Nariadenie vlády č. 67/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-67

(v znení č. 168/2000 Z. z.)

Čiastka 23/1996
Platnosť od 13.03.1996 do31.12.2002
Účinnosť od 01.07.2000 do31.12.2002
Zrušený 716/2002 Z. z.
Znenie 01.07.2000

67

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 20. februára 1996,

ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 29 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z. o utečencoch (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Bezpečné tretie krajiny a bezpečné krajiny pôvodu

Na účely vykonania § 8 písm. c) a § 10 zákona sa za

a) bezpečné tretie krajiny považujú Česká republika, členské štáty Európskej únie, Island, Kanada, Maďarsko, Nórsko, Poľsko, Spojené štáty americké a Švajčiarsko,

b) bezpečné krajiny pôvodu považujú Bulharsko, Česká republika, členské štáty Európskej únie, Ghana, Island, Juhoafrická republika, Kanada, Keňa, Maďarsko, Maurícius, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Senegal, Spojené štáty americké, Seychely, Švajčiarsko a Zimbabwe.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.