Oznámenie č. 73/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-73
Čiastka 25/1996
Platnosť od 15.03.1996
Pôvodný predpis 15.03.1996

73

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 2. februára 1996 do 5. marca 1996 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1995–1996 uzavretá 10. februára 1995 medzi Odborovým zväzom STAVBA Slovenskej republiky

a

Tehliarskym zväzom Slovenska.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá 5. decembra 1995 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským spolkom cukrovarníckym.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá 12. decembra 1995 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Združením výrobcov liehovín na Slovensku.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá 19. decembra 1995 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským konzervárenským zväzom.

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1996–1997 uzavretá 20. decembra 1995 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenskou spoločnosťou mlynárov.

6. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1996 uzavretá 9. januára 1996 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Zväzom výrobcov vína na Slovensku.

7. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1996–1997 uzavretá 11. januára 1996 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Úniou hydinárov Slovenska.

8. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá 20. februára 1996 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským mliekárenským zväzom.

9. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1996 uzavretá 20. februára 1996 medzi Odborovým zväzom civilných zamestnancov Armády Slovenskej republiky

a

Zamestnávateľským zväzom podnikov Armády Slovenskej republiky.

10. Dodatok č. 1 zo dňa 24. januára 1996 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1995–1996 uzavretej 9. marca 1995 medzi Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska

a

Odborovým zväzom PROJEKT Slovenskej republiky.