Oznámenie č. 61/1996 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-61
Čiastka 21/1996
Platnosť od 29.02.1996 do31.03.1999
Zrušený 51/1999 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 1996. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 228/1996 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. augusta 1996. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 347/1996 Z. z. a nadobudli účinnosť 30. novembra 1996. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 114/1997 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. mája 1997. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 185/1997 Z. z. a nadobudli účinnosť 30. júna 1997. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 255/1997 Z. z. a nadobudli účinnosť 30. septembra 1997.

Pôvodný predpis 29.02.1996

61

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.

opatrenie z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov.

Týmto opatrením sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov, ktoré sú banky, pobočky zahraničných bánk a stavebné sporiteľne povinné mať uložené na účtoch peňažných rezerv v Národnej banke Slovenska ako povinné minimálne rezervy.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej zo 17. septembra 1992, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov (registrované v čiastke 97/1992 Zb.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 1996.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 4/1996 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.