Zákon č. 53/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-53
Čiastka 20/1996
Platnosť od 28.02.1996 do30.06.2002
Účinnosť od 28.02.1996 do30.06.2002
Znenie 28.02.1996

53

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 1. februára 1996,

ktorým sa mení zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách sa mení takto:

1. V § 1 ods. 1 sa slová „výkonu práce a pri prijatí do zamestnania“ nahrádzajú slovami „výkonu práce, pri prijatí do zamestnania a pri pridelení na výkon práce v zahraničí“.

2. V § 24 sa slová „výkonu práce a prijatím do zamestnania“ nahrádzajú slovami „výkonu práce, prijatím do zamestnania a pridelením na výkon práce v zahraničí“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.