Oznámenie č. 57/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-57
Čiastka 20/1996
Platnosť od 28.02.1996
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Pôvodný predpis 28.02.1996

57

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 28 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu

výnos z 22. januára 1996 č. 63/5161/1995 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu.

Výnos upravuje náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu, ktorú treba predložiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky. Žiadosť predkladá registrovaný platiteľ spotrebnej dane z liehu písomne.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 3/1996 a možno doň nazrieť na daňových úradoch a na Ministerstve financií Slovenskej republiky.