kg.

2. Plynové zariadenia skupiny B sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi určené na

a) výrobu plynov s jednotkovým výkonom do 10 Nm3/h vrátane,

b) skladovanie plynov s pretlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom do 100 m3 (plynojemy a zásobníky),

c) plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov s výkonom do 10 Nm3/h vrátane,

d) zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) s výkonom do 10 Nm3/h, ak umožňujú pripojiť viac ako dve fľaše na dopravu plynov,

e) zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu do 0,3 MPa,

f) znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,3 MPa,

g) rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane (okrem acetylénovodov) a všetky prípojky vyhotovené z nekovových materiálov,

h) spotrebu plynov spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW (vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní) a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín,

i) chladenie a mrazenie (chladiace okruhy) s množstvom plynu ako chladiva od 3 kg do 25 kg vrátane.

3. Plynové zariadenia skupiny C sú:

a) ostatné zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi,

b) zariadenia pracujúce s ostatnými plynmi.

Poznámka k IV. časti

Za nebezpečné plyny sa podľa tejto vyhlášky považujú:

– metán (zemný plyn, bioplyn, kalový plyn),

– skvapalnené vykurovacie plyny a plyny získané štiepením uhľovodíkov,

– vykurovacie plyny a plyny ochranných atmosfér obsahujúce oxid uhoľnatý (svietiplyn, generátorový plyn, vysokopecný plyn, koksárenský plyn, vodný plyn a pod.),

– vodík,

– acetylén,

– oxid uhoľnatý,

– chlór,

– dusík,

– oxid uhličitý,

– kyslík,

– čpavok

– a iné horľavé, jedovaté alebo žieravé plyny alebo ich zmesi v takých množstvách alebo koncentráciách, ktorými môžu pri úniku zo
zariadenia spôsobiť akútne ohrozenie života alebo zdravia osôb.

Plynom sa rozumejú látky alebo ich zmesi, ktoré sú v plynnom stave pri teplote 15 oC a pri tlaku 0,1 MPa.

Príloha č. 2 vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z.

OBSAH KONŠTRUKČNEJ DOKUMENTÁCIE VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PREDKLADANEJ NA SCHVÁLENIE

1. Konštrukčná dokumentácia obsahuje najmenej:

a) názov, adresu a IČO výrobcu,

b) charakteristiku zariadenia vrátane zaradenia do skupiny, podskupiny, prípadne do triedy podľa § 2prílohy č. 1 a parametrov podľa prílohy č. 4,

c) opis a funkciu zariadenia,

d) výkresy zostáv a hlavných celkov,

e) výpočty dôležitých konštrukčných častí vrátane mechanizmov,

f) schémy elektrického zapojenia, hydraulických alebo pneumatických rozvodov vrátane technickej správy obsahujúcej príslušné údaje a parametre prístrojov, vedení, potrubí a pod.,

g) vybavenie meracími, regulačnými a zabezpečovacími prvkami s ich opisom a funkciou,

h) zásady na vykonávanie skúšok zariadenia a kritériá ich úspešnosti,

i) zoznam použitých predpisov a noriem s prípadným výpisom odlišností a opisom spôsobu riešenia z hľadiska technickej bezpečnosti,

j) pokyny na prevádzku podľa prílohy č. 3.

2. Predkladaná konštrukčná dokumentácia pre vyhradené tlakové zariadenia a vyhradené plynové zariadenia obsahuje okrem požiadaviek uvedených v bode 1 aj

a) druh pracovnej látky, jej fyzikálne a chemické vlastnosti,

b) výkresy tlakových a dôležitých konštrukčných častí v mierke a s údajmi potrebnými na pevnostný výpočet,

c) pevnostné a ďalšie výpočty konštrukčných častí a bezpečnostných zariadení podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek,

d) náčrt zapojenia zariadení z hľadiska parametrov vstupov a výstupov pracovnej látky vo všetkých priestoroch, ak je to pre úplnosť údajov potrebné.

3. Pre trvalé žeriavové dráhy stačí dokumentácia obsahujúca

a) názov, adresu a IČO výrobcu,

b) charakteristiku dráhy vrátane zaradenia do výrobnej skupiny,

c) výkresy zostáv a podzostáv,

d) výpočet,

e) technickú správu vrátane zoznamu použitých predpisov a noriem.

Príloha č. 3 vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z.

OBSAH SPRIEVODNEJ TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

1. Sprievodná technická dokumentácia vyhradených technických zariadení obsahuje

a) údaje týkajúce sa identifikácie výrobcu alebo dodávateľa, základné údaje o zariadení najmenej v rozsahu prílohy č. 4, charakteristiku prostredia, v ktorom môže zariadenie pracovať,

b) pokyny na prevádzku alebo odkazy na predpisy obsahujúce

ba) prípustné spôsoby použitia,

bb) návod na obsluhu (vrátane zakázaných manipulácií), údržbu, prehliadky (kontroly) a skúšky,

bc) výpis požiadaviek na vedenie prevádzkovej dokumentácie a dokladov,

bd) požiadavky na odbornú spôsobilosť osôb vykonávajúcich obsluhu, údržbu, prehliadky (kontroly) a skúšky,

be) návod na montáž, vyskúšanie a podmienky uvedenia zariadenia do prevádzky,

bf) zoznam náhradných dielcov a príslušenstva,

c) preberacie dokumenty obsahujúce

ca) dokument (pasport, revíznu knihu) zariadenia v rozsahu určenom bezpečnostnotechnickými požiadavkami,

cb) osvedčenie dokumentácie, ak bolo vydané,

cc) vyhlásenie výrobcu o zhode zariadenia s bezpečnostnotechnickými požiadavkami,

cd) osvedčenie o typovej skúške zariadenia alebo jeho častí,

ce) osvedčenie o úradnej skúške alebo o skúške vykonanej skúšobným technikom alebo odborným pracovníkom,

cf) ostatné doklady (predpísané atesty, certifikáty, opisy výnimiek).

Sprievodná technická dokumentácia a doklady sa ukladajú do trvanlivého obalu formátu A4.

2. Sprievodná technická dokumentácia vyhradených tlakových zariadení okrem údajov a dokumentov uvedených v bode 1 obsahuje

a) pre kotly I. až IV. triedy a pre tlakové nádoby skupiny A pasport dodaný výrobcom spolu so zariadením obsahujúci najmenej

aa) názov výrobcu, výrobné číslo zariadenia a rok výroby,

ab) prípustné pracovné parametre zariadení,

ac) skúšobný pretlak a teplotu skúšobnej látky,

ad) údaje o pracovnej látke,

ae) evidenčné číslo osvedčenia, ak bolo vydané,

af) prehľad použitých materiálov a predpísané údaje o nich,

ag) údaje o poistnej a ostatnej armatúre a o výstroji,

ah) údaje o výsledkoch nedeštruktívnych skúšok a náčrt rozmiestnenia snímok,

ai) listy na záznamy výsledkov opakovaných prehliadok a skúšok,

aj) výkresy s údajmi potrebnými na kontrolu rozmerov určených výpočtom,

ak) podmienky na výpočet a vypočítané hodnoty častí namáhaných pretlakom a nosných častí,

b) pre kotly V. triedy a tlakové nádoby skupiny B pasport alebo namiesto pasportu osvedčenie o typovej skúške, ktoré musí obsahovať najmenej údaje uvedené v bode 2 písm. aa) až ae) a ag), pričom

ba) sa uvedie výrobné číslo vyskúšaného prototypu a rozsah platnosti osvedčenia o typovej skúške vymedzený počtom vyrobených kusov alebo priamo ich výrobnými číslami; výrobné číslo zariadenia, ku ktorému bolo toto osvedčenie o typovej skúške dodané, musí zodpovedať rozsahu jeho platnosti,

bb) prehľad použitých materiálov podľa bodu 2 písm. af) môže nahradiť zoznam použitých značiek materiálov a vyhlásenie výrobcu, že pri výrobe zariadení použil atestované materiály podľa schválenej dokumentácie typu a že ich atesty archivuje,

bc) k osvedčeniu o typovej skúške sa nemusia dodať doklady podľa bodu 1 písm. cf). Opis výnimiek možno nahradiť len potrebnými údajmi o nich (z čoho a kým je udelená, číslo výnimky, doba platnosti),

bd) namiesto výkresu možno uviesť náčrt so základnými vonkajšími a pripojovacími rozmermi a hrúbkami stien tlakových častí (napr. plášťa, dna, veka, hrdla, prírub).

Príloha č. 4 vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z.

EVIDENČNÉ ÚDAJE VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Evidenčnými údajmi sa rozumejú:

a) názov,

b) typové označenie,

c) výrobca,

d) výrobné číslo,

e) rok výroby,

f) umiestnenie,

g) základné technické parametre

pre tlakové nádoby:

1. najvyšší pracovný pretlak,

2. skúšobný pretlak,

3. najvyššia a najnižšia pracovná teplota,

4. vnútorný objem,

5. bezpečnostné zariadenia (výstroj),

pre kotly:

1. výhrevná plocha kotla v m2,

2. výkon kotla (množstvo vyrábanej pary v t/h, MW),

3. teplota napájacej vody, výstupná teplota pary (vody),

4. druh paliva,

pre zdvíhacie zariadenia:

1. nosnosť (pre pohyblivé schody, chodníky a vleky prepravná kapacita),

2. zdvih,

3. menovité rýchlosti,

4. rozpätie, vyloženie,

5. ovládanie,

6. druh pohonu,

pre žeriavové dráhy:

1. dovolené zaťaženie,

2. dĺžka,

3. rozchod,

4. výšková úroveň,

pre plynové zariadenia:

1. druh plynu,

2. pretlak plynu,

3. prietok plynu (pre zdroje plynu a regulačné stanice),

4. dĺžka (pre plynovody mimo plynárenských zariadení),

5. výkon (pre spotrebiče),

6. obsah chladiva (pre chladiace okruhy).

Príloha č. 5 vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z.

PREHLIADKY A SKÚŠKY TLAKOVÝCH ZARIADENÍ

Tlakové zariadenia Výroba Uvedenie do prevádzky Prevádzka
Skupina Osvedčenie konštrukčnej dokumentácie Typová výroba Kusová výroba Opakované úradné skúšky Skúšky po opravách7) Odborné prehliadky a odborné skúšky
Typová skúška Skúška ďalších kusov Stavebná a prvá tlaková skúška Prvá úradná skúška Prvá vonkajšia prehliadka Opakovaná vonkajšia prehliadka Vnútorná prehliadka Tlaková skúška
A a TI TI STV TI TI TI/6 r TI X OP/3m OP/1 r OP/6 r
b TI TI STV TI TI TI/ 10 r TI X OP/1 r OP/5r OP/10 r
c TI TI STV TI X TI/ 10 r OP OP O/5) OP/2) OP/2)
B a TI TI STV OP X X OP OP OP/1 r OP/1 r OP/10 r
b TI TI STV OP X X OP OP OP/1 r OP/5r OP/10 r
c TI TI STV OP X X OP X O/5) X OP/2)
d TI1) X X OP/TI6) X X OP OP O/6 m X X
e TI TI STV OP X 4) OP 4) 4) X X
C a X X X X X X TPV/3) TPV/3) TPV/3) TPV/3) TPV
b X X X X X X O O TPV TPV TPV
c X X X X X x O O TPV X TPV
d X X X X X x o o TPV X TPV

Legenda
1) osvedčenie k projektu 2) lehoty závisia od pracovnej látky 3) podľa vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach4) spolu s tlakovým zariadením
5) pred každým naplnením nádoby6) len parovody a horúcovody 7) za opravu sa považuje zásah do tlakového celku; tým nie je dotknutá možnosť podľa § 12 ods. 4 tejto vyhláškyX - nepožaduje saTPV - podľa technických podmienok výrobcu (dodávateľa)TI - Technická inšpekciaSTV - skúšobný technik výrobcuOP - odborný pracovníkO - určený pracovník (pracovník obsluhy)m - mesiacr - rok

Príloha č. 6 vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z.

PREHLIADKY A SKÚŠKY ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY

Zdvíhacie zariadenia Výroba
Osvedčenie konštrukčnej dokumentácie Typová výroba Kusová výroba
Skupina Prototyp Ďalšie výrobky
Montážna skúška typu Typová skúška Montážna skúška Prvá úradná skúška Odborná prehliadka alebo skúška Montážna skúška Prvá úradná skúška Odborná prehliadka alebo skúška
A a Tl STV Tl STV TI1) OP2) OP1)/STV2) Tl X
b Tl STV Tl STV TI1) OP2) OP1)/STV2) Tl X
ca Tl STV Tl STV Tl X OP1)/STV2) Tl X
cb Tl STV Tl STV Tl X OP1)/STV2) Tl X
d Tl STV Tl STV TI1) OP2) OP1)/STV2) Tl X
e Tl STV Tl STV Tl X OP1)/STV2) Tl X
f Tl STV Tl STV Tl X OP1)/STV2) Tl X
g Tl STV Tl STV TI1) OP2) OP1)/STV2) Tl X
h Tl STV Tl STV TI1) OP2) OP1)/STV2) Tl X
i Tl STV Tl STV TI1) OP2) OP1)/STV2) Tl X
j Tl STV Tl STV Tl X OP1)/STV2) Tl X
B a Tl STV Tl STV X OP OP1)/STV2) X OP
b Tl STV Tl STV X OP OP1)/STV2) X OP
c Tl STV Tl STV X OP OP1)/STV2) X OP
d Tl STV Tl STV X OP OP1)/STV2) X OP
e Tl STV Tl STV X OP OP1)/STV2) X OP
f Tl STV Tl STV X OP OP1)/STV2) X OP
g Tl STV Tl STV X OP OP1)/STV2) X OP
h Tl STV Tl STV X OP OP1)/STV2) X OP
i Tl STV Tl STV X OP OP1)/STV2) X OP
C a X X X O X X O X X
b X X X O X X O X X
c X X X O X X O X X
d X X X O X X O X X

Legenda
1) iba ak sa zariadenie zmontovalo u odberateľa
2) iba ak sa zariadenie zmontovalo u výrobcu X – nepožaduje sa TI – Technická inšpekcia STV – skúšobný technik výrobcuOP – odborný pracovníkO - určený pracovník

Príloha č. 7 vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z.

PREHLIADKY A SKÚŠKY ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ POČAS PREVÁDZKY

Zdvíhacie zariadenia Prevádzka
Skupina Opakované úradné skúšky Skúšky po rekonštrukciách Prehliadky a skúšky po opravách3) Odborné prehliadky a odborné skúšky1)
(opakované)
montážna úradná Prehliadky Skúšky
A a Tl/10 r STV/OP TI OP/O OP/2 r2) OP/4 r2)
b Tl/10 r STV/OP TI OP/O OP/1 r OP/2 r
ca Tl/6 r STV/OP TI OP/O OP/3 m OP/3 r
cb Tl/10 r STV/OP TI OP/O OP/6 m OP/6 r
d Tl/10 r STV/OP TI OP/O OP/3 m OP/3 r
e Tl/10 r STV/OP TI OP/O OP/1 r OP/2 r
f Tl/10 r STV/OP TI OP/O OP/3 m OP/3 r
g Tl/10 r STV/OP TI OP/O OP/TPV OP/1 r
h Tl/10 r STV/OP TI OP/O OP/TPV OP/TPV
i Tl/10 r STV/OP TI OP/O OP/TPV OP/TPV
i Tl/10 r STV/OP TI OP/O OP/TPV OP/TPV
B a X OP X OP/O OP/3 r2) OP/6 r2)
b X OP X OP/O OP/4 r2) OP/8 r2)
c X OP X OP/O OP/TPV OP/TPV
d X OP X OP/O OP/TPV OP/TPV
e X OP X OP/O OP/TPV OP/TPV
f X OP X OP/O OP/TPV OP/TPV
g X OP X OP/O OP/TPV OP/TPV
h X OP X OP/O OP/TPV OP/TPV
i X OP X OP/O OP/TPV OP/TPV
C a X O X O O/TPV O/TPV
b X O X O O/TPV O/TPV
c X O X O O/TPV O/TPV
d X O X O O/TPV O/TPV

Legenda
1) lehoty platia iba v prípade, ak v TPV nie sú ustanovené kratšie lehoty
2) pre žeriavy stavebné, cestné výložníkové, lanové, hydraulické ruky a pre žeriavy v horúcom alebo v agresívnom prostredí je lehota – odborných prehliadok 1rok a – odborných skúšok 2 roky
3) odborná spôsobilosť sa vyžaduje podľa § 12 ods. 4 tejto vyhlášky

STV – skúšobný technik výrobcu
OP – odborný pracovník
O – určený pracovník
r – rok
m – mesiac
X – nepožaduje sa
TPV – lehoty podľa technických podmienok výrobcu (dodávateľa)TI – Technická inšpekcia

Príloha č. 8 vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z.

PREHLIADKY A SKÚŠKY ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ POČAS PREVÁDZKY

Tabuľka 01

Príloha č. 9 vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z.

PREHLIADKY A SKÚŠKY PLYNOVÝCH ZARIADENÍ PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY

Plynové zariadenia Výroba Uvedenie do prevádzky
Skupina Osvedčenie konštrukčnej dokumentácie Typová výroba Kusová výroba Prvá úradná skúška Odborná prehliadka alebo skúška
Typová skúška Skúška ďalších kusov Montážna skúška
A a TI1) TI STV STV TI X
b TI TI STV STV TI X
c TI TI STV STV TI X
d TI TI STV STV TI X
e TI TI STV STV TI X
f TI TI STV STV TI X
g TI1) X X X TI X
h TI TI STV STV TI X
i TI TI STV STV TI X
B a TI TI STV STV X2) OP2)
b TI TI STV STV X2) OP2)
c TI TI STV STV X2) OP2)
d TI TI STV STV X OP
e TI TI STV STV X OP
f TI TI STV STV X OP
g TI1) X X X TI2) OP2)
h TI TI STV STV X OP
i TI TI STV STV X OP
C a X X TPV TPV XO
b X X TPV TPV XO

Legenda
1) osvedčenie k projektu
2) prvá úradná skúška sa vyžaduje iba pri acetyléne

X – nepožaduje sa/nepredpokladá sa
TPV – podľa technických podmienok výrobcu
TI – Technická inšpekcia
STV – skúšobný technik výrobcu
OP – odborný pracovník
O – určený pracovník (pracovník obsluhy)

Príloha č. 10 vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z.

PREHLIADKY A SKÚŠKY PLYNOVÝCH ZARIADENÍ POČAS PREVÁDZKY

Plynové zariadenia Prevádzka
Skupina Opakované úradné skúšky Skúšky po opravách4) Odborné prehliadky a odborné skúšky1)
Prehliadky Skúšky
A a TI/ 10 r OP/TI3) OP/3 m OP/3 r
b TI/ 10 r OP/TI3) OP/6 m OP/5 r
c TI/ 10 r OP/TI3) OP/3 m OP/1 r
d TI/ 10 r OP/TI3) OP/1 r OP/5 r
e TI/ 10 r OP/TI3) OP/1 r OP/3 r
f TI/ 10 r OP/TI3) OP/6 m OP/1 r
g TI3) OP/TIV OP/1 r OP/5 r
h TI/6 r OP/TI3) OP/3 m OP/3 r
i TI/ 10 r OP/TI3) OP/1 r OP/5 r
B a X2) OP OP/3 m OP/3 r
b X2) OP OP/6 m OP/5 r
c X2) OP OP/3 m OP/1 r
d X OP OP/1 r OP/5 r
e X OP OP/1 r OP/3 r
f X OP OP/6 m OP/1 r
S X OP OP/3 r OP/6 r
h X OP OP/1 r OP/3 r
i X OP O/TPV TPV
C a X TPV O/3 r TPV
b X TPV O/5 r TPV

Legenda

1) kontroly a prevádzkové revízie podľa vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 86/1978 Zb. o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení
2) opakovaná úradná skúška po 10 rokoch sa vyžaduje iba pre acetylén
3) iba po opravách spojených so zváraním
4) za opravu sa považuje zásah do častí v priamom styku s plynom

X – nepožaduje sa/nepredpokladá sa
TPV – podľa technických podmienok výrobcu
TI – Technická inšpekcia
OP – odborný pracovník
O – určený pracovník (pracovník obsluhy)
m – mesiace
r – roky

Príloha č. 11 vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z.

PRAX POŽADOVANÁ PRI JEDNOTLIVÝCH STUPŇOCH ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI PRACOVNÍKOV NA ČINNOSTI NA ELEKTRICKÝCH ZARIADENIACH

a) Samostatný elektrotechnik podlá § 22
do 1 000 V nad 1 000 V
pri činnostiach vykonávaných na elektrických zariadeniach vyučený, ÚSO, VŠ rok 2 roky
pri činnostiach vykonávaných len na bleskozvodoch 6 mesiacov
b) Elektrotechnik na riadenie činnosti a na riadenie prevádzky podlá § 23
do 1 000 V nad 1 000 V
pri činnostiach vykonávaných na elektrických zariadeniach vyučený ÚSO VŠ 4 roky 3 roky 2 roky 5 rokov 4 roky 3 roky
pri činnostiach vykonávaných len na bleskozvodoch vyučený ÚSO, VŠ 3 roky 2 roky
c) Elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie podlá § 24 ods. 1
do 1 000 V nad 1 000 V
pri činnostiach vykonávaných na elektrických zariadeniach ÚSO VŠ 4 roky 2 roky 5 rokov 3 roky
pri činnostiach vykonávaných len na bleskozvodoch ÚSO VŠ 2 roky 1 rok
d) Elektrotechnik špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok (§ 12) podľa § 24 ods. 2
na rozsah
El E2 E4, E5
pri činnostiach vykonávaných na elektrických zariadeniach v objektoch triedy*) A a B1 vyučený ÚSO s maturitou VŠ 8 rokov 6 rokov 4 roky 7 rokov 5 rokov 3 roky 5 rokov 3 roky 1 rok
na rozsah
El E2 E4, E5
pri činnostiach vykonávaných na elektrických zariadeniach v objektoch triedy B vyučený ÚSO s maturitou VŠ 9 rokov 7 rokov 5 rokov 8 rokov 6 rokov 4 roky 7 rokov 5 rokov 3 roky
v objektoch triedy
A, BI B
pri činnostiach vykonávaných len na bleskozvodoch (E3) vyučený ÚSO s maturitou VŠ 3 roky 2 roky 1 rok 5 rokov 3 roky 2 roky*)

*) Podľa požiadaviek na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) elektrických zariadení rozdeľujeme objekty do týchto tried:
A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu,
B – objekty s nebezpečenstvom výbuchu,
B1 – objekty s nebezpečenstvom výbuchu zahŕňajúce regulačné stanice plynu a objekty s ochranným priestorom,
C – objekty podliehajúce hlavnému dozoru orgánov štátnej banskej správy podľa § 39 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.

Identifikácia skupín elektrických zariadení z hľadiska odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií):
E1 – zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov,
E2 – zariadenia s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov,
E3 – bleskozvody,
E4 – elektrické stroje, prístroje, rozvádzače,
E5 – elektrické prípojky nn.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 2 zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.

2) § 1 ods. 2 písm. a), b) a c) vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike v znení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 31/1991 Zb.

3) § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.

4) Napríklad STN ISO 9000 Normy na riadenie a zabezpečovanie kvality. Smernice na ich voľbu a používanie.

5) STN 73 2601 Zhotovovanie oceľových konštrukcií.

6) STN EN 287–1,2 Skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 1: Ocele. Časť 2: Hliník.STN 05 0710 Zváranie. Predpisy na úradné skúšky zváračov.STN 05 6816 Zváranie rúr a tvaroviek z lineárneho polyetylénu.

7) Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov.

8) § 2 písm. g) zákona č. 174/1968 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.

*) Objem je veľkosť priestoru vymedzeného stenami namáhanými vnútorným alebo vonkajším pretlakom pracovnej látky, pričom objem zabudovaných zariadení, výmurovky alebo výplne sa neodpočítava; viacpriestorové zariadenia sa zaradia podľa priestoru patriaceho parametrami do najvyššej skupiny.

**) STN 30 3507 Vzduchové brzdy. Vzduchojemy. Technické požiadavky.