Oznámenie č. 65/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Vykonávacieho protokolu k Zmluve medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-65
Čiastka 22/1996
Platnosť od 06.03.1996
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 18. decembra 1995, na základe článku 6.

Pôvodný predpis 06.03.1996

65

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. decembra 1995 bol v Prahe podpísaný Vykonávací protokol k Zmluve medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 184/1995 Z. z.).

Protokol nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 18. decembra 1995, na základe článku 6.

VYKONÁVACÍ PROTOKOL

k Zmluve medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky
o výmene údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov

Generálny prokurátor Slovenskej republiky a Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky sa dohodli podľa článku 7 Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov na tomto vykonávacom protokole:

Článok 1

1. Každé písomné dožiadanie o poskytnutie údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov sa zasiela dožiadanej strane na tlačive používanom dožadujúcou stranou, ktoré musí byť opatrené odtlačkom pečiatky s textom „Dožiadanie informácie podľa medzinárodnej zmluvy“, údajom o počte listov, dátumom a podpisom pracovníka dožadujúcej strany.

2. Dožiadaná strana poskytne dožadujúcej strane všetky požadované údaje spravidla do jedného týždňa po prijatí dožiadania.

Článok 2

Každé vybavenie dožiadania musí obsahovať

a) v prípade negatívnej informácie odtlačok pečiatky s textom „Nemá záznam v RT“, dátum a podpis pracovníka dožiadanej strany,

b) v prípade pozitívnej informácie odtlačok pečiatky s textom „Overená kópia podľa medzinárodnej zmluvy“, údaj o počte listov, dátum a podpis pracovníka dožiadanej strany.

Článok 3

Dožiadanie podľa článku 1 a jeho vybavenie podľa článku 2 možno vykonať aj elektronickou formou s tým, že bude potvrdené následným zaslaním pôvodného vyhotovenia dožiadania alebo jeho vybavenia.

Článok 4

Dožiadanie a jeho vybavenie sa zasielajú spravidla raz týždenne. Pre potrebu colných orgánov je ku každej zásielke pripojený sprievodný list deklarujúci obsah zásielky.

Článok 5

1. Dožiadanie a jeho vybavenie podľa článkov 1 až 4 zabezpečuje v Slovenskej republike Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v Bratislave a v Českej republike Register trestov so sídlom v Prahe.

2. Riaditeľ Registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v Bratislave a riaditeľ Registra trestov so sídlom v Prahe (ďalej len „riaditelia registrov trestov“) sú oprávnení prijímať spoločné organizačné a technické opatrenia za účelom uskutočňovania operatívnej a hospodárnej výmeny požadovaných údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov.

3. V prípade, že riaditelia registrov trestov sa nedohodnú na vykonaní spoločných opatrení, požiadajú, aby sa o nich dohodol generálny prokurátor Slovenskej republiky a Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky.

Článok 6

Tento vykonávací protokol nadobúda platnosť dňom podpisu oboma stranami.

Dané v Prahe 18. decembra 1995 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Michal Vaľo v. r.

Pavel Pelant v. r.