Oznámenie č. 63/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-63
Čiastka 22/1996
Platnosť od 06.03.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou diplomatických nót, t. j. 8. januára 1996, na základe článku 11.

Pôvodný predpis 06.03.1996

63

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. júla 1995 bola v Bukurešti podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou diplomatických nót, t. j. 8. januára 1996, na základe článku 11.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska
o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci

Vláda Slovenskej republiky a vláda Rumunska (ďalej len „zmluvné strany“),

s cieľom podporiť rozvoj hospodárskej, výrobnej a vedecko-technickej spolupráce v záujme obidvoch štátov,

v snahe prehlbovať priateľské vzťahy medzi obidvoma štátmi,

berúc do úvahy záujmy zmluvných strán v činnosti medzinárodných ekonomických organizácií, ktorých sú účastníkmi,

berúc do úvahy účelnosť rozšírenia spolupráce medzi Slovenskou republikou a Rumunskom vo všetkých oblastiach spoločného záujmu, najmä v oblasti hospodárskej spolupráce, pri realizácii ekologických a iných významných projektov napomáhajúcich ekonomický rozvoj obidvoch krajín, v oblasti pohybu kapitálu, spoločnej investičnej činnosti, v priemysle a v oblasti služieb,

s cieľom vytvoriť predpoklady na efektívnu ekonomickú spoluprácu obidvoch krajín v podmienkach prechodu ich vonkajších vzťahov na zásady pôsobiace vo vzťahoch medzi štátmi s vyspelou trhovou ekonomikou,

dohodli sa takto:

Článok 1

V súlade s právnymi poriadkami štátov zmluvných strán sa budú prijímať nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie, uľahčenie a stimuláciu rozvoja rozličných foriem hospodárskej spolupráce medzi obidvoma štátmi.

Článok 2

Zmluvné strany sa budú vzájomne informovať o priebehu ekonomických reforiem, o otázkach zahraničnej hospodárskej politiky svojich štátov v oblastiach spoločného záujmu s prihliadnutím na zabezpečenie priorít vzájomnej spolupráce a v prípade potreby budú uvedené otázky konzultovať spoločne.

Článok 3

Zmluvné strany budú pomáhať pri rozvoji obchodných vzťahov zameraných na zvýšenie výmeny tovaru a objemu poskytovaných služieb v súlade so zásadami všeobecne platnými v medzinárodnom obchode a v zmysle Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vzájomnom obchode a platbách podpísanej 25. júna 1993 v Bukurešti.

Zmluvné strany budú navzájom uplatňovať doložku najvyšších výhod vo všetkých oblastiach súvisiacich s ekonomickou spoluprácou bez toho, aby týmto prekážali budúcim alebo už prijatým záväzkom svojou účasťou na bilaterálnych a multilaterálnych dohodách, účasťou v colných úniách a v zónach voľného obchodu, pri rešpektovaní právneho poriadku štátov zmluvných strán.

Článok 4

Zmluvné strany budú vytvárať priaznivé podmienky na rozvoj spoločnej činnosti hospodárskych subjektov v súlade s právnymi poriadkami štátov zmluvných strán, ako aj s Dohodou medzi vládami Slovenskej republiky a Rumunska o podpore a vzájomnej ochrane investícií a so Zmluvou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňového úniku v odbore daní z príjmov a z majetku podpísaných 3. marca 1994 v Bratislave a nebudú uplatňovať diskriminačné opatrenia vo vzájomnej hospodárskej spolupráci.

Článok 5

Zmluvné strany budú pomáhať pri rozvoji vzájomne výhodnej spolupráce v oblasti dopravy a spojov, ako aj v oblasti informatiky.

Článok 6

Zmluvné strany, vychádzajúc z toho, že spolupráca v oblasti vedy a techniky zohráva významnú úlohu v hospodárskom rozvoji, budú vytvárať nevyhnutné podmienky na rozvoj vzájomných vzťahov v tejto oblasti.

Na podporu rozvoja vzťahov v tejto oblasti bude podpísaná osobitná dohoda.

Článok 7

Zmluvné strany budú pomáhať pri rozvoji kooperačných vzťahov medzi hospodárskymi subjektmi, pri realizácii spoločných investičných projektov, ktoré sa nachádzajú v oblastiach spoločných záujmov vrátane spolupráce s tretími krajinami.

Na realizáciu ustanovení tejto dohody zmluvné strany budú podporovať rozvoj spolupráce vo výrobe medzi ekonomickými subjektmi, realizáciu spoločných investičných projektov v oblastiach obojstranného záujmu, ako je energetika, ťažobný priemysel, strojársky priemysel, chemický priemysel, hutnícky priemysel, výroba spotrebného tovaru, stavebníctvo, pôdohospodárstvo, potravinársky priemysel a služby vrátane rozvoja voľných zón a vytvorenia podmienok na vstup zahraničného kapitálu.

Na základe spoločných analýz a konzultácií zmluvné strany prijmú opatrenia na vytvorenie predpokladov využívania kapitálu v privatizačnom procese v obidvoch štátoch podľa ich platných zákonov a ustanovení.

Článok 8

Zmluvné strany, potvrdzujúc dôležitosť ochrany životného prostredia a usilujúc sa o dosiahnutie ekologickej bezpečnosti, budú rozvíjať vzájomnú spoluprácu v tejto oblasti vrátane racionálneho využívania prírodných zdrojov a rozširovania oblasti ekologicky čistých výrob s ohľadom na globálne a regionálne programy.

Článok 9

Vo finančnej oblasti, v bankovej činnosti a poisťovníctve zmluvné strany budú uplatňovať vo vzájomných vzťahoch zásady všeobecne uznávané v medzinárodnej praxi v súlade s právnym poriadkom platným v každom zo štátov zmluvných strán.

Zmluvné strany potvrdzujú ochotu spolupracovať v rámci medzinárodných finančných a bankových organizácií, ktorých sú členmi.

Článok 10

S cieľom pomáhať pri realizácii tejto dohody a pri rozvoji hospodárskych, výrobných a vedecko-technických vzťahov medzi Slovenskou republikou a Rumunskom zmluvné strany vytvoria medzivládnu zmiešanú komisiu zloženú z predstaviteľov príslušných orgánov zmluvných štátov, organizácií a podnikateľských subjektov. Zmiešaná komisia bude plniť úlohy v súlade so štatútom, ktorý dohodne na svojom prvom zasadnutí.

Článok 11

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich jej schválenie v súlade s právnymi poriadkami štátov zmluvných strán.

Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Dohoda bude platná, ak jedna zo zmluvných strán písomne neoznámi druhej zmluvnej strane svoj úmysel vypovedať dohodu. V tom prípade platnosť dohody skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia písomného oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Dané v Bukurešti 27. júla 1995 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a rumunskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Ján Ducký v. r.

Za vládu

Rumunska:

Petru Crisan v. r.